ปฏิทินวันพระ ประจำปี พุทธศักราช 2557 :: วันพระ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ปฏิทินวันพระ ประจำเดือน มกราคม พุทธศักราช 2557
วันพุธที่ 8 มกราคม 2557 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 2 [เป็นวันขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒)ปีมะเส็ง]
วันพุธที่ 15 มกราคม 2557 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 2 [เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒)ปีมะเส็ง]
วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 2 [เป็นวันแรม ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒)ปีมะเส็ง]
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2557 เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 2 [เป็นวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒)ปีมะเส็ง]

ปฏิทินวันพระ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2557
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3 [เป็นวันขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓)ปีมะเส็ง]
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 [เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม(๓)ปีมะเส็ง] ตรงกับ วันมาฆบูชา
วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 3 [เป็นวันแรม ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓)ปีมะเส็ง]
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 3 [เป็นวันแรม ๑๔ ค่ำ เดือนสาม(๓)ปีมะเส็ง]

ปฏิทินวันพระ ประจำเดือน มีนาคม พุทธศักราช 2557
วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4 [เป็นวันขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔)ปีมะเส็ง]
วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2557 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 [เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔)ปีมะเส็ง]
วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม2557 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 4 [เป็นวันแรม ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔)ปีมะเส็ง]
วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 4 [เป็นวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔)ปีมะเส็ง]

ปฏิทินวันพระ ประจำเดือน เมษายน พุทธศักราช 2557
วันจันทร์ที่ 7 เมษายน 2557 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 5 [เป็นวันขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕)ปีมะเมีย]
วันจันทร์ที่ 14 เมษายน 2557 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 [เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า(๕)ปีมะเมีย] ตรงกับ วันสงกรานต์
วันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 5 [เป็นวันแรม ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕)ปีมะเมีย]
วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 เป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 5 [เป็นวันแรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า(๕)ปีมะเมีย]

ปฏิทินวันพระ ประจำเดือน พฤษภาคม พุทธศักราช 2557
วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6 [เป็นวันขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก(๖)ปีมะเมีย]
วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2557 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 [เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖)ปีมะเมีย] ตรงกับ วันวิสาชบูชา
วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 [เป็นวันแรม ๘ ค่ำ เดือนหก(๖)ปีมะเมีย]
วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 6 [เป็นวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖)ปีมะเมีย]

ปฏิทินวันพระ ประจำเดือน มิถุนายน พุทธศักราช 2557
วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 7 [เป็นวันขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)ปีมะเมีย]
วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 [เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)ปีมะเมีย]
วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 7 [เป็นวันแรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)ปีมะเมีย]
วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 เป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 7 [เป็นวันแรม ๑๔ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)ปีมะเมีย]

ปฏิทินวันพระ ประจำเดือน กรกฎาคม พุทธศักราช 2557
วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8 [เป็นวันขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘)ปีมะเมีย]
วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2557 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 [เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘)ปีมะเมีย] ตรงกับ วันอาสาฬหบูชา
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2557 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 8 [เป็นวันขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘)ปีมะเมีย] ตรงกับ วันเข้าพรรษา
วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 8 [เป็นวันแรม ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘)ปีมะเมีย]
วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557 เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 8 [เป็นวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘)ปีมะเมีย]

ปฏิทินวันพระ ประจำเดือน สิงหาคม พุทธศักราช 2557
วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9 [เป็นวันขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙)ปีมะเมีย]
วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2557 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 [เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า(๙)ปีมะเมีย]
วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 9 [เป็นวันแรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙)ปีมะเมีย]
วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557 เป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 9 [เป็นวันแรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า(๙)ปีมะเมีย]

ปฏิทินวันพระ ประจำเดือน กันยายน พุทธศักราช 2557
วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10 [เป็นวันขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)ปีมะเมีย]
วันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 [เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)ปีมะเมีย]
วันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 10 [เป็นวันแรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)ปีมะเมีย]
วันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 [เป็นวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)ปีมะเมีย]

ปฏิทินวันพระ ประจำเดือน ตุลาคม พุทธศักราช 2557
วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11 [เป็นวันขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)ปีมะเมีย]
วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 [เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)ปีมะเมีย] ตรงกับ วันออกพรรษา
วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 11 [เป็นวันแรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)ปีมะเมีย]
วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557 เป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 11 [เป็นวันแรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)ปีมะเมีย]
วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12 [เป็นวันขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)ปีมะเมีย]

ปฏิทินวันพระ ประจำเดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช 2557
วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 [เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)ปีมะเมีย] ตรงกับ วันลอยกระทง
วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 12 [เป็นวันแรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)ปีมะเมีย]
วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 12 [เป็นวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)ปีมะเมีย]
วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 1 [เป็นวันขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)ปีมะเมีย]

ปฏิทินวันพระ ประจำเดือน ธันวาคม พุทธศักราช 2557
วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2557 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 1 [เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)ปีมะเมีย]
วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2557 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 1 [เป็นวันแรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)ปีมะเมีย]
วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 เป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 1 [เป็นวันแรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)ปีมะเมีย]
วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2557 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 2 [เป็นวันขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒)ปีมะเมีย]