วัดชลประทานรังสฤษดิ์ (Wat Chollapratarn Rangsarit) พระอารามหลวง ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

วัดชลประทานรังสฤษดิ์ (Wat Chollapratarn Rangsarit) พระอารามหลวง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

วัดชลประทานรังสฤษดิ์ (Wat Chollapratarn Rangsarit) พระอารามหลวง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120