วัดมกุฎกษัตริยาราม ราชวรวิหาร ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200