วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ถนนสราญรมย์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200