วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร พระอารามหลวง ตั้งอยู่เลขที่ 90 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300