วันอัฏฐมีบูชา

วัดอินทารามวรวิหาร (wat intharam) ถนนเทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

วันอัฏฐมีบูชา วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วันอัฏฐมีบูชา คือ เป็นวันที่ถือกันว่า ตรงกับวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (หลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ 8 วัน) ถือเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ซึ่งจะตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือนวิสาขะ (เดือน 6 ของไทย) เมื่อถึงวันนี้แล้ว พุทธศาสนิกชนบางส่วน และผู้มีความเคารพในพระพุทธองค์อย่างยิ่ง มักนิยมประกอบพิธีบูชา ณ ปูชนียสถานนั้น ๆ จึงเรียกวันนี้ว่า “วันอัฏฐมีบูชา”
และนอกจากนั้น วันนี้เป็นวันคล้ายวันที่พระนางสิริมหามายา องค์พระพุทธมารดาสิ้นพระชนม์ (หลังประสูติ) และเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธองค์เสวยวิมุตติสุขตลอด 7 วัน (หลังตรัสรู้) อีกด้วย.