พ่อท่านแดง จนฺทสโร
พระครูวินิจ ธรรมสาร
พระครูมานิต สมณวัตร
พระครูโสภณ ธรรมสมาทาน
นาย ใย โชติกะ
อาจารย์สุรเดช โชติกะ
นาย ปลีก แก้วพิทักษ์
นาง แดง แก้วพิทักษ์
นาย ทรง วงศ์อุ่นใจ
นาง แก้วมาเรือน วงศ์อุ่นใจ
ครูเจี้ยง บัวพันธ์
ร.อ.สมชาย โชติกะ
นาย ยงยุทธ ทองเรือง
นาย นิโรจน์ ชูสุวรรณ
นางสาว พวงรัตน์ จันตราชู
นาย วิทยา เบ็ญจศักดิ์