Category : เมืองพะเยา

วัดอนาลโยทิพยาราม (Wat Analayo Thipayaram) ตั้งอยู่บนดอยบุษราคัม หมู่บ้านสันป่าบง หมู่ที่ 6 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
วัดอนาลโยทิพยาราม ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วัดอนาลโยทิพยาราม (Wat Analayo Thipayaram) ตั้งอยู่บนดอยบุษราคัม หมู่บ [&hellip

วัดติโลกอาราม [Wat Tilok Aram] (สันธาตุบวกสี่แจ่ง สันธาตุกลางน้ำ) ตั้งอยู่ กลางกว๊านพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
วัดติโลกอาราม [Wat Tilok Aram] กลางกว๊านพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

วัดติโลกอาราม [Wat Tilok Aram] (สันธาตุบวกสี่แจ่ง สันธาตุกลางน้ำ) ตั้ง [&hellip

วัดไชยอาวาส (Wat Chai Awat) ตั้งอยู่เลขที่ 2 บ้านประตูเหล็ก ถนนราชวงศ์ หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
วัดไชยอาวาส (Wat Chai Awat) บ้านประตูเหล็ก ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

วัดไชยอาวาส (Wat Chai Awat) ตั้งอยู่เลขที่ 2 บ้านประตูเหล็ก ถนนราชวงศ์ [&hellip

วัดศรีโคมคำ (Wat Si Khom Kham) หรือ วัดพระเจ้าตนหลวง ตั้งอยู่ริมกว๊านพะเยา เขตเทศบาลเมืองพะเยา เลขที่ 692 ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
วัดศรีโคมคำ (Wat Si Khom Kham) ริมกว๊านพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วัดศรีโคมคำ (Wat Si Khom Kham) หรือ วัดพระเจ้าตนหลวง ตั้งอยู่ริมกว๊านพ [&hellip