วัดราชนัดดารามวรวิหาร ถนนมหาไชย แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 [&hellip