วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (Wat Phra Chettuphon Wimon Mangkhlaram Ratchaworamahawihan) [วัดโพธิ์ (Wat pho)] 2 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

พระพุทธไสยาส (พระนอนวัดโพธิ์) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

วัดโพธิ์ (Wat pho) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วัดโพธิ์ (Wat pho) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร