จังหวัดกาฬสินธุ์ (Kalasin Province)

รายชื่อวัดในจังหวัดกาฬสินธุ์ แยกตามอำเภอ และตำบล

1. # อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (Mueang Kalasin District)

ตำบลกาฬสินธุ์ (Ka la sin)
– วัดกลาง
– วัดชัยสุนทร
– วัดดงปอ
– วัดใต้โพธิ์ค้ำ
– วัดประชานิยม
– วัดป่าทุ่งศรีเมือง
– วัดสว่างคงคา
– วัดหอไตรปิฎการาม
– วัดเหนือ
ตำบลเหนือ (Nuea)
– วัดป่าไม้แดง
– วัดเศวตวันวนาราม
– วัดสว่างชัยศรี
– วัดสว่างโพธิ์ชัย
– วัดสว่างสามัคคี
– วัดสว่างอรุณ
ตำบลหลุบ (Lup)
– วัดกุดอ้อ
– วัดดอน (วัดประชาอุทิศ)
– วัดดอนนาแก
– วัดดอนสนวน
– วัดทัศนารามเตาไห
– วัดป่าพุทธมงคล
– วัดโพธิ์ชัยดอนเรียบ
– วัดโพธิ์ชัยหลุบใน (วัดโพธิ์ชัย)
– วัดสว่างโคกกลาง
– วัดสว่างอัมพวัน
ตำบลไผ่ (Phai)
– วัดคำเม็กโนนทอง
– วัดโนนไฮวนาราม
– วัดบ้านโนนสะอาด
– วัดศรีสุมังคลาราม
– วัดสุมังคลาราม
– วัดหนองโพน
ตำบลลำปาว (Lam Pao)
– วัดประสิทธิ์ไชยาราม
– วัดป่ากล้วย
– วัดมหามัจฉาราม
– วัดศิริเจริญสุข
– วัดอนุมัจฉาราม
– วัดอรุณสว่างวนาราม
ตำบลลำพาน (Lam Phan)
– วัดเกาะแก้วพิศดาร
– วัดคลองรังสิตท่าแสง
– วัดเฉลิมทุ่งสว่าง
– วัดแดนนาบุญ
– วัดบ้านโนนแพง
– วัดมัชฌิมวาส
– วัดสะอาดไชยศรี
– วัดสุวรรณวารี
– วัดอโนมานที
ตำบลเชียงเครือ (Chiang Khruea)
– วัดชูเถาวัลย์
– วัดเทพคีรี
– วัดโพธิ์ศรีสะอาด
– วัดอัมพวันแกน้อย
ตำบลบึงวิชัย (Bueng Wi chai)
– วัดป่าชัยมงคล
– วัดมณีนพาราม
– วัดวิเศษไชยาราม
– วัดสุนทราราม
ตำบลห้วยโพธิ์ (Huai Pho)
– วัดชัยศรีดอนปอแดง
– วัดดงกระยอมอุดมคุณ
– วัดดงบังเก่า
– วัดดงสวางใต้
– วัดดงสว่างใน
– วัดพุทธฉิมพลี
– วัดโพธิ์ศรีสว่างดอนม่วง
– วัดสว่างบุรีดงน้อย
– วัดสว่างโพธิ์ศรีอรุณ
– วัดเหล่าสูง
ตำบลภูปอ (Phu Po)
– วัดชัยสิทธาราม
– วัดท่าม่วง
– วัดป่านกขาบ
– วัดภูปอ
– วัดอินทรประทานพร
ตำบลภูดิน (Phu Din)
– วัดไชยาราม
– วัดถิ่นพัฒนา
– วัดนทีศิลาวาส
– วัดโนนหัวเขื่อน
– วัดสว่างอัมพวัน
– วัดสหินชัยมัด
– วัดสิทธิไชยาราม
ตำบลหนองกุง (Nong Kung)
– วัดกุดลาย
– วัดรัตนาราม
– วัดเวฬุวนาราม
– วัดสวัสดิ์โสภาราม
– วัดโสภาราม
– วัดหนองกุงเหนือ
ตำบลกลางหมื่น (Klang Muen)
– วัดปฐมปฎิมากร
– วัดพุทธปฎิมากร
– วัดโพธิ์ศรีสว่างอำนวย
ตำบลขมิ้น (Kha min)
– วัดเขตตาราม
– วัดคำมัจฉาราม
– วัดบ้านนาอินทร์แปลง
– วัดป่าช้างแก้ว
– วัดโพธิ์ไชยาราม
– วัดหาฤทธาราม
– วัดอนุหาฤทธาราม
ตำบลโพนทอง (Phon Thong)
– วัดสว่างประทุม
– วัดสุมังคลาราม
– วัดสุวรรณาราม
– วัดห้วยสีทน
ตำบลนาจารย์ (Na Chan)
– วัดคำหงษา
– วัดประชานิมิตร
– วัดป่าแคพัฒนาราม
– วัดสวนป่าสมเด็จ
– วัดอุดมประชาราษฎร์
ตำบลลำคลอง (Lam Khlong)
– วัดชลประทานนิมิต
– วัดป่าศิริวรรณ
– วัดสะอาดนาทม
– วัดอัมพวัน
– วัดอัมพวันม่วงน้อย

2. # อำเภอนามน (Na Mon District)

ตำบลนามน (Na Mon)
– วัดคำก้าวมงคล
– วัดชัยประชาราษฎร์
– วัดบ้านโนนเที่ยง
– วัดศรีสะอาดนามน
– วัดสะอาดสมศรี
ตำบลยอดแกง (Yot Kaeng)
– วัดโนนสำราญ
– วัดป่าพัฒนาราม
– วัดป่าหวังมนตรี
– วัดหนองหญ้าปล้อง
– วัดอรัญญิกาวาส
– วัดอโศการาม
ตำบลสงเปลือย (Song Plueai)
– วัดดงสวาง
– วัดใต้โพธิ์ทอง
– วัดป่าบุญญาภรณ์ถาวรนิมิต
– วัดโพธิ์ชัยวนาราม
– วัดศรีสุมังคลาราม
– วัดสว่างวารีหนองน้อย
– วัดสุวรรณวารีหนองแวง
– วัดอนงค์สงเปลือย
ตำบลหลักเหลี่ยม (Lak Liam)
– วัดจินดามณี
– วัดป่าอรุณธรรม
– วัดโพธิ์ชัยหนองบัวนอก
– วัดโพธิ์ศรีหนองบัวใน
– วัดวิเศษชัยศรีหลักเหลี่ยม
– วัดสังคมพัฒนา
ตำบลหนองบัว (Nong Bua)
– วัดโนนยิ่งสันต์
– วัดโนนหนองเบ็ญ
– วัดป่าโพธิ์กุศล
– วัดป่าหนองบัว
– วัดโพธิ์ชัยหนองบัวกลาง

3. # อำเภอกมลาไสย (Kamalasai District)

ตำบลกมลาไสย (Ka ma la sai)
– วัดข้าวหลาม
– วัดงิ้วงาม
– วัดชัยมงคล
– วัดดอนเปลือย
– วัดดอนยางจันทาราม
– วัดดอนยุง
– วัดน้ำจั้น
– วัดโนนไผ่ล้อม
– วัดป่าดงมะไฟ
– วัดโปโล
– วัดสงยาง
– วัดสระบัวราษฎร์ประดิษฐ์
– วัดสะอาดชัยศรี
– วัดอโนมานที
ตำบลหลักเมือง (Lak Mueang)
– วัดเกษมาคม
– วัดบ้านบึง
– วัดบ้านลาด
– วัดบ้านเล้า
– วัดปฐมเกษาราม
– วัดป่าดอนยาง
– วัดแพงศรีเมือง
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดโพธิ์โนนสว่าง
– วัดโพธิ์บึงไฮ
– วัดราษฎร์คงคาสีมาราม
– วัดศิริสว่าง
– วัดอนุสาวรีย์โพธิ์ชัย
ตำบลโพนงาม (Phon Ngam)
– วัดคำโพนทอง
– วัดดอนทอง
– วัดดอนหัน
– วัดโนนไฮ
– วัดประชาศรัทธาธรรม
– วัดป่ารัตนธรรมคุณ
– วัดโพนงาม
– วัดโพนชัย
– วัดโพนทอง
– วัดศรีสว่างไพบูลย์
– วัดสุวรรณนิคคลี
ตำบลดงลิง (Dong Ling)
– วัดโคกล่าม
– วัดโคกศรี
– วัดโนนเมือง
– วัดบ้านเมย
– วัดบ้านแวง
– วัดป่าเครือวัลย์
– วัดป่าวิเวกสามัคคีธรรม
– วัดสวนโคก
– วัดสีถาน
– วัดอัมพปาลิการาม
ตำบลธัญญา (Than ya)
– วัดทิพวัน
– วัดบ้านแก
– วัดแพงศรีบ้านบ่อ
– วัดโพธิ์คีรีสว่างริมทุ่ง
– วัดโพธิ์ทองสงเปลือย
– วัดสง่าอรุณ
– วัดสว่างดอนแก้ว
– วัดสว่างโพธิ์ศรี
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดสะอาดสมศรี
– วัดหนองตุ
ตำบลหนองแปน (Nong Paen)
– วัดดอนกู่
– วัดโนนโพธิ์ศรี
– วัดป่าพระธาตุยาคู
– วัดโพธิ์ชัยโนนสูง
– วัดโพธิ์ชัยเสมาราม
– วัดสว่างอรุณนาบึง
– วัดแสงจันทร์นาเชือก
– วัดหนองคู
– วัดหนองแปน
ตำบลเจ้าท่า (Chao Tha)
– วัดแจ้งจม
– วัดท่ากลาง
– วัดท่าเพลิง
– วัดท่าเหมือดแอ่
– วัดบ้านเก่าน้อย
– วัดบ้านโจด
– วัดบุญญวาสวนาราม
– วัดปทุมเกษรหนองบัว
– วัดศรีสุมังคาราม
– วัดหนองคอนสวรรค์
– วัดหนองมะเกลือ
ตำบลโคกสมบูรณ์ (Khok Som bun)
– วัดป่าหนองไผ่
– วัดสระแคนนามล
– วัดหนองไผ่
– วัดหนองอีกุ้ม

4. # อำเภอร่องคำ (Rong Kham District)

ตำบลร่องคำ (Rong Kham)
– วัดดอนปู่ตา
– วัดปฐมแพงศรี
– วัดร่องคำ
– วัดสว่างใต้
– วัดสองห้อง
ตำบลสามัคคี (Sa mak khi)
– วัดโคกสำเริง
– วัดป่านาเรียง
– วัดศรีสำราญ
– วัดสว่างธรรมรังษี
– วัดสว่างสามัคคี
– วัดสว่างโสภาเหล่าเขือง
– วัดอุมังคละนาเรียง
ตำบลเหล่าอ้อย (Lao Oi)
– วัดกระยอม
– วัดดงเมือง
– วัดด่านใต้
– วัดป่าหนองคู
– วัดสว่างเหล่าอ้อย

5. # อำเภอกุฉินารายณ์ (Kuchinarai District)

ตำบลบัวขาว (Bua Khao)
– วัดธงชัยศรีอำนวย
– วัดโนนสวรรค์
– วัดบ้านกกตาล
– วัดบ้านนากระตึก
– วัดบุณฑริกาวาส
– วัดป่ากุฉิธรรมาวาส
– วัดโพธิ์ชัยบุ่งคล้า
– วัดสามัคคีธรรมบัวขาว
– วัดอัมพวันบ้านดอน
ตำบลแจนแลน (Chaen Laen)
– วัดแจนแลนใต้
– วัดแจนแลนเหนือ
– วัดแช่มชื่นพรมประสิทธิ์
– วัดบ้านหนองโง้ง
– วัดป่าบ้านหม้อ
– วัดหนองฟ้าเลื่อน
ตำบลเหล่าใหญ่ (Lao Yai)
– วัดจอมทอง
– วัดโพธิ์ชัยดงเหนือ
– วัดมะนาว
– วัดสีสุกกุดฝั่งแดง
– วัดหอคำกั้ง
– วัดหอไตรเหล่าใหญ่
– วัดเหล่าใหญ่เหนือ
ตำบลจุมจัง (Chum Chang)
– วัดโคกกลาง
– วัดจุมจังเหนือ
– วัดบ้านหนองหัวแฮด
– วัดบูระพาภิรมย์
– วัดป่านาคำ
– วัดป่านาเหนือ
– วัดพร้าวศรีสำราญ
ตำบลเหล่าไฮงาม (Lao Hai Ngam)
– วัดท่าสินเธาว์เหล่าไฮงาม
– วัดบ้านโนนยาง
– วัดบ้านหนองเม็ก
– วัดป่าท่าแสงจันทร์
– วัดโพธิ์ชัยศรี
– วัดสันติการาม
ตำบลกุดหว้า (Kut Wa)
– วัดกกต้อง
– วัดกุดหว้าเก่า
– วัดโนนศิลา
– วัดบ้านโคกโก่ง
– วัดบ้านวังมน
– วัดป่ากุดหว้า
– วัดป่าราชพฤกษ์
– วัดโพธิ์ชัยบ้านค้อ
– วัดศิลาลาดติการาม
ตำบลสามขา (Sam Kha)
– วัดป่าคำโพนทอง
– วัดโพธิ์ชัยสามขา
– วัดศรีสมสนุกบ้านคุย
– วัดสว่างบึงทอง
– วัดแสงอรุณวราราม
– วัดแสนสำราญ
ตำบลนาขาม (Na Kham)
– วัดโนนฟองแก้ว
– วัดบูรพาภิรมย์
– วัดโพธิสมพร
– วัดศรีบูรพา
– วัดสว่างคงคา
– วัดสว่างหงษ์ทอง
ตำบลหนองห้าง (Nong Hang)
– วัดบ้านหนองสระพัง
– วัดบูรพาวนาราม
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดโพธิ์ศรีแก้วห้วยม่วง
– วัดศิลาอาสน์จิตราษฎร์รังสรรค์
ตำบลนาโก (Na Ko)
– วัดกลางอุดมวารี (วัดกลาง)
– วัดดงหลักสิม
– วัดบ้านนาหิน
– วัดโพธิ์ชัยบ้านหวาย
– วัดสิมนาโก
– วัดอรัญญิกาเสนานิคม
– วัดอัมพวันบ้านชาด
ตำบลสมสะอาด (Som Sa-at)
– วัดบ้านหนองบัวทอง
– วัดป่าราษฎร์บำรุงดงมัน
– วัดศิริราชบำรุงสมสะอาดเหนือ
– วัดสมสะอาด
– วัดสมสะอาดเหนือ
ตำบลกุดค้าว (Kut Khao)
– วัดศิริมงคลธรรมหนองโง้ง
– วัดอุปถัมภ์โพธารามกุดค้าว

6. # อำเภอเขาวง (Khao Wong District)

ตำบลคุ้มเก่า (Khum Kao)
– วัดกลางกุดสิมคุ้มเก่า
– วัดบูรพาคุ้มเก่า
– วัดโพธิ์ไทร
– วัดสามัคคีธรรม
– วัดอินทรนิมิตร
ตำบลสงเปลือย (Song Plueai)
– วัดกกต้อง
– วัดบ้านนาวี
– วัดวังคำ
– วัดหนองแสง
ตำบลหนองผือ (Nong Phue)
– วัดดาวดึงส์
– วัดโพนนาดี
– วัดหนองผือ
ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ (Kut Sim Khum Mai)
– วัดกลางกุดสิมคุ้มใหม่
– วัดบูรพากุดสิมคุ้มใหม่
– วัดป่าโนนสวรรค์
– วัดโพนวิมาน
– วัดโพนสว่าง
ตำบลสระพังทอง (Sa phang Thong)
– วัดกุดกอก
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดส้มป่อยโพธาราม
ตำบลกุดปลาค้าว (Kut Pla Khao)
– วัดกุดปลาค้าว
– วัดทรงศิลา

7. # อำเภอยางตลาด (Yang Talat District)

ตำบลยางตลาด (Yang Ta lat)
– วัดกลางโคกค้อ
– วัดขวัญเมือง
– วัดชัยเจริญ
– วัดชุมทาง
– วัดดอนตาปู่
– วัดบ้านยางน้อย
– วัดยางน้อยสามัคคี
– วัดศรีนวลหัวงัว
– วัดสว่างโพธิ์ศรี
– วัดสว่างอุทัยดอนยูง
– วัดสามัคคีดงบ่อ
– วัดอร่ามมงคล
ตำบลหัวงัว (Hua Ngua)
– วัดโคกคันจ้องบุญมี
– วัดเจริญธรรม
– วัดท่าพระงาม
– วัดบึงบ้านเสียว
– วัดป่าโคกหนองแฝก
– วัดป่าสันติวาสอินทาราม
– วัดศรีธาตุกุดสังข์
– วัดสว่างคงคา
– วัดสว่างท่าไฮหนองโจด
– วัดสว่างมีชัยหนองแต้
ตำบลอุ่มเม่า (Um Mao)
– วัดบูรพาโคกเครือ
– วัดโพธิ์ชัยคำม่วง
– วัดโพธิ์ชัยโคกศรี
– วัดโพธิ์ศรีท่างาม
– วัดสระทองดอนดู่
– วัดสว่างอารมณ์
ตำบลบัวบาน (Bua Ban)
– วัดบุญเรืองศรี
– วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่
– วัดโพธิ์ชัยเชียงงาม
– วัดโพธิ์ชัยบ้านตูม
– วัดโพธิ์ชัยบ้านเว่อ
– วัดศรีสว่างวงค์
– วัดศรีสว่างอารมณ์
– วัดสระบัวเชียงสา
– วัดสว่างคำแมด
– วัดสว่างบ้านเหล่า
– วัดสว่างบูรพาคำขันอาสา
– วัดสามัคคีพัฒนาบ้านแดง
– วัดสายทองโคกก่อง
ตำบลเว่อ (Woe)
– วัดป่าห้วยเตย
– วัดผลาผล
– วัดวารีราษฎร์หนองกุง
– วัดศรีวิริยสัมมาราม
– วัดสว่างศรีบุญเรือง
ตำบลอิตื้อ (I tue)
– วัดดอนสวรรค์วนาราม
– วัดประชาสามัคคี
– วัดโพธิ์ศรีบ้านแก
– วัดโพธิ์ศรียางคำ
– วัดโพธิ์ศรีหนองแวง
– วัดหนองแวงใต้
– วัดหนองแวงบ่อแก้ว
ตำบลหัวนาคำ (Hua Na Kham)
– วัดทุ่งสว่างดอนกลาง
– วัดป่าดงบัง
– วัดป่าอัมพวัน
– วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่
– วัดสระบัวโพนสิม
– วัดสร้างหิน
– วัดสวนพร้าวดงบัง
– วัดสว่างหัวนาคำ
ตำบลหนองอิเฒ่า (Nong I Thao)
– วัดโนนตาล
– วัดบรมผาสุข
– วัดป่าบุญญาวาส
– วัดโพธิ์ศรีดงน้อย
– วัดสว่างคำน้อย
– วัดสว่างโนนชาติ
– วัดสว่างโนนทัน
– วัดสุธรรมาราม
ตำบลดอนสมบูรณ์ (Don Som bun)
– วัดดงเค็ง
– วัดดอนยานาง
– วัดป่าแดง
– วัดสว่างโพธิ์ทอง (วัดดอนยานาง)
– วัดหนองขาม
ตำบลนาเชือก (Na Chueak)
– วัดดุสิตอินทาราม
– วัดป่านุกูลสันติรัตนาราม
– วัดป่าสว่างอารมณ์
– วัดราษฎร์บำรุงหนองกาว
– วัดสว่างนิวรณ์
– วัดอุดมคงคาท่าเรือ
ตำบลคลองขาม (Khlong Kham)
– วัดบูรพาโคกสี
– วัดปทุมคงคา
– วัดสระบัวบ้านสา
– วัดสว่างโพธิ์ศรี (วัดสว่างโพธิ์ศรีหนองแวงฮี)
– วัดสามัคคีบ้านขาม
ตำบลเขาพระนอน (Khao Phra Non)
– วัดจอมทอง
– วัดไตรมิตร
– วัดป่าเขาพระนอน
– วัดพิกุลเจริญ
– วัดมณีสมบูรณ์
ตำบลนาดี (Na Di)
– วัดกลางสีมาราม
– วัดโนนสะอาดวารี
– วัดป่าราชธรรมานุวัตร
– วัดสว่างชัยศรี
– วัดอัมพวันหนองม่วง
ตำบลโนนสูง (Non Sung)
– วัดโนนสูงใต้
– วัดบูรพาสร้างมิ่ง
– วัดโพธิ์หนองจาน
– วัดสว่างโนนสูง
– วัดหนองขามเหนือ
– วัดอุดมผลหนองไผ่
ตำบลหนองตอกแป้น (Nong Tok Paen)
– วัดโพธิ์ศรีคำไฮ
– วัดสว่างอุทัย

8. # อำเภอห้วยเม็ก (Huai Mek District)

ตำบลห้วยเม็ก (Huai Mek)
– วัดกลางห้วยเม็ก
– วัดธรรมพิทักษ์
– วัดพนมทองพัฒนาราม
– วัดพานสุวรรณ
– วัดราษฎร์เจริญศิลป์
– วัดสว่างพิชัยกุดท่าลือ
– วัดสุวรรณาราม
ตำบลคำใหญ่ (Kham Yai)
– วัดบ้านโพธิ์ทอง
– วัดบูรพาห้วยยาง
– วัดป่าบ้านคำใหญ่
– วัดโพธิ์ชัยคำใหญ่
– วัดโพธิพุทธคุณ
– วัดสว่างนวนจันทร์
ตำบลกุดโดน (Kut Don)
– วัดป่าเรไลนาค้อ
– วัดสะอาดศิลป์หนองปะโอ
– วัดหนองแวงดง
– วัดหนองแวงศรีสวัสดิ์
– วัดอภิสิทธิ์หนองแวงม่วง
– วัดอุทัยกุดโดน
ตำบลบึงนาเรียง (Bueng Na Riang)
– วัดนางนวล
– วัดบุบผานาสีนวล
– วัดเพิ่มวิลัยยางเนียม
– วัดมงคลหนองแสง
– วัดมุจรินทาราม
– วัดสว่างชัยศรี
ตำบลหัวหิน (Hua Hin)
– วัดบ้านโคกกลาง
– วัดบูรพาโคกล่าม
– วัดศรีบุญเรืองโคกกลาง
– วัดศรีสะอาดห้วยมะทอ
– วัดอินเขียนหนองโน
ตำบลพิมูล (Phi mun)
– วัดบ้านหาดทรายมูล
– วัดอุดมผลพิมูล
ตำบลคำเหมือดแก้ว (Kham Mueat Kaeo)
– วัดคารมณ์ป่าหวาย
– วัดบูรพาคำมะโฮ
– วัดป่าหนองรัง
– วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
– วัดเหนือคำมันปลา
ตำบลโนนสะอาด (Non Sa-at)
– วัดบูรพาหนองกุง
ตำบลทรายทอง (Sai Thong)
– วัดจันทร์ประสิทธิ์
– วัดศรีนวลทรายทอง

9. # อำเภอสหัสขันธ์ (Sahatsakhan District)

ตำบลสหัสขันธ์ (Sa hat sa khan)
– วัดกลางมาลัย
– วัดกัลยาณบริหาร
– วัดถ้ำปลา
– วัดนาสีนวล
– วัดพุทธนิมิต
– วัดสระปทุม
ตำบลภูสิงห์ (Phu Sing)
– วัดคำชมภู
– วัดตาดแม่นาย
– วัดไตรภูมิ
– วัดนาแก้วนิเวศน์
– วัดโนนอุดมสมบูรณ์
– วัดมณีศิลาราม
– วัดสันติธรรม
– วัดเสริมชัยศรี
– วัดหนองฝาย
ตำบลนามะเขือ (Na Ma khuea)
– วัดโนนอุดม
– วัดบูรพาภิรมย์
– วัดโป่งเชือกชัยมงคล
– วัดพุทธมงคล
– วัดสว่างอัมพวัน
ตำบลโนนศิลา (Non Si la)
– วัดชัยศรี (วัดชัยศรีบ้านแก)
– วัดดงสวาง
– วัดดอนผึ้ง
– วัดบ้านโนนศิลา
– วัดม่วงกุญชร
– วัดม่วงเหนือ
– วัดไสยทอง (วัดไสยทองโคกก่อง)
ตำบลนิคม (Ni khom)
– วัดประชาสงเคราะห์
– วัดเวฬุวัน
– วัดอรุณรังษีวราราม
ตำบลโนนแหลมทอง (Non Laem Thong)
– วัดคำเชียงวัน
– วัดโคกไส
– วัดนามน
– วัดโป่งแดง
– วัดสว่างเทพนาวราราม
– วัดสังข์ปทุมมาลา
ตำบลโนนบุรี (Non Bu ri)
– วัดเจริญธรรม
– วัดป่ารัตนสมภรณ์
– วัดสักกวัน
ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง (Non Nam Kliang)
– วัดฉันทนิมิตร
– วัดชัยมงคล
– วัดโนนทองภูฉาย
– วัดห้วยเสือเต้น

10. # อำเภอคำม่วง (Kham Muang District)

ตำบลทุ่งคลอง (Thung Khlong)
– วัดบูรพาสีหราษฎร์
– วัดภูผักหวาน
– วัดศรีสันเมือง
– วัดศรีสุมังคลาราม
– วัดสว่างคงคา
– วัดสว่างโพธิ์ศรีทอง
– วัดสะอาดสมศรี
– วัดอุทัยทิพพาวาส
ตำบลโพน (Phon)
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดโพธิ์ชัยบ้านโพน
– วัดโพธิ์ศรีวิลัย
– วัดรังษีปาลิวัน
– วัดใหม่แสงอุทัยสามัคคี
ตำบลดินจี่ (Din Chi)
– วัดป่าศรีไพรวัลย์โพนแพง
– วัดโพธิ์ชัยดินจี่
– วัดสว่างโพธิ์ชัยโพนแพง
ตำบลนาบอน (Na Bon)
– วัดจอมศรีอัมพวัน
– วัดทิพพาวาสทุ่งมน
– วัดเทพรังษีศิลาราม
– วัดโพธิ์ชัยศรีสว่าง (วัดโพธิ์ไชยศรีสว่าง)
– วัดโพธิ์ไทรนาบอน
– วัดสว่างคำสมบูรณ์ศิลาอาสน์
– วัดอรุณราษฎร์บำรุง
ตำบลนาทัน (Na Than)
– วัดจำปาทอง
– วัดทุ่งผาเพชร
– วัดนาตาล
– วัดโพธิ์ชัยแสงสว่างนาทัน
– วัดศรีษะเกษวราราม
– วัดสีดาวราราม
– วัดอุทัยธาราม
ตำบลเนินยาง (Noen Yang)
– วัดโพธิ์ชัยปฐมพร
– วัดโพธิ์ชัยศรีทองโคกน้อย
– วัดโพธิ์พิพัฒนารามสูงเนิน
– วัดศรีจันทร์สว่างคงคา
– วัดหนองยางใต้
– วัดหนองยางเหนือ

11. # อำเภอท่าคันโท (Tha Khantho District)

ตำบลท่าคันโท (Tha Khan tho)
– วัดชัยวงษ์จันทร์
– วัดท่าคันโท
– วัดท่าเมือง
– วัดสามัคคีธรรม
– วัดใหม่โนนสำราญ
ตำบลกุงเก่า (Kung Kao)
– วัดกุงเก่า
– วัดขอนแก่น
– วัดคำแคน
– วัดโคกกัมภ์
– วัดถ้ำไม้รัง
– วัดถ้ำวิมานเจีย
– วัดสร้างแก้ว
ตำบลยางอู้ม (Yang Um)
– วัดคำบอน
– วัดดงสมบูรณ์
– วัดบ้านยางอู้ม
– วัดโพธิ์ศรีสว่าง
ตำบลกุดจิก (Kut Chik)
– วัดกุดจิก
– วัดศิริธรรม
– วัดสันติธรรม
– วัดแสนสุข
– วัดหนองหลวงโคกกลาง
ตำบลนาตาล (Na Tan)
– วัดคลองน้ำไหล
– วัดถ้ำเกิ้ง (วัดถ้ำเกิง)
– วัดถ้ำไทรทอง
– วัดถ้ำน้ำทิพย์
– วัดทรงธรรม
– วัดนาตาล
– วัดนิมิตสามัคคี
– วัดโนนอำนวย
– วัดบุตรอินทราราม
ตำบลดงสมบูรณ์ (Dong Som bun)
– วัดเขาน้อย
– วัดคำจันทร์เพ็ญ
– วัดดงกลาง
– วัดดงจันทร์
– วัดดงสวรรค์
– วัดไทยเจริญ
– วัดสว่างอรุณดงบัง

12. # อำเภอหนองกุงศรี (Nong Kung Si District)

ตำบลหนองกุงศรี (Nong Kung Si)
– วัดคำไฮ
– วัดจิกงาม
– วัดพวงมณีวรรณ
– วัดโพธิ์ศรีสระแก้ว
– วัดศรีวิลัยหนองหว้า
– วัดสว่างกุงศรี
– วัดสะอาดนาดี
ตำบลหนองบัว (Nong Bua)
– วัดไชยวาร
– วัดป่าไชยวาร
– วัดมงคลคำศรี
– วัดศรีสว่างโพธิ์ทอง
– วัดหนองบัว
– วัดหนองสามขา
– วัดอรุณเรืองศรี
ตำบลโคกเครือ (Khok Khruea)
– วัดโคกเครือ
– วัดหนองโน
– วัดหนองไม้ตาย
– วัดห้วยยางดง
– วัดอุดมพร
ตำบลหนองสรวง (Nong Suang)
– วัดคำโอง
– วัดนาบง
– วัดป่าสนามชัย (วัดสนามชัย)
– วัดป่าอรัญญิกาวาส
– วัดสว่างศรีคงคา
– วัดหนองสวง (วัดหนองสรวง)
ตำบลเสาเล้า (Sao Lao)
– วัดบูรพาราม
– วัดเวฬุวนาราม
– วัดศรีมงคล
– วัดอัมพวัน
ตำบลหนองใหญ่ (Nong Yai)
– วัดเทพญาณนิมิตร
– วัดแสงทองบูรณราม
– วัดแสงสุวรรณรังสรรค์
ตำบลดงมูล (Dong Mun)
– วัดคำขาม
ตำบลลำหนองแสน (Lam Nong Saen)
– วัดโพธิ์ทอง
– วัดหนองริวหนัง
– วัดหนองหอไตร
ตำบลหนองหิน (Nong Hin)
– วัดป่าดอนตูม
– วัดหนองศิลาราม
– วัดหนองหิน

13. # อำเภอสมเด็จ (Somdet District)

ตำบลสมเด็จ (Som det)
– วัดกลางโสภณ
– วัดตรีรัตนาราม
– วัดตลาดม่วง
– วัดรังษีชัชวาลย์
– วัดวีระวงศาวาส
– วัดศรีสมเด็จ
– วัดสร้างแสน
– วัดสายทอง
– วัดสี่แยกสมเด็จ
– วัดแสงสว่างโพธิ์ทอง
ตำบลหนองแวง (Nong Waeng)
– วัดเทพวิสุทธาราม
– วัดนิมิตเมธาวาส
– วัดมัชฌิมาวาส
– วัดวงศ์สว่างธิวราราม
– วัดเวฬุวนาราม
– วัดสระเกษ
– วัดสว่างอารีย์โนนชาด
– วัดหนองแวงศิลาราม
ตำบลแซงบาดาล (Saeng Ba dan)
– วัดป่าพวงสุวรรณ
– วัดพินีวัน
– วัดโพธิ์วราราม
– วัดมุจรินทราราม
– วัดวาปีปทุม
– วัดศิริมงคล
– วัดสว่างศรีอรุณ
ตำบลมหาไชย (Ma ha Chai)
– วัดบรรพตสันติวัน
– วัดโพธิ์ศรีมหาไชย
– วัดสว่างโพธิ์ชัย
– วัดโสภณพัฒนาราม
ตำบลหมูม่น (Mu Mon)
– วัดแก่งพิชัย
– วัดบึงพฤาชัย
– วัดป่ามัชฌิมวาส
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดโพธิวราราม
– วัดโพธิ์ศรีแสงสว่าง
– วัดวารีวัน
– วัดศรีเมืองจันทร์
– วัดเหนือหมูม่น
– วัดอินทรวิหาร
ตำบลผาเสวย (Pha Sa woei)
– วัดสังวรวราราม
– วัดสีสุมังคลาราม
ตำบลศรีสมเด็จ (Si Som det)
– วัดท่าสามัคคี
– วัดศรีนวลเจริญ
– วัดสมศรีบูรพา
– วัดสระทอง
ตำบลลำห้วยหลัว (Lam Huai Lua)
– วัดศรีทองโนนสมบูรณ์

14. # อำเภอห้วยผึ้ง (Huai Phueng District)

ตำบลคำบง (Kham Bong)
– วัดตลาดม่วง
– วัดบ้านคำม่วง
– วัดประสิทธิ์โพธิ์ชัย
– วัดป่าวิเวก
– วัดพรหมวิหาร
– วัดสุทธาวาส
ตำบลไค้นุ่น (Khai Nun)
– วัดไค้นุ่นสุทธาวาส
– วัดทุ่งสว่างโพธิ์ไทร
– วัดป่ามุจลินท์
– วัดปิยะมงคล
– วัดอัมพวันบ้านผึ้ง
ตำบลนิคมห้วยผึ้ง (Ni khom Huai Phueng)
– วัดนิคมเทวาราม
– วัดนิคมพัฒนาราม
– วัดนิคมห้วยผึ้ง
– วัดโนนสวรรค์
– วัดสว่างคงคา
– วัดสว่างนภา
ตำบลหนองอีบุตร (Nong I But)
– วัดหนองอีบุตร

15. # อำเภอสามชัย (Sam Chai District)

ตำบลสำราญ (Sam ran)
– วัดท่างาม
– วัดสามชัยวนาราม
– วัดหนองกุงกลาง
– วัดหนองกุงใหญ่
– วัดหนองแซง
– วัดห้วยยาง
ตำบลสำราญใต้ (Sam ran Tai)
– วัดท่าช้าง
– วัดนาแก้ว
– วัดบูรพารามหนองแสง
– วัดโพธิ์ศรีสว่างกุดแห่
– วัดสะอาดชัยศรี
– วัดสะอาดโพธิ์ชัย
– วัดหนองยอ
– วัดอโศกธรรมมาราม
ตำบลคำสร้างเที่ยง (Kham Sang Thiang)
– วัดคำสร้างเที่ยง
– วัดดำแคน
– วัดนาเจริญ
– วัดราษฎร์บำรุงโนนสมบูรณ์
– วัดศรีสง่าท่านาจาน
ตำบลหนองช้าง (Nong Chang)
– วัดชมศิริ
– วัดบวรเทพนิมิต
– วัดโพธิ์ชัยศรีบุญเรือง
– วัดโพธิ์ศรีสว่างหนองช้าง
– วัดสว่างศรีบุญเรือง
– วัดสะอาดชัยศรีดงตาว

16. # อำเภอนาคู (Na Khu District)

ตำบลนาคู (Na Khu)
– วัดนาคูใต้
– วัดนาคูเหนือ
– วัดโพธิ์ศรีแก้ว
– วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
ตำบลสายนาวัง (Sai Na Wang)
– วัดกุดตาใกล้
– วัดจอมศรี
– วัดนากระเดา
– วัดนากุดสิม
ตำบลโนนนาจาน (Non Na Chan)
– วัดโนนสูง
– วัดบ้านจาน
– วัดบ้านนายอ
– วัดบ้านม่วงนาดี
– วัดป่าเรไรสามัคคี
– วัดม่วงนาดี
– วัดสว่างคงคา
– วัดหนองห้าง
ตำบลบ่อแก้ว (Bo Kaeo)
– วัดคำสร้างไก่
– วัดนางาม
– วัดบ่อแก้ว
– วัดบ้านม่วงกุล
– วัดป่าตาลอุดม
– วัดป่าอัมพวันบ้านหินลาด
– วัดหินลาด
– วัดอินทราราม
ตำบลภูแล่นช้าง (Phu Laen Chang)
– วัดกลางภูแล่นช้าง
– วัดคูหาผานิพพาน
– วัดน้ำปุ้น
– วัดปทุมรังษี
– วัดศรีวิชัย
– วัดอุดมคงคานิมิต

17. # อำเภอดอนจาน (Don Chan District)

ตำบลดอนจาน (Don Chan)
– วัดบูรพาด่านแต้
– วัดป่าทองประดิษฐ์
– วัดพุทธสถาน
– วัดมณีนพรัตน์
– วัดวิเศษไชยศรี
– วัดศิริวนาราม
– วัดสะอาดไชยศรี
ตำบลสะอาดไชยศรี (Sa-at Chai Si)
– วัดอนงคาศรี
ตำบลดงพยุง (Dong Pha yung)
– วัดสุวรรณคีรีวงค์
ตำบลม่วงนา (Muang Na)
– วัดเขตตาราม
– วัดคำป่าหว่าน
– วัดชัยมงคล
– วัดเทวาประสิทธิ์
– วัดป่าอัมพวัน
– วัดอนุเขตตาราม
ตำบลนาจำปา (Na Cham pa)
– วัดบูรพา
– วัดป่าสวรรค์จันทาราม

18. # อำเภอฆ้องชัย (Khong Chai District)

ตำบลฆ้องชัยพัฒนา (Khong Chai Phat tha na)
– วัดดอนแคน
– วัดบ้านชาด
– วัดโพธิ์ศรีท่าแห่
– วัดหัวบึง
– วัดเหล่าแดง
– วัดเหล่าใหญ่
– วัดอุทัยโนนขวา
ตำบลเหล่ากลาง (Lao Klang)
– วัดตลาดแคร์หัวหนอง
– วัดโนนเปลือย
– วัดบวรนิเวศ (วัดบ้านโนนทัน)
– วัดป่าวิสุทธิธรรมาราม
– วัดป่าเหล่ากลาง
– วัดโพธิ์ศรีกระเดา
– วัดโพธิ์ศรีบ้านตูม
– วัดหัวนาคำ
ตำบลโคกสะอาด (Khok Sa-at)
– วัดป่าจันทนศิลาวาส
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดโพธิ์ศรีบ้านน้อย
– วัดโพธิ์ศรีสะอาด
– วัดโพธิ์ศรีหนองบัว
– วัดสว่างชัยศรีโนนชัย
– วัดสว่างแสงจันทร์ดอนข่า
– วัดสายทองหนองเม็ก
ตำบลโนนศิลาเลิง (Non Si la Loeng)
– วัดดอนม่วง
– วัดโนนวังทองสามัคคีธรรม
– วัดโนนศิลา
– วัดสว่างโพธิ์ทอง
– วัดสว่างรัตนาราม
– วัดสุวรรณหงษ์หนองคู
– วัดอรุณรัตนสีสุก
ตำบลลำชี (Lam Chi)
– วัดกุดฆ้องชัย
– วัดทุ่งสว่างสาคร
– วัดโนนแดงใต้
– วัดโนนแดงเหนือ
– วัดบวรดิตถาราม (วัดบวรติดถาราม)
– วัดโพธิ์สว่างนาราม
– วัดลำชีศรีวนาราม
– วัดศิริอัมพวันวังยาง
– วัดหนองหวาย
– วัดอนงคาราม

คำขวัญประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ คือ
“เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไทย
ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี”