จังหวัดแพร่ (Phrae Province)

รายชื่อวัดในจังหวัดแพร่ แยกตามอำเภอ และตำบล

1. # อำเภอเมืองแพร่ (Amphoe Mueang Phrae)

ตำบลในเวียง (Nai Wiang)
– วัดชัยมงคล
– วัดเชตวัน
– วัดต้นธง
– วัดพงษ์สุนันท์
– วัดพระนอน
– วัดพระบาทมิ่งเมือง
– วัดพระร่วง
– วัดเมธังกราวาส
– วัดร่องซ้อ
– วัดศรีชุม
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดสระบ่อแก้ว
– วัดหลวง
– วัดหัวข่วง
– วัดเหมืองแดง
ตำบลนาจักร (Na Chak)
– วัดกวีรัตน์
– วัดนาจักร
– วัดบ้านเหล่า
– วัดเสด็จ
ตำบลน้ำชำ (Nam Cham)
– วัดน้ำชำ
ตำบลป่าแดง (Pa Daeng)
– วัดป่าแดง
– วัดสันกลาง
– วัดหนองแขม
ตำบลทุ่งโฮ้ง (Thung Hong)
– วัดทุ่งโฮ้งใต้
– วัดทุ่งโฮ้งเหนือ
ตำบลเหมืองหม้อ (Mueang Mo)
– วัดกาซ้อง
– วัดปทุม
– วัดสำเภา
– วัดเหมืองค่า
– วัดเหมืองหม้อ
ตำบลวังธง (Wang Thong)
– วัดปากห้วย
– วัดวังธง
– วัดเวียงตั้ง
ตำบลแม่หล่าย (Mae Lai)
– วัดกาซ้องเหนือ
– วัดบุญเจริญ
– วัดแม่หล่าย
ตำบลห้วยม้า (Huai Ma)
– วัดทุ่งล้อม
– วัดพงชัย
– วัดพนมขวัญ
– วัดวังเย็น
– วัดศรีสิทธิ์
– วัดสุนทรนิวาส
ตำบลป่าแมต (Pa Maet)
– วัดต้นห้า
– วัดน้ำโค้ง
– วัดน้ำชำ
– วัดบุญรักษา
– วัดมณีวรรณ
– วัดมหาโพธิ์
– วัดสองแคว
– วัดสุพรรณ
– วัดหนองใหม่
ตำบลบ้านถิ่น (Ban Thin)
– วัดถิ่นนอก
– วัดถิ่นใน
– วัดโปร่งศรี
– วัดพระธาตุถิ่นหลวง
ตำบลสวนเขื่อน (Suan Khuean)
– วัดดงใต้
– วัดดงเหนือ
– วัดนาคูหา
– วัดแม่แคม
– วัดสวนเขื่อน
ตำบลวังหงส์ (Wang Hong)
– วัดวังหงษ์ใต้
– วัดวังหงษ์เหนือ
ตำบลแม่คำมี (Mae Kham Mi)
– วัดต้นม่วง
– วัดวังช้าง
– วัดศรีภูมิ
– วัดสันป่าสัก
ตำบลทุ่งกวาว (Thung Kwao)
– วัดจอมสวรรค์
– วัดทุ่งกวาว
– วัดนาแหลมเหนือ
– วัดโศภนาลัย
– วัดสวรรค์นิเวศ
ตำบลท่าข้าม (Tha Kham)
– วัดท่าขวัญ
– วัดไผ่ล้อม
ตำบลแม่ยม (Mae Yom)
– วัดนันทาราม
– วัดหนองกลาง
ตำบลช่อแฮ (Cho Hae)
– วัดจอมเขา
– วัดต้นไคร้
– วัดธรรมเมือง
– วัดธรรมานุภาพ
– วัดบ้านใน
– วัดพระธาตุจอมแจ้ง
– วัดพระธาตุช่อแฮ
– วัดพันเชิง
– วัดสุวรรณาราม
ตำบลร่องฟอง (Rong Fong)
– วัดร่องฟอง
ตำบลกาญจนา (Kan cha na)
– วัดกาญจนาราม
– วัดดอนแก้ว
– วัดดอนดี
– วัดศุภศิริ
– วัดหนองบ่อ
– วัดหัวฝาย

2. # อำเภอร้องกวาง (Amphoe Rong Kwang)

ตำบลร้องกวาง (Rong Kwang)
– วัดกาศผาแพร่
– วัดป่าวัฒนาราม
– วัดผาหมูสามัคคี
– วัดแม่ทราย
– วัดยางโพธิ์พัฒนาราม
– วัดร้องกวาง
– วัดวังโป่ง
ตำบลร้องเข็ม (Rong Khem)
– วัดร้องเข็ม
– วัดศรีดอนมูล
– วัดสันพยอม
ตำบลน้ำเลา (Nam Lao)
– วัดน้ำเลา
– วัดบุญแจ่ม
– วัดไผ่ย้อย
– วัดพระธาตุเลาใต้
ตำบลบ้านเวียง (Ban Wiang)
– วัดบุญเริง
– วัดปากห้วยอ้อย
– วัดพระธาตุปูแจ
– วัดเวียงสันทราย
– วัดอ้อยหลวง
ตำบลทุ่งศรี (Thung Si)
– วัดต้นเดื่อต้นผึ้ง
– วัดทุ่งศรี
– วัดผาราง
– วัดวังหม้อ
ตำบลแม่ยางตาล (Mae Yang Tan)
– วัดแม่ยางกวาว
– วัดแม่ยางตาล
– วัดแม่ยางโทน
– วัดหนองเจริญ
ตำบลแม่ยางฮ่อ (Mae Yang Ho)
– วัดแพร่แสงเทียน
– วัดแม่ยางเปี้ยว
– วัดแม่ยางพัฒนา
ตำบลไผ่โทน (Phai Thon)
– วัดไทรพร้าว
– วัดปางยาว
– วัดไผ่โทน
– วัดแม่กระทิง
– วัดวังพึ่ง
– วัดวิเวก
– วัดห้วยเอียด
ตำบลห้วยโรง (Huai Rong)
– วัดห้วยกี้วนาราม
– วัดห้วยโรงใน
ตำบลแม่ทราย (Mae Sai)
ตำบลแม่ยางร้อง (Mae Yang Rong)
– วัดดอนชุม
– วัดบุญภาค
– วัดแม่ยางยวง
– วัดสันกลาง

3. # อำเภอลอง (Amphoe Long)

ตำบลห้วยอ้อ (Huai O)
– วัดดอนมูล
– วัดดอยแก้ว
– วัดนาแก
– วัดนาจอมขวัญ
– วัดนาหลวง
– วัดแม่เกี่ยม
– วัดแม่ลานใต้
– วัดแม่ลานเหนือ
– วัดศรีดอนคำ
– วัดสะแล่ง
ตำบลบ้านปิน (Ban Pin)
– วัดดงลาน
– วัดนาสาร
– วัดบ่อแก้ว
– วัดผาคัน
– วัดโพธิบุบผาราม
– วัดแม่หลู้
– วัดแม่หีด
– วัดห้วยแม่ต้า
ตำบลต้าผามอก (Ta Pha Mok)
– วัดน้ำริน
– วัดบ้านปง
– วัดบ้านอิม
– วัดผามอก
– วัดใหม่พม่า
ตำบลเวียงต้า (Wiang Ta)
– วัดต้าแป้น
– วัดต้าม่อน
– วัดต้าเวียง
– วัดต้าเหล่า
– วัดผาลายคำ
– วัดศรีวิสุทธาราม
– วัดหัวฝาย
ตำบลปากกาง (Pak Kang)
– วัดท่าเดื่อ
– วัดบุญเย็น
– วัดปากปง
– วัดร่องบอน
– วัดวังเคียน
– วัดวังต้นเกลือ
– วัดแหลมลี่
– วัดไฮสร้อย
ตำบลหัวทุ่ง (Hua Thung)
– วัดเชตวัน
– วัดต้นม่วงคีรี
– วัดนาตุ้ม (วัดนาทุ่ม)
– วัดนาบุญ
– วัดไผ่ล้อม
– วัดแม่จอก
– วัดศรีดอนแก้ว
ตำบลทุ่งแล้ง (Thung Laeng)
– วัดทุ่งแล้ง
– วัดปากจอก
– วัดผาจั๊บ
– วัดโพธิสาร
– วัดวังเลียง
– วัดศรีดอนไชย
– วัดหาดผาคัน
– วัดใหม่เจริญธรรม
ตำบลบ่อเหล็กลอง (Bo Lek Long)
– วัดแม่ลอง
ตำบลแม่ปาน (Mae Pan)
– วัดแก่งหลวง
– วัดพรหมสวรรค์
– วัดแม่ปาน

4. # อำเภอสูงเม่น (Amphoe Sung Men)

ตำบลสูงเม่น (Sung Men)
– วัดโชคเกษม
– วัดศรีสว่าง (วัดแตนมด)
– วัดสร่างโศก
– วัดสูงเม่น
ตำบลน้ำชำ (Nam Cham)
– วัดเกษมสุข
– วัดน้ำชำ
– วัดบวกโป่ง
– วัดพระธาตุดอนแก้ว
– วัดร่องแค
– วัดร่องแดง
– วัดร่องเสี้ยว
– วัดเวฬุวัน
ตำบลหัวฝาย (Hua Fai)
– วัดช่องลม (วัดนาลาว)
– วัดดอนชัย
– วัดทุ่งเจริญ
– วัดศรีดอก
ตำบลดอนมูล (Don Mun)
– วัดแก้วมงคล
– วัดค่างาม
– วัดดอนแท่น
– วัดดอนมูล
– วัดพระหลวง
– วัดวุฒิมงคล
ตำบลบ้านเหล่า (Ban Lao)
– วัดพิชัยศิริ
– วัดมณีอรัญญิการาม
– วัดสิทธิวิมล
ตำบลบ้านกวาง (Ban Kwang)
– วัดกุญชรนิมิต
– วัดมงคลถาวร
ตำบลบ้านปง (Ban Pong)
– วัดปงท่าข้าม
– วัดพงหัวหาด
ตำบลบ้านกาศ (Ban Kat)
– วัดกาศใต้
– วัดกาศเหนือ
– วัดม่วงเกษม
– วัดหนองช้างน้ำ
ตำบลร่องกาศ (Rong Kat)
– วัดดอนทัน
– วัดตอนิมิต
– วัดนิวิฐศรัทธาราม
– วัดพงพร้าว
– วัดร่องกาศใต้
ตำบลสบสาย (Sop Sai)
– วัดวังวน
– วัดสบสาย
– วัดหาดลี่
ตำบลเวียงทอง (Wiang Thong)
– วัดเขื่อนคำลือ
– วัดไชยามาตย์
– วัดทองเกศ
– วัดน้ำบ่อ
– วัดป่าเวียงทอง
– วัดผาสุก
– วัดโพธิสุนทร
ตำบลพระหลวง (Phra Luang)

5. # อำเภอเด่นชัย (Amphoe Den Chai)

ตำบลเด่นชัย (Den Chai)
– วัดจอมคีรีชัย
– วัดเด่นชัย
– วัดเด่นทัพชัย
– วัดน้ำโค้ง
– วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี
– วัดแพร่ธรรมาราม
– วัดแพะโรงสูบ
– วัดศรีคิรินทราราม
– วัดอินทนิเวศน์
ตำบลแม่จั๊วะ (Mae Chua)
– วัดชัยเขต
– วัดดงสุระ
– วัดบุญคุ้มวนาราม
– วัดแพะร่องหิน
– วัดแพะหนองบ่อ
– วัดแม่จั๊วะธรรมาราม
– วัดใหม่วงศ์วรรณ
ตำบลไทรย้อย (Sai Yoi)
– วัดไทรย้อย
– วัดน้ำพร้าว
– วัดบ่อแก้ว
– วัดปางเคาะ
– วัดป่าไผ่
– วัดศรีเกษม
ตำบลห้วยไร่ (Huai Rai)
– วัดน้ำแรม
– วัดแม่พวก
– วัดห้วยไร่
ตำบลปงป่าหวาย (Pong Pa Wai)
– วัดเด่นชุมพล
– วัดพงป่าหวาย
– วัดแม่ยุ้น
– วัดสวนหลวง
– วัดอัมพวนาราม

6. # อำเภอสอง (Amphoe Song)

ตำบลบ้านหนุน (Ban Nun)
– วัดพระธาตุหนองจันทร์
– วัดลองลือบุญ
– วัดศรีมูลเรือง
– วัดหนุนใต้
– วัดหนุนเหนือ
ตำบลบ้านกลาง (Ban Klang)
– วัดกลาง
– วัดคุ้มครองธรรม
– วัดเทพสุนทรินทร์
– วัดพระธาตุพระลอ
– วัดวังดิน
– วัดหนองสุวรรณ
ตำบลห้วยหม้าย (Huai Mai)
– วัดดอนแก้ว
– วัดต้นหนุน
– วัดห้วยขอน
– วัดห้วยหม้าย
ตำบลเตาปูน (Tao Pun)
– วัดเตาปูน
– วัดท่อสมาน
– วัดนาสวรรค์
– วัดอัมพวัน
ตำบลหัวเมือง (Hua Mueang)
– วัดดงเจริญ
– วัดมัทธะ
– วัดวังฟ่อน
– วัดสันปู่สี
– วัดหนองบัว
– วัดหัวเมือง
ตำบลสะเอียบ (Sa-iap)
– วัดดอนชัย
– วัดนาฝาย
– วัดนาหลวง
– วัดป่าเลา
– วัดแม่เต้น
– วัดห้วยโป่ง
ตำบลแดนชุมพล (Daen Chum phon)
– วัดแดนชุมพล
– วัดโทกค่า
– วัดป่าแดงใต้
– วัดลูนิเกต
ตำบลทุ่งน้าว (Thung Nao)
– วัดทุ่งน้าว
– วัดร่องเย็น

7. # อำเภอวังชิ้น (Amphoe Wang Chin)

ตำบลวังชิ้น (Wang Chin)
– วัดนาใหม่
– วัดบางสนุก
– วัดแม่แปง
– วัดวังชิ้น
– วัดวังเบอะ
– วัดวังแฟน
– วัดสีทิใน
– วัดสีทิพันธ์มงคลคีรี
– วัดใหม่กลาง
ตำบลสรอย (Sa roi)
– วัดอบุญเรือง (วัดศรีบุญเรือง)
– วัดปางไม้
– วัดป่าสัก
– วัดม่วงคำ
– วัดแม่กระต๋อม
– วัดแม่ขมวก
– วัดแม่ขมิง
– วัดศรีบุญนำ
– วัดสองแควบน
ตำบลแม่ป้าก (Mae Pak)
– วัดชัยสิทธิ์
– วัดแช่ฟ้า
– วัดพันเจน
– วัดแม่บงใต้
– วัดแม่บงเหนือ
– วัดศรีคีรี
– วัดสัมฤทธิ์บุญ
ตำบลนาพูน (Na Phun)
– วัดดอนกว้าง
– วัดนาพูน
– วัดป่าไร่หลวง
– วัดเปาปม
– วัดวังลึก
– วัดศรีสูงกลาง
– วัดหาดรั่ว
– วัดอมรธรรม
ตำบลแม่พุง (Mae Phung)
– วัดค้างคำปัน
– วัดค้างปินใจ
– วัดปางมะโอ
– วัดปางไฮ
– วัดป่าไผ่
– วัดป่าม่วง
– วัดแม่พุง
– วัดรัมณีย์
– วัดวังกวาง
– วัดวังขอน
ตำบลป่าสัก (Pa Sak)
– วัดจิตตวิเวการาม
– วัดสองแควล่าง
ตำบลแม่เกิ๋ง (Mae Koeng)
– วัดแม่เกิ๋ง
– วัดสลกธรรมาราม

8. # อำเภอหนองม่วงไข่ (Amphoe Nong Muang Khai)

ตำบลหนองม่วงไข่ (Nong Muang Khai)
– วัดปทุมธรรมาราม
– วัดหนองม่วงไข่
ตำบลแม่คำมี (Mae Kham Mi)
– วัดตำหนักธรรม
– วัดแม่คำมี
ตำบลน้ำรัด (Nam Rat)
– วัดย่านยาว
– วัดรัตนสุนทร
ตำบลวังหลวง (Wang Luang)
– วัดทุ่งแค้ว
– วัดวังหลวง
ตำบลตำหนักธรรม (Tam nak Tham)
– วัดสะเลียม
ตำบลทุ่งแค้ว (Thung Khaeo)