จังหวัดน่าน (Nan Province)

รายชื่อวัดในจังหวัดน่าน แยกตามอำเภอ และตำบล

1. # อำเภอเมืองน่าน (Amphoe Mueang Nan)

ตำบลในเวียง (Nai Wiang)
– วัดกู่คำ
– วัดช้างเผือก
– วัดเชียงแข็ง
– วัดดอนแก้ว
– วัดท่าช้าง
– วัดน้ำล้อม
– วัดไผ่เหลือง
– วัดพญาภู
– วัดพระเกิด
– วัดพระธาตุช้างค้ำ
– วัดพระเนตร
– วัดพวงพยอม
– วัดภูมินทร์
– วัดมงคล
– วัดมณเฑียร
– วัดมหาโพธิ์
– วัดมิ่งเมือง
– วัดเมืองเล็น
– วัดศรีพันต้น
– วัดสถารศ
– วัดสวนตาล
– วัดหัวข่วง
– วัดหัวเวียงใต้
– วัดอภัย
– วัดอรัญญาวาส
ตำบลบ่อ (Bo)
– วัดผาขวาง
– วัดภูเวียง
– วัดสาระ
– วัดห้วยยื่น
ตำบลผาสิงห์ (Pha Sing)
– วัดผาตูบ
– วัดผาสิงห์
– วัดสวนหอม
ตำบลไชยสถาน (Chai Sa than)
– วัดไชยสถาน
– วัดต้นแก้ว
– วัดตาแก้ว
– วัดปางค่า
– วัดฝาง
– วัดศรีเกิด
ตำบลถืมตอง (Thuem Tong)
– วัดเขื่อนแก้ว
– วัดดอนถืมตอง
– วัดถืมตอง
– วัดฝายแก
ตำบลเรือง (Rueang)
– วัดดอนเฟือง
– วัดศรีนาป่าน
– วัดศรีนาเรือง
ตำบลนาซาว (Na Sao)
– วัดนวราษฎร์
– วัดนาซาว
– วัดบ้านต้าม
– วัดสะไมย์
ตำบลดู่ใต้ (Du Tai)
– วัดเขาน้อยเทสรังสี
– วัดคอวัง
– วัดเจดีย์
– วัดเชียงราย
– วัดดอนมูล
– วัดดู่ใต้
– วัดพญาวัด
– วัดพระธาตุเขาน้อย
– วัดสมุน
ตำบลกองควาย (Kong Khwai)
– วัดธงหลวง
– วัดนาผา
– วัดน้ำครกเก่า
– วัดน้ำครกใหม่
– วัดพุฒิมาราม
ตำบลบ่อสวก (Bo Suak)
– วัดเชียงยืน
– วัดซาวหลวง
– วัดบ่อสวก
– วัดป่าคา
– วัดม่วง (วัดม่วงเจริญราษฎร์)
ตำบลสะเนียน (Sa nian)
– วัดป่าศรีถาวรวังตาว
– วัดสุรธาดาราม

2. # อำเภอแม่จริม (Amphoe Mae Charim)

ตำบลแม่จริม (Mae Cha rim)
– วัดก้อ
– วัดตอง
ตำบลหนองแดง (Nong Daeng)
– วัดแคว้ง
– วัดนาคา
– วัดพรหม
– วัดพระธาตุยอยหงส์ (วัดพระธาตุดอยหงส์)
– วัดหนองแดง
ตำบลหมอเมือง (Mo Mueang)
– วัดนาเซีย
– วัดน้ำลาน
– วัดหมอเมือง
– วัดห้วยซ้อ
ตำบลน้ำพาง (Nam Phang)
– วัดน้ำพาง
ตำบลน้ำปาย (Nam Pai)
– วัดน้ำปาย

3. # อำเภอบ้านหลวง (Amphoe Ban Luang)

ตำบลบ้านฟ้า (Ban Fa)
– วัดดอนชัย
– วัดนาวีวนาราม
– วัดฟ้า (วัดฟ้าสวรรค์)
ตำบลป่าคาหลวง (Pa Kha Luang)
– วัดบำเพ็ญบุญ
ตำบลสวด (Suat)
– วัดพี้เหนือ
– วัดหลวง
ตำบลบ้านพี้ (Ban Phi)
– วัดพี้ใต้

4. # อำเภอนาน้อย (Amphoe Na Noi)

ตำบลนาน้อย (Na Noi)
– วัดดอนไชย
– วัดนาน้อย
– วัดนาราบ
– วัดนาหลวง
– วัดบุ้ง
– วัดหัวทุ่ง
ตำบลเชียงของ (Chiang Khong)
– วัดเชียงของ
– วัดนาเกลือ
– วัดน้ำหิน
ตำบลศีรษะเกษ (Si sa ket)
– วัดนาเตา
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีษะเกษ
– วัดหนองบัว
– วัดหนองป่าค่า
– วัดหนองห้า
– วัดหัวเมือง
– วัดใหม่
ตำบลสถาน (Sa than)
– วัดน้ำลัด
– วัดบง
– วัดป่ากล้วย
– วัดร้อง
– วัดศาลา
– วัดสถาน
ตำบลสันทะ (San tha)
– วัดเชตวัน
– วัดนาแดง
– วัดสันทะ
– วัดส้าน
ตำบลบัวใหญ่ (Bua Yai)
– วัดนาไค้
– วัดนาแหน
– วัดสบหลม
– วัดอ้อย
ตำบลน้ำตก (Nam Tok)
– วัดเปา

5. # อำเภอปัว (Amphoe Pua)

ตำบลปัว (Pua)
– วัดดอนแก้ว
– วัดนิมิตรมงคล
ตำบลวรนคร (Wo ra na khon)
– วัดเบ็งสกัด (วัดพระธาตุเบ็งสกัด)
– วัดปรางค์
– วัดป่าลาน
– วัดป่าหัด
– วัดภูเก็ต
– วัดร้อง
– วัดร้องแง
– วัดรังษี
– วัดราชสีมา
– วัดสวนดอก
ตำบลแงง (Ngaeng)
– วัดดอนมูล
– วัดท่าล้อ
– วัดทุ่งกว้าง
– วัดพาน
– วัดหนองเงือก
– วัดหัวเมือง
ตำบลสถาน (Sa than)
– วัดดอนสถาน
– วัดนาป่าน
– วัดนาฝาง
– วัดป่าเหียง
– วัดส้าน
– วัดห้วยล้า
ตำบลศิลาแลง (Si la Laeng)
– วัดดอนไชย
– วัดป่าเหมือด
– วัดศาลา
– วัดเฮี้ย
ตำบลศิลาเพชร (Si la Phet)
– วัดดอนแก้ว
– วัดดอนมูล
– วัดนาคำ
– วัดบุญยืน
– วัดป่าตอง
ตำบลอวน (Uan)
– วัดทุ่งกลาง
– วัดน้ำยาว
– วัดไร่
– วัดศรีรัตนาราม
ตำบลไชยวัฒนา (Chai Wat tha na)
– วัดต้นแหลง
– วัดนางิ้ว
– วัดศรีสระวงศ์
– วัดเสี้ยว
– วัดหนาด
ตำบลเจดีย์ชัย (Che di Chai)
– วัดดอนแก้ว
– วัดทุ่งชัย
– วัดนาก้อ
– วัดนาวงค์
– วัดปง
– วัดพระธาตุศรีคีรีชัย
– วัดวังม่วง
– วัดศาลา
– วัดสบปัว
ตำบลภูคา (Phu Kha)
ตำบลสกาด (Sa kat)
ตำบลป่ากลาง (Pa Klang)

6. # อำเภอท่าวังผา (Amphoe Tha Wang Pha)

ตำบลท่าวังผา (Tha Wang Pha)
– วัดมังคลาราม
– วัดศิลามงคล
– วัดสุทธาราม
– วัดอุทัยราษฎร์
ตำบลริม (Rim)
– วัดเชียงแล
– วัดป่าไคร้
– วัดปูคา
– วัดศิริธาดา
– วัดสุวรรณาวาส
ตำบลป่าคา (Pa Kha)
– วัดดอนแก้ว
– วัดนิโครธาราม (วัดต้นฮ่าง)
– วัดฝายมูล
– วัดสบย่าง
– วัดหนองบัว
– วัดหนองม่วง
ตำบลผาตอ (Pha To)
– วัดราษฎร์อุดม
– วัดวังทอง
– วัดแหน
ตำบลยม (Yom)
– วัดเชียงยืน
– วัดทุ่งฆ้อง
– วัดน้ำไคร้
– วัดพระธาตุจอมพริก
– วัดโพธิ์ไทร
– วัดศรีมงคล
– วัดสันติการาม
– วัดหนองช้างแดง
ตำบลตาลชุม (Tan Chum)
– วัดจักรวรรณ
– วัดดอนแก่ง
– วัดดอนชัย (สบสาย)
– วัดตาลชุม
– วัดสบหนอง
– วัดสุคันธาราม (วัดปง)
– วัดห้วยแขม
ตำบลศรีภูมิ (Si Phum)
– วัดดอนตัน
– วัดดอนมูล
– วัดพุ่มมาลา
– วัดโพธิวราราม
– วัดอัมพวัน
ตำบลจอมพระ (Chom Phra)
– วัดนาเผือก
– วัดนาฝ่า
– วัดน้ำฮาว
– วัดพิกุลทอง
– วัดยู้
– วัดสลีพุทธาราม
– วัดใหม่
ตำบลแสนทอง (Saen Thong)
– วัดชนะไพรี
– วัดนาทราย
– วัดนาหนุน
– วัดปิตุราษฎร์
– วัดไพรสณฑ์
ตำบลผาทอง (Pha Thong)

7. # อำเภอเวียงสา (Amphoe Wiang Sa)

ตำบลกลางเวียง (Klang Wiang)
– วัดดอนไชย
– วัดต้นหนุน
– วัดบุญนาค
– วัดบุญยืน
– วัดร้องเย็น
– วัดศรีกลางเวียง
– วัดศรีดอนแท่น
ตำบลขึ่ง (Khueng)
– วัดขึ่งเจริญ
– วัดงิ้วงาม
– วัดท่าลี่
– วัดศรีมงคล
ตำบลไหล่น่าน (Lai Nan)
– วัดท่าข้าม
– วัดนาสา
– วัดบุญเรือง
– วัดห้วยเม่น
– วัดห้วยสอน
– วัดไหล่น่าน
ตำบลตาลชุม (Tan Chum)
– วัดครกคำ
– วัดจอมจันทร์
– วัดตาลชุม
– วัดนากอก
– วัดนาเคียน
– วัดป่าสัก
– วัดหลับมืนไตย
– วัดหลับมืนพรวน
ตำบลนาเหลือง (Na Lueang)
– วัดเชียงบาล
– วัดดอนไชยพระบาท
– วัดนาเหลืองนอก
– วัดนาเหลืองใน
– วัดเมืองราม
– วัดห้วยม่วง
ตำบลส้าน (San)
– วัดคือเวียง
– วัดทรายมูล
– วัดนาส้าน
– วัดบ้านใหม่
– วัดโปร่ง
– วัดผาเวียง
– วัดไผ่งาม
– วัดพระเนตร
ตำบลน้ำมวบ (Nam Muap)
– วัดน้ำมวบ
– วัดสาลี้
ตำบลน้ำปั้ว (Nam Pua)
– วัดน้ำปั้ว
– วัดบัวทอง
– วัดวังคีรี
– วัดศรีนาชื่น
– วัดอรุณศรี
ตำบลยาบหัวนา (Yap Hua Na)
– วัดป่าหุ่ง
– วัดสะเลียม
– วัดห้วยหลอด
ตำบลปงสนุก (Pong Sa nuk)
– วัดปงสนุก
– วัดฝายแก้ว
– วัดภูเพียง
– วัดวัวแดง
– วัดเหนือฝาย
ตำบลอ่ายนาไลย (Ai Na Lai)
– วัดจะเข้ภูหอม
– วัดจันชมพู
– วัดนาไลย
– วัดปางมอญ
– วัดฝั่งหมิ่น
– วัดพะเยา
– วัดวิถีบรรพต
– วัดสาคร
– วัดใหม่เจริญราษฎร์
– วัดอ่าย
ตำบลส้านนาหนองใหม่ (San Na Nong Mai)
– วัดหาดไร่
ตำบลแม่ขะนิง (Mae Kha ning)
– วัดป่าแพะ
ตำบลแม่สาคร (Mae Sa khon)
– วัดท่ามงคล
– วัดไพรอุดม
ตำบลจอมจันทร์ (Chom Chan)
ตำบลแม่สา (Mae Sa)
ตำบลทุ่งศรีทอง (Thung Si Thong)

8. # อำเภอทุ่งช้าง (Amphoe Thung Chang)

ตำบลทุ่งช้าง (Thung Chang)
– วัดทุ่งผึ้ง
– วัดราษฎร์บำรุง
– วัดสุขศรี
ตำบลปอน (Pon)
– วัดดอนชัย
ตำบลงอบ (Ngop)
– วัดทุ่งสุน
– วัดศรีดอนชัย
ตำบลและ (Lae)
– วัดไชยคำ
– วัดดวงคำ
– วัดดอนชัย
– วัดเฟือยลุง
– วัดวังผา
– วัดสันกลาง

9. # อำเภอเชียงกลาง (Amphoe Chiang Klang)

ตำบลเชียงกลาง (Chiang Klang)
– วัดเจดีย์ (วัดคาว)
– วัดฉิมพลีวนาราม
– วัดเชียงโคม
– วัดม่วงสุม
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีอุดม
ตำบลเปือ (Puea)
– วัดนาหนุน
– วัดน้ำอ้อ
– วัดประดิษฐ์
– วัดรัชดา
– วัดศรีชุม
– วัดหนองแดง
– วัดหนองผุก
ตำบลเชียงคาน (Chiang Khan)
– วัดดอนแท่น
– วัดใหม่วังเคียน
ตำบลพระธาตุ (Phra That)
– วัดกลาง
– วัดดอนแก้ว
– วัดพร้าว
– วัดสร้อยพร้าว
– วัดหัวน้ำ
ตำบลพญาแก้ว (Pha ya Kaeo)
– วัดคันนา
– วัดน้ำคา
– วัดพญาแก้ว
ตำบลพระพุทธบาท (Phra Phut tha bat)
– วัดชัยมงคล
– วัดไชยสถาน
– วัดซาววา
– วัดไทรหลวง
– วัดพรมเมืองสวรรค์
– วัดพระธาตุจอมกิตติ
– วัดวังทอง
– วัดศรี
– วัดอ้อใต้

10. # อำเภอนาหมื่น (Amphoe Na Muen)

ตำบลนาทะนุง (Na Tha nung)
– วัดดอนมูล
– วัดนาทะนุง
ตำบลบ่อแก้ว (Bo Kaeo)
– วัดคำเรือง
– วัดชัยมงคล
– วัดนาหวาย
– วัดบ่อแก้ว
– วัดพงษ์
ตำบลเมืองลี (Mueang Li)
– วัดนาคา
– วัดน้ำอูน
– วัดป่าซาง
ตำบลปิงหลวง (Ping Luang)
– วัดต้นต้อง
– วัดน้ำเคิม
– วัดน้ำแพะ
– วัดปิงใน
– วัดปิงหลวง

11. # อำเภอสันติสุข (Amphoe Santi Suk)

ตำบลดู่พงษ์ (Du Phong)
– วัดดอนมงคล
– วัดดู่พงษ์
– วัดน้ำโซ้ง
– วัดโป่งคำ
– วัดภูแยง
ตำบลป่าแลวหลวง (Pa Laeo Luang)
– วัดดอนไชย (ดอนชัย)
– วัดป่าแลว
– วัดป่าอ้อย
– วัดสบยาง
– วัดอภัยคีรี
ตำบลพงษ์ (Phong)
– วัดดอนใหม่
– วัดธาตุ (วัดพระธาตุป่าแดด)
– วัดพงษ์
– วัดศรีบุญเรือง

12. # อำเภอบ่อเกลือ (Amphoe Bo Kluea)

ตำบลบ่อเกลือเหนือ (Bo Kluea Nuea)
– วัดบ่อหยวก
– วัดสะปัน
– วัดสะว้า
ตำบลบ่อเกลือใต้ (Bo Kluea Tai)
– วัดนากลุ่ม
– วัดนาคอก
– วัดนาเปลื่อง (วัดนาเปลื้อง)
– วัดบ่อหลวง
ตำบลภูฟ้า (Phu Fa)
ตำบลดงพญา (Dong Pha ya)

13. # อำเภอสองแคว (Amphoe Song Khwae)

ตำบลนาไร่หลวง (Na Rai Luang)
– วัดปางปุก
– วัดสองแคว
– วัดหางทุ่ง
ตำบลชนแดน (Chon Daen)
ตำบลยอด (Yot)
– วัดปางส้าน
– วัดผาสิงห์
– วัดผาหลัก
– วัดยอด
– วัดสะเกิน

14. # อำเภอภูเพียง (Amphoe Phu Phiang)

ตำบลม่วงตึ๊ด (Muang Tuet)
– วัดป่าหัด
– วัดพระธาตุแช่แห้ง
– วัดม่วงตึ๊ด
– วัดร้องตอง
– วัดศรีบุญเรือง
ตำบลนาปัง (Na Pang)
– วัดก้อดแก้ว
– วัดนาปัง
– วัดน้ำลัด
– วัดม่วงใหม่
ตำบลน้ำแก่น (Nam Kaen)
– วัดนาเหลืองม่วงขวา
– วัดน้ำแก่นใต้
– วัดน้ำแก่นเหนือ
– วัดโป่งคำ
– วัดสว่างอรุณ
ตำบลน้ำเกี๋ยน (Nam Kian)
ตำบลเมืองจัง (Mueang Chang)
– วัดทุ่งเม็ง
– วัดเมืองจังใต้
– วัดหาดเค็ดบน
– วัดหาดเค็ดล่าง
– วัดหาดผาคำ
ตำบลท่าน้าว (Tha Nao)
– วัดกอก
– วัดแช่พลาง
– วัดท่าน้าว
– วัดนาข่อย
– วัดหนองแดง
– วัดหนองรัง
– วัดหัวนา
ตำบลฝายแก้ว (Fai Kaeo)
– วัดไชยภูมิ
– วัดท่าล้อ
– วัดทุ่งน้อย
– วัดบุปผาราม
– วัดปัวชัย
– วัดฝายแก้ว
– วัดแสงดาว
– วัดหัวเวียงเหนือ

15. # อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (Amphoe Chaloem Phra Kiat)

ตำบลห้วยโก๋น (Huai Kon)
ตำบลขุนน่าน (Khun Nan)