จังหวัดชัยภูมิ (Chaiyaphum Province)

รายชื่อวัดในจังหวัดชัยภูมิ แยกตามอำเภอ และตำบล

1. # อำเภอเมืองชัยภูมิ (Mueang Chaiyaphum District)

ตำบลในเมือง (Nai Mueang)
– วัดคลองลี่
– วัดโคกน้อยมอดินแดง
– วัดชัยประสิทธิ์
– วัดชัยภูมิวนาราม
– วัดทรงศิลา
– วัดบริบูรณ์
– วัดบึงแวง
– วัดปรางค์กู่
– วัดไพรีพินาศ
– วัดวัดกลางเมืองเก่า
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดสามัคคีอุทิศ
– วัดแสงทองปิยาราม
– วัดหนองสังข์
– วัดหนองหลอด
ตำบลรอบเมือง (Rop Mueang)
– วัดกกบก
– วัดสระแก้ว
– วัดหนองสังข์
ตำบลโพนทอง (Phon Thong)
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดโนนม่วง
– วัดบ้านซับพระไวย์
– วัดบ้านสร้างแว้
– วัดประชาสามัคคี
– วัดเพชรพิบูลย์
– วัดหนองคู
ตำบลนาฝาย (Na Fai)
– วัดแจ้งสว่างอารมณ์
– วัดชมภู
– วัดดาวเรือง
– วัดโนนดู่พัฒนา
– วัดโนนมะเกลือ
– วัดโนนสะอาด
– วัดบึงแวง
– วัดป่าบ้านพลัง
– วัดรังษี
– วัดวีรวงศาราม
– วัดสำรอง
– วัดหนองนกเขา
– วัดใหม่สามัคคี
ตำบลบ้านค่าย (Ban Khai)
– วัดกลางหมื่นแผ้ว
– วัดกุดเวียน
– วัดแก้งจิก
– วัดโค้งขนัน
– วัดชุมพลสวรรค์
– วัดตะกุด
– วัดนาคาวาสวิหาร
– วัดวังก้านเหลือง
– วัดเสี้ยวน้อย
ตำบลกุดตุ้ม (Kut Tum)
– วัดแจ้งสว่าง
– วัดบ้านผือ
– วัดประชาสามัคคี
– วัดโพธิ์
– วัดราชพฤกษ์
– วัดศรีสะอาด
– วัดสุลาลัย
– วัดแสงอุทัย
– วัดหนองเขื่องเทพธาราม
– วัดหนองคูพัฒนา
– วัดหนองไผ่ล้อม
– วัดอุดร
ตำบลชีลอง (Chi Long)
– วัดชัยศรีสมสะอาด
– วัดบ้านหัวหนอง
– วัดบุ่งสาวตาล
– วัดปทุมชาติ
– วัดป่าบ้านโป่งเกตุ
– วัดพุทโธวาท
– วัดศาลาลอย
– วัดศาลาวรรณ
– วัดหนองปลาโด
– วัดอารมณ์ชื่น
ตำบลบ้านเล่า (Ban Lao)
– วัดกู่สุวรรณวนาราม
– วัดเกาะ
– วัดแจ้ง
– วัดท่าเสี้ยว
– วัดโนนชัย
– วัดบ้านโพธิ์ทอง
– วัดราษีกุดสวง
– วัดสมศรีบ้านเสี้ยวน้อย
– วัดอัมพวัน
– วัดอัมพา
ตำบลนาเสียว (Na Siao)
– วัดซับรวงไพร
– วัดนาสีนวล
– วัดนิโครธาราม
– วัดประจิม
– วัดป่าพัฒนาธรรม
– วัดยางนาเสียว
– วัดศรีสะอาด
– วัดศิลาอาสน์
– วัดสมบุญอุทิศ
ตำบลหนองนาแซง (Nong Na Saeng)
– วัดตาลเดี่ยว
– วัดตาลนาแซง
– วัดโนนอดน้อย
– วัดพีรพัฒนวงศ์
– วัดศรีสุนทร
– วัดศรีอุดม
– วัดสิงห์ทอง
– วัดหนองนาแซง
– วัดอิสาณ
– วัดอิสาน
ตำบลลาดใหญ่ (Lat Yai)
– วัดโนนก้านตง
– วัดโนนคูณ (วัดอัมพวัน)
– วัดโนนหว้านไพล
– วัดบูรพา
– วัดพูลทรัพย์ลาดใหญ่
– วัดลาดน้อย
– วัดสามัคคีธรรมาราม
ตำบลหนองไผ่ (Nong Phai)
– วัดชัยพิบูลย์
– วัดดอนกู่
– วัดดอนหัน
– วัดโนนหญ้าคา
– วัดปทุมทอง (วัดบ้านหนองแหน)
– วัดศรีษะกระบือ
– วัดหนองกระทุ่ม
– วัดหนองไผ่
ตำบลท่าหินโงม (Tha Hin Ngom)
– วัดแจ้งเจริญ
– วัดท่าหินโงม
– วัดวังน้ำเขียว
ตำบลห้วยต้อน (Huai Ton)
– วัดชีลองกลาง
– วัดชีลองเหนือ
– วัดบ้านชีลองใต้
– วัดวังเดือนห้า
– วัดสมานมิตร
ตำบลห้วยบง (Huai Bong)
– วัดโคกสว่าง
– วัดชมพู
– วัดชุมแสง
– วัดป่ายางบง
– วัดม่วงเงาะ
– วัดศิริชัยมงคล
– วัดหนองโมง
– วัดหินกอง
ตำบลโนนสำราญ (Non Sam ran)
– วัดกะพี้
– วัดแจ้งน้อย
– วัดฉิมพลี
– วัดดอนขวาง
– วัดโนนสำราญ
– วัดโนนสูงสะอาด
– วัดบ้านโสกหว้า
ตำบลโคกสูง (Khok Sung)
– วัดนพรัตน์วนาราม
– วัดยางภิรมย์ราษฎร์
– วัดโสกตลับ
– วัดหนองโสมง
– วัดห้วยมงคล
– วัดห้วยยางราษฎร์บำรุง
– วัดเอี่ยมชโลธร
ตำบลบุ่งคล้า (Bung Khla)
– วัดนครรังสิต
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดสัมพันธมิตร
– วัดสามัคคีธรรม
ตำบลซับสีทอง (Sap Si Thong)
– วัดพระธาตุเกศแก้วจุฬามณี
– วัดสามัคคีธรรม

2. # อำเภอบ้านเขว้า (Ban Khwao District)

ตำบลบ้านเขว้า (Ban Khwao)
– วัดเกาะสามัคคี
– วัดคลองสายบัว
– วัดเจริญผล
– วัดปทุมาวาส
– วัดปรางค์ปราสาท
– วัดมัชฌิมาวาส
– วัดศาลาลอย
– วัดสายตะคลอง
– วัดสุวรรณาวาส
– วัดหนองตะไก้
ตำบลตลาดแร้ง (Ta lat Raeng)
– วัดกุดยาง
– วัดคลองไผ่ล้อม
– วัดชุมแสง
– วัดดอนไฮ
– วัดป่าเรไร
– วัดป่าสุขสง่า
– วัดโพธิ์ศรีสะอาด
– วัดมหาคงคา
– วัดศรีมหาโพธิ์
– วัดหนองจันทิ (วัดจันทราราม)
– วัดอัมพวัน
ตำบลลุ่มลำชี (Lum Lam Chi)
– วัดชีชุมพร
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดโนนโพธิ์ทองพัฒนา
– วัดบ้านท่าแก้ง
– วัดบ้านปากคันฉู
– วัดป่ายาง
– วัดป่าสะแกราษฎร์
– วัดแผ่นดินทอง
– วัดโพธิ์ห้วยหวาย
– วัดวังปลาฝา
– วัดสำราญจิต
– วัดหัวสะพานภัยสงบ
– วัดหางเรียง
– วัดอิสาณ
ตำบลชีบน (Chi Bon)
– วัดโคกสว่าง
– วัดท่าสง่า
– วัดป่าถ้ำสงแคน
– วัดหนองกระทุ่ม
– วัดหินลาด
ตำบลภูแลนคา (Phu Laen Kha)
– วัดจำปาทอง
– วัดบ้านแก้งยาว
– วัดศรีชมภู
– วัดหว้าเฒ่า
ตำบลโนนแดง (Non Dang)
– วัดกลางโนนแดง
– วัดเขาวง
– วัดดอนไผ่
– วัดทองธรรมชาติ
– วัดโนนเสาเล้า
– วัดสุวรรณาราม

3. # อำเภอคอนสวรรค์ (Khon Sawan District)

ตำบลคอนสวรรค์ (Khon Sa wan)
– วัดคอนสวรรค์
– วัดคอนสวรรค์ใน
– วัดนรเทพหนองขาม
– วัดนาเสียวน้อย
– วัดโนนโพธิ์
– วัดโพธิ์
– วัดภูมิรัตนาราม
– วัดหนองโก
– วัดหนองทอน
ตำบลยางหวาย (Yang Wai)
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดม่วง
– วัดศาลาลอย
– วัดสว่างอารมณ์
ตำบลช่องสามหมอ (Chong Sam Mo)
– วัดซับคูหาสวรรค์
– วัดประชามงคล
– วัดป่าโนนศิลา
– วัดสว่างคีรีวัน
– วัดโสกหาด
ตำบลโนนสะอาด (Non Sa-at)
– วัดโคกก่อง
– วัดดอนหัน
– วัดโนนพันชาติ
– วัดโนนสะอาด
– วัดลำชี
ตำบลห้วยไร่ (Huai Rai)
– วัดโคกสง่าวนาราม
– วัดดงเย็น
– วัดเทพประสิทธิ์โพธิ์ธาราม
– วัดป่าแก่นธรรม
– วัดป่าซับทอง
– วัดป่าซับผักกูด
– วัดมณีรัตน์
– วัดศิริมังคลาราม
– วัดหงษาวนาราม
ตำบลบ้านโสก (Ban Sok)
– วัดทักษิณ
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดโนนสำราญ
– วัดประทุมวัน
– วัดโปร่งคลอง
– วัดโพธิ์ศรีดอนหัน
ตำบลโคกมั่งงอย (Khok Mang Ngoi)
– วัดเกาะแก้ว
– วัดจอมธาตุ
– วัดเทพธรรมคุณ
– วัดป่าพรพิพัฒน์
– วัดหนองบัวลอย
ตำบลหนองขาม (Nong Kham)
– วัดโนนแต้
– วัดพุทธิสารโนนทอง
– วัดศรีดาวเรือง
– วัดหนองตาไก้
ตำบลศรีสำราญ (Si Sam ran)
– วัดป่านาฮีสามัคคีธรรม
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดภูมิสวรรค์
– วัดสว่างนามน
– วัดสว่างนาฮี
– วัดหนองบัวบานเย็น
– วัดหนองเบ็นมังคลาราม
– วัดหนองปลาปึ่ง

4. # อำเภอเกษตรสมบูรณ์ (Kaset Sombun District)

ตำบลบ้านยาง (Ban Yang)
– วัดแจ้ง
– วัดแจงสองคอน
– วัดท่างอย
– วัดบริบูรณ์
– วัดราษฎร์บูรณะ
– วัดองค์ตื้อท่าเดื่อ
ตำบลบ้านหัน (Ban Han)
– วัดตลาด
– วัดเนินไสว
– วัดบูรพา
– วัดศรีสะอาด
– วัดสมบูรณ์นทิยาราม
– วัดสะพานยาว
– วัดสาลิกา
– วัดหรดี
ตำบลบ้านเดื่อ (Ban Duea)
– วัดโคกสว่างดาราม
– วัดธาตุนาจะหมื่น
– วัดน้อยพัฒนาราม
– วัดบ้านห้วยโป่งสามัคคี
– วัดบึงมะนาว
– วัดป่าศรีสุพร
– วัดป่าหนองแต้
– วัดพุทธาวราราม
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดมุจรินทร์
– วัดสระแก้ว
– วัดแสงสว่างดาราราม
– วัดใหม่ดอนกลาง
ตำบลบ้านเป้า (Ban Pao)
– วัดทุ่งโพธิ์
– วัดทุ่มศิลา
– วัดธาตุ
– วัดโนนสังข์ประชานิมิต
– วัดบ้านเป้า
– วัดบูรพาราม
– วัดร่องแสนคำ
ตำบลกุดเลาะ (Kut Lo)
– วัดกุดเลาะ
– วัดขามเวียน
– วัดท่าศาลา
– วัดบึงศรีษะกุญชร
– วัดป่าโนนสว่าง
– วัดป่าปุญญาราม
– วัดมัชฌิมวาส
ตำบลโนนกอก (Non Kok)
– วัดดอกไม้
– วัดทักษิณ
– วัดโนนทราย
– วัดบุญเรือง
– วัดบุปผาราม
– วัดพการาม
– วัดพระเจ้าอุ้ย
ตำบลสระโพนทอง (Sa Phon Thong)
– วัดขามเทศ
– วัดโนนฆ้องมังคลาราม
– วัดโนนตะโก
– วัดโนนส้มโฮง
– วัดสุวรรณาราม
ตำบลหนองข่า (Nong Kha)
– วัดโคกบำรุง
– วัดเชิงบรรพต
– วัดป่าดอนสวรรค์
– วัดโพธิ์ไทรโนนศิลา
– วัดสมบูรณ์
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดหนองแดงวนาราม
ตำบลหนองโพนงาม (Nong Phon Ngam)
– วัดกุดฉิม
– วัดโคกก่อง
– วัดป่าห้วยกุ่ม
– วัดวังม่วง
– วัดสว่างไพรงาม
ตำบลบ้านบัว (Ban Bua)
– วัดทรงศิลา
– วัดทรายมูล
– วัดโนนสังข์สามัคคี
– วัดสมโพธิ์
ตำบลโนนทอง (Non Thong)
– วัดตะคลองหิน
– วัดตะบองเพชร
– วัดป่าสามัคคีโฆษิตตาราม
– วัดศักดิ์งอย

5. # อำเภอหนองบัวแดง (Nong Bua Daeng District)

ตำบลหนองบัวแดง (Nong Bua Daeng)
– วัดเขต
– วัดดาวเรือง
– วัดโนนเก่าใหญ่
– วัดบ้านโนนสะอาด
– วัดโพนทอง
– วัดราษฎร์ดำเนิน
– วัดศรีสกุณาราม
– วัดศรีสุมังคลาราม
– วัดศิริมงคล
– วัดโสกรัง
– วัดหนองแห้ว
– วัดหนองไฮเหนือ
– วัดใหม่ชัยมงคล
– วัดใหม่สามัคคีธรรม
ตำบลกุดชุมแสง (Kut Chum Saeng)
– วัดชัยภูมิพิทักษ์
– วัดโชคอำนวย
– วัดนาทุ่งใหญ่
– วัดป่าสุริยวงศ์
– วัดป่าหนองลุมพุก
– วัดพนังโสภาราม
– วัดลุมพินี
– วัดศรีมงคล
– วัดศาลาวรรณ
– วัดหนองบัวแดง
ตำบลถ้ำวัวแดง (Tham Wua Daeng)
– วัดคำศิลาวนาราม
– วัดภูผาทอง
– วัดศรีสมพร
– วัดหนองไห
– วัดใหม่เจริญธรรม
– วัดใหม่สำราญ
– วัดอุดรพร
ตำบลนางแดด (Nang Daet)
– วัดคลองเตย
– วัดนาคสุวรรณ
– วัดโนนพยอม
– วัดโนนศรีสง่า
– วัดบ้านโหลนสามัคคีธรรม
– วัดประชารังสรรค์
– วัดป่านายายชี
– วัดพรไตรรัตน์
– วัดศรีธงชัย
– วัดศรีสวรรค์
– วัดสว่างอัมพร
– วัดห้วยกุ่ม
– วัดอรัญญวิเวก
ตำบลหนองแวง (Nong Waeng)
– วัดชิโนรสวิศยาราม
– วัดนาเจริญ
– วัดไผ่เงินวนาราม
– วัดเวฬุวัน
– วัดศรีชมพู
– วัดสง่าศรีมงคล
– วัดสนามชัย
– วัดสะพุงเหนือ
– วัดสามัคคี
– วัดสุขสันต์กัญญาวนาราม
– วัดหนองกุง
– วัดหนองประดู่
– วัดห้วยม่วง
ตำบลคูเมือง (Khu Mueang)
– วัดบุญธรรม
– วัดโพธิ์ทองประทุมวนาราม
– วัดราษฎร์บูรพาราม
– วัดเลิศประดิษฐ์
– วัดศิลามหาธาตุ
– วัดสมสะอาด
– วัดหนองบัวแดง
ตำบลท่าใหญ่ (Tha Yai)
– วัดท่าช้าง
– วัดโนนศรีทอง
– วัดบ้านโนนศรีสง่า
– วัดป่าสันติธรรม
– วัดศาลาลอย
– วัดสว่างธรรมาราม
– วัดอุดรนพพาลัย
ตำบลวังชมภู (Wang Chom phu)
– วัดท่าแขกวนาราม
– วัดป่าไทรงาม
– วัดพนังม่วงวนาราม
– วัดพวงสว่างอรุณ
– วัดรัตนคงคาราม
– วัดศิลาธรรม
– วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์

6. # อำเภอจัตุรัส (Chatturat District)

ตำบลบ้านกอก (Ban Kok)
– วัดเจริญศรีสุข
– วัดทรงธรรม
– วัดโนนสะอาด
– วัดบ้านหลุบงิ้ว
– วัดป่าแจ้ง
– วัดมะเกลือ
– วัดศิริพงษาวาส
– วัดสระสี่เหลี่ยม
– วัดหงษ์ทอง
ตำบลหนองบัวบาน (Nong Bua Ban)
– วัดเขาจอมทอง
– วัดนิคม
– วัดพระพุทธบาทหลักศิลา
– วัดศรีประชานิมิต
– วัดหนองคูวนาราม
ตำบลบ้านขาม (Ban Kham)
– วัดคลองหว้า
– วัดชนะจินดาราม
– วัดทรายขาว
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดโนนคร้อเหนือ
– วัดเลียบน้ำไหล
– วัดศรีวิเศษประชานิมิตร
– วัดสวนสว่าง
– วัดหนองลูกช้าง
– วัดใหม่นาดี
ตำบลกุดน้ำใส (Kut Nam Sai)
– วัดจำปาทอง
– วัดแจ้ง
– วัดท่าแตง
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดร่วมมิตร
– วัดราษี
– วัดวังสว่าง
– วัดสวรรค์คงคา
ตำบลหนองโดน (Nong Don)
– วัดป่าฉัพพรรณรังสี
– วัดพลับ
– วัดโพธิทราราม
– วัดโพธิ์ล้อม
– วัดมุจลินธรรมาราม
– วัดสว่างวารี
– วัดสะแก
– วัดหนองโดน
– วัดอัมพวัน
ตำบลละหาน (La han)
– วัดกันกง
– วัดเจริญสูง
– วัดชัยชนะวิหาร
– วัดดอนละนาม
– วัดโนนสง่า
– วัดบ้านท่าศาลา
– วัดบ้านลี่
– วัดยานนาวา
– วัดหนองสมบูรณ์
– วัดอรัญญาวาส
ตำบลหนองบัวใหญ่ (Nong Bua Yai)
– วัดปทุมชาติ (วัดหนองบัวใหญ่)
– วัดป่าสุวรรณไพโรจน์
– วัดเวฬุวนาราม
– วัดสนามนาง
– วัดหนองบัวรอง
ตำบลหนองบัวโคก (Nong Bua Khok)
– วัดโคกสามัคคี
– วัดป่าสุทธิโกศล
– วัดหนองบัวโคก
– วัดหนองพง
– วัดหนองลุมพุก
– วัดหนองโสน
ตำบลส้มป่อย (Som poi)
– วัดโนนเชือก
– วัดโนนม่วงธรรมาราม
– วัดบ้านชาด
– วัดศาลาลอย
– วัดส้มป่อย
– วัดหนองแกพนังเสื่อ
– วัดหนองม่วง

7. # อำเภอบำเหน็จณรงค์ (Bamnet Narong District)

ตำบลบ้านชวน (Ban Chuan)
– วัดบึงชวน
– วัดบูรณ์
– วัดป่าสำราญจิต
– วัดศรีสนามคงคา
– วัดศาลาเขต
– วัดศิริผล
– วัดศิลาเขต
– วัดสว่างโพธิ์งาม
– วัดหนองสองห้อง
– วัดห้วยทราย
ตำบลบ้านเพชร (Ban Phet)
– วัดโคกสว่าง
– วัดทองคำพิง
– วัดบ้านกลอย
– วัดเพชรดอนยาง
– วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม
– วัดเพชรวิศยาราม
– วัดศาลาทรง
– วัดหนองกก
– วัดหนองผักแว่น
– วัดหนองแวง
– วัดอัมพวัน
ตำบลบ้านตาล (Ban Tan)
– วัดกุดแคน
– วัดท่าศาลา
– วัดบางอำพันธ์ (วัดบางอำพัน)
– วัดป่าสามัคคีมณีธรรม
– วัดโพธิ์ตาล
– วัดสาริกา
– วัดหนองยายบุตร
– วัดหนองอีหล่อ
ตำบลหัวทะเล (Hua Tha le)
– วัดเขาดิน
– วัดสำราญ
– วัดสุนทรสราวาส
– วัดหนองดง
– วัดหนองประดู่
– วัดหัวทะเล
ตำบลโคกเริงรมย์ (Khok Roeng Rom)
– วัดกุดตาลาด
– วัดคลองสันติธรรม
– วัดโคกคึม
– วัดโคกหินตั้ง
– วัดโปร่งมีชัย
– วัดโพธิ์ศรีธาราม
– วัดภิรมยาวาส
– วัดสามัคคีอุทิศ
ตำบลเกาะมะนาว (Ko Ma nao)
– วัดเกาะมะนาว
– วัดโกรกผักหวาน
– วัดบ้านโปร่งหนองนายอู
– วัดป่ารวก
– วัดป่าศรีสุขอุดมศักดิ์
ตำบลโคกเพชรพัฒนา (Khok Phet Phat tha na)
– วัดปากจาบ
– วัดเพชรพัฒนาราม
– วัดหนองตะครอง
– วัดใหม่สามัคคี

8. # อำเภอแก้งคร้อ (Kaeng Khro District)

ตำบลช่องสามหมอ (Chong Sam Mo)
– วัดคีรีคงคาวนาราม
– วัดชัยชุมพร
– วัดชัยสามหมอ
– วัดบ้านหนองแสง
– วัดป่าศรีพัฒนา
– วัดโพนทอง
– วัดศรีแก้งคร้อ
– วัดศรีไสล
– วัดศิริสมบูรณ์
– วัดสระทอง
– วัดสระโนนทอง
– วัดสว่างแสงอรุณ
– วัดแสงจันทราวาส
ตำบลหนองขาม (Nong Kham)
– วัดจันทรังษี
– วัดชัยศิริพนาราม
– วัดแถวอรัญญาวาส
– วัดโนนสมบูรณ์
– วัดปรางค์กู่
– วัดปัจฉิมอรัญญาวาส
– วัดป่าสามัคคีธรรม
– วัดโพนทอง
– วัดราษฎร์สามัคคี
– วัดศิริพัฒนาราม
– วัดแสงสว่าง
ตำบลนาหนองทุ่ม (Na Nong Thum)
– วัดชัยมงคล
– วัดชุมศิลา
– วัดบูรณาราม
– วัดผสม
– วัดเวฬุวันวนาราม
– วัดศรีมงคลวนาราม
– วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
– วัดสว่างปุญญาวาส
ตำบลบ้านแก้ง (Ban Kaeng)
– วัดชัยชุมพล
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดโนนสำราญ
– วัดป่าสันติสุข
– วัดป่าอุดมมงคล
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดโพธิ์สัย
– วัดโพนแพง
– วัดศรีวิไลย์
– วัดสง่าคงคาราม
ตำบลหนองสังข์ (Nong Sang)
– วัดกองศรี
– วัดโนนงาม
– วัดโนนสว่าง
– วัดบ้านโนนทัน
– วัดศรีสง่าสามัคคี
– วัดศรีสะอาด
– วัดเสาธงทอง
– วัดหนองสังข์
– วัดหนองหว้า
– วัดอัมพวัน
– วัดอำภา
– วัดอุดร
ตำบลหลุบคา (Lup Kha)
– วัดญานนาวา
– วัดไตรศิริมงคล
– วัดแถวไพรวัน
– วัดแถวอรัญญา
– วัดป่าโสกหว้า
– วัดศรีสง่า
– วัดสระปทุมวัน
– วัดสุวรรณาวาส
– วัดแสงทองธราวาส
– วัดอินทักขิณาราม
ตำบลโคกกุง (Khok Kung)
– วัดจักรวรรดิ์
– วัดบ้านเซียม
– วัดประชาสามัคคี
– วัดป่าโคกกุง
– วัดปิติธรรมาวาส
– วัดโพธิสัตว์
– วัดศิริชัยมงคล
– วัดศิลาพนาวาส
– วัดอัมพวัน
ตำบลเก่าย่าดี (Kao Ya Di)
– วัดท่ากอก
– วัดบ้านเก่า
– วัดโปร่งช้าง
– วัดศรีสง่าสามัคคี
– วัดศิลาชัยภูสองชั้น
– วัดหลุบช้างพลาย
– วัดอรุณคงคาวนาราม
– วัดอุดมคงคาวนาราม
ตำบลท่ามะไฟหวาน (Tha Ma fai Wan)
– วัดท่าทางเกวียน
– วัดท่าเว่อวนาราม
– วัดไทรทอง
– วัดป่ายางคำวนาราม
– วัดผาสวรรค์
– วัดพุทธมงคลวนาราม
– วัดภูเขาทอง
– วัดยางคำวนาราม
– วัดสกุณาราม
– วัดอุทัยธรรมาราม
– วัดเอราวัณ
ตำบลหนองไผ่ (Nong Phai)
– วัดป่าเจริญธรรม
– วัดสระทอง
– วัดสว่างศรีสมบูรณ์

9. # อำเภอเทพสถิต (Thep Sathit District)

ตำบลวะตะแบก (Wa Ta baek)
– วัดเขากำแพง
– วัดเขาพนมโดมวนาราม
– วัดช่องสำราญ
– วัดชัยเจริญ
– วัดซับเจริญ
– วัดซับถาวรพัฒนา
– วัดซับไทรเจริญธรรม
– วัดซับสมบูรณ์สว่างธรรม
– วัดซับหมี
– วัดดงลานเทพนิมิต
– วัดถ้ำเขาเจดีย์
– วัดเทพโพธิ์ทอง
– วัดเทพสถิตประดิษฐาราม
– วัดธรรมธาราภิวัฒน์
– วัดน้ำตกเจริญธรรม
– วัดป่าข้าว
– วัดยางเกี่ยวแฝก
– วัดวะตะแบก (วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม)
– วัดวังมน
– วัดศรีเจริญธรรม
– วัดหนองหิน
– วัดห้วยเกตุ
ตำบลห้วยยายจิ๋ว (Huai Yai Chio)
– วัดเขาน้อย
– วัดเขาวงค์พระจันทร์
– วัดเขาอุดมพร
– วัดคลองสระแก้ว
– วัดแจ่มประชาสรรค์
– วัดชลประทาน
– วัดประดู่งาม
– วัดวังคมคาย
– วัดวังตาลาดสมบูรณ์
– วัดวังบายศรีไพลงาม
– วัดศรีบรรพต
– วัดศรีเมืองทอง
– วัดสวนธรรมทาน
– วัดสามัคคีพัฒนาราม
– วัดหนองจะบก
– วัดหนองโบสถ์
– วัดใหม่โนนเมือง
ตำบลนายางกลัก (Na Yang Klak)
– วัดเขาจอมดอย
– วัดเขาหวดพนารักษ์
– วัดคลองศิลา
– วัดคุ้มเก้าศาลาชุมพล
– วัดโคกสะอาด
– วัดชัยมงคลโนนจำปา
– วัดน้ำลาด
– วัดบ้านโคกอนุ
– วัดบ้านนายางกลัก
– วัดบ้านวังตาท้าว
– วัดประดู่งาม
– วัดพระพุทธบาทเขายายหอม
– วัดพุทธกิจจาราม
– วัดศรีดาวเรืองวนาราม
– วัดสันติประชาธรรม
– วัดห้วยน้อย
– วัดห้วยหินฝน
ตำบลบ้านไร่ (Ban Rai)
– วัดเขานางรักษ์
– วัดเขาประตูชุมพล
– วัดโคกกระเบื้อง
– วัดเทพนา
– วัดโนนสวรรค์
– วัดบ้านไร่
– วัดวังตาเทพ
– วัดวังใหม่พัฒนา
– วัดวังอ้ายโพธิ์
– วัดศิริคงเจริญ
– วัดสวนป่าเทพสถิตวนาราม
– วัดสามัคคีธรรม
– วัดอุดมคีรีเขต
ตำบลโป่งนก (Pong Nok)
– วัดเขาน้อยนิโคธาราม
– วัดเขาพังเหย
– วัดคลองรวก
– วัดแจ้งไพรวนาราม
– วัดซับมงคล
– วัดเทพบุตรบรรพต
– วัดเทพสุวรรณนภาราม
– วัดไทรงาม
– วัดบุ่งเวียนวนาราม
– วัดโป่งขุนเพชร
– วัดโป่งนก
– วัดศิลาทอง
– วัดสะพานหิน
– วัดสามแยกสุขประเสริฐ

10. # อำเภอภูเขียว (Phu Khiao District)

ตำบลผักปัง (Phak Pang)
– วัดถาวรชัยศิริ
– วัดนครบาล
– วัดโนนดินแดง
– วัดโนนธาตุงาม
– วัดบ้านแข้วนาราม
– วัดบูรพา
– วัดโบราณ
– วัดพรมใต้
– วัดพร้าวทัศนียาวาส
– วัดศรีชมพู
ตำบลกวางโจน (Kwang Chon)
– วัดเจดีย์
– วัดนาล้อม
– วัดน้ำอ้อม
– วัดบัวบาน
– วัดเฝือแฝง
– วัดราษฎร์สามัคคี
– วัดสวรรค์นคร
ตำบลหนองคอนไทย (Nong Khon Thai)
– วัดช้างพัง
– วัดดาวเรือง
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดโนนมะเค็ง
– วัดบัวลอย
– วัดบ้านโนนข่า
– วัดบึงบาล
– วัดปรางค์กู่
– วัดพนมไพร
– วัดศิริธรรมวนาราม
– วัดสุนทริกา
ตำบลบ้านแก้ง (Ban Kaeng)
– วัดแจ้ง
– วัดตาล
– วัดทรงศิลา
– วัดทรายมูล
– วัดบ้านนาหัวแรด
– วัดป่าหนองดินดำ
– วัดพรหมอารีย์
– วัดพระธาตุเดื่อโกน
– วัดพระธาตุหนองสามหมื่น
– วัดพายัพ
– วัดศิลาทอง
– วัดเสาธง
– วัดเสาหงษ์
– วัดหอไตร
ตำบลกุดยม (Kut Yom)
– วัดแจ้งสว่าง
– วัดตะคลอง
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดเทพากร
– วัดมัชฌิมาวาส
– วัดสันติวิเวการาม
ตำบลบ้านเพชร (Ban Phet)
– วัดเขาทองงาม
– วัดจูมฆ้อง
– วัดฉิมพลีมา
– วัดปัจฉิมานุการาม
– วัดป่าจิตติธรรมวนาราม
– วัดโพธาราม
– วัดวรญาติบำเพ็ญ
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศาลาลอย
– วัดสระเวียน
– วัดสะพาน
– วัดหรดี
– วัดอิสาณ
ตำบลโคกสะอาด (Khok Sa-at)
– วัดกำแพง
– วัดโคกสะอาด
– วัดแจ้งสว่าง
– วัดท่าแจ้ง
– วัดป่าสามัคคีธรรม
– วัดพระธาตุเจดีย์
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดสง่าโนนรัง
– วัดสามัคคี
– วัดหนองไรไก่
– วัดอรุณรังษี
– วัดอรุณรังสี
ตำบลหนองตูม (Nong Tum)
– วัดกลางตาล
– วัดตาแขก
– วัดบ้านแดง
– วัดบุญถนอมพัฒนาราม
– วัดป่าเมตตาธรรม
– วัดมูลปักษี
– วัดอุดมประดิษฐาราม
ตำบลโอโล (O lo)
– วัดจอมศรี
– วัดชีลอง
– วัดธรรมสถาน
– วัดธาตุ
– วัดบริบูรณ์
ตำบลธาตุทอง (That Thong)
– วัดชุมพลอย
– วัดธงทราย
– วัดธาตุวนาราม
– วัดปัจฉิมานุการาม
– วัดป่าสมบูรณ์
– วัดวรญาติบำรุง
– วัดศิลาดาด
ตำบลบ้านดอน (Ban Don)

11. # อำเภอบ้านแท่น (Ban Thaen District)

ตำบลบ้านแท่น (Ban Thaen)
– วัดคงคาสีมาเดิม
– วัดโคกขาม
– วัดจูมทอง
– วัดจูมพร
– วัดชัยชนะสงคราม
– วัดชัยมาลา
– วัดชุมพร
– วัดบัลลังก์
– วัดวิเชียรธรรมาราม
– วัดสง่า
– วัดสมอ
– วัดสว่าง
– วัดหนองผักหลอด
สามสวน (Sam Suan)
– วัดจุมแพง
– วัดท่าสามัคคี
– วัดธาตุ (วัดธาตุเจดีย์)
– วัดป่ามุจลินทร์
– วัดศรีสะอาด
– วัดศิลาดาด
– วัดสระแก้ว
– วัดสวรรค์คงคา
– วัดสัมพันธ์
– วัดสายทอง
– วัดเสนาถไพบูลย์
– วัดหนองโดนเทพนิมิต
– วัดอรุณราษฎร์
สระพัง (Sa Phang)
– วัดศรีสง่า
– วัดสมุนไพร
– วัดสังฆสามัคคีราษฎร์
– วัดหงส์ทอง
– วัดอรุณ
– วัดอารมณ์
– วัดอำภา
บ้านเต่า (Ban Tao)
– วัดโคกก่อง
– วัดโคกรัง
– วัดชัยชุมพร
– วัดชัยชุมพล
– วัดชัยบาล
– วัดชัยมงคล
– วัดชัยศิลาอาสน์
– วัดชัยแสวง
– วัดเดิมพันธ์
– วัดทรงศิลา
– วัดสำเนาว์
– วัดสำเภา
หนองคู (Nong Khu)
– วัดชัยชนะ
– วัดชัยชมภู
– วัดชัยยางคำ
– วัดชัยสว่าง
– วัดโนนสะอาด
– วัดป่าบ้านก่าน
– วัดโพธิ์ทอง
– วัดศรีมงคล
– วัดอรัญญาวาส

12. # อำเภอหนองบัวระเหว (Nong Bua Rawe District)

ตำบลหนองบัวระเหว (Nong Bua Rawe)
– วัดเขาจอมทอง
– วัดเขาตาเงาะ
– วัดบ้านหนองบัวระเหว
– วัดระเหวประชาสรรค์
– วัดหนองโจด
ตำบลวังตะเฆ่ (Wang Ta khe)
– วัดโนนสำราญ
– วัดบ้านโนนม่วง
– วัดบ้านวังอ้ายจีด
– วัดบ้านหัวสะพาน
– วัดบ้านใหม่เจริญผล
– วัดป่าภูเขาทอง
– วัดป่าวังกะทะ
– วัดโป่งนครทิพย์วรธรรม
– วัดวังกะทะ
– วัดวังตะเฆ่
– วัดวังอุดม
– วัดศรีประเสริฐแจ้งวังทอง
– วัดศรีสง่า
ตำบลห้วยแย้ (Huai Yae)
– วัดบ้านคลองงูเหลือม
– วัดบ้านแจ้งใหญ่
– วัดบ้านซับหวาย
– วัดบ้านห้วยไฮ
– วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม
– วัดโพธิ์ชัยศรี
– วัดสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ
– วัดสามัคคีธรรม
ตำบลโคกสะอาด (Khok Sa-at)
– วัดโคกสะอาด
– วัดบ้านกระจวน
– วัดบ้านดอนกอก
– วัดบ้านตะลอมไผ่
– วัดบ้านภูเขาทอง
– วัดบ้านหนองม่วง
– วัดบ้านห้วยทับนาย
– วัดละหานค่าย
– วัดหนองจาน
ตำบลโสกปลาดุก (Sok Pla Duk)
– วัดถ้ำวังทองคุณาราม
– วัดท่าบอน
– วัดบ้านท่าช้าง
– วัดบ้านหนองคลอง
– วัดบ้านหนองบัวน้อย
– วัดโสกปลาดุก
– วัดหนองตานา

13. # อำเภอคอนสาร (Khon San District)

ตำบลคอนสาร (Khon San)
– วัดกระดังงา
– วัดคอนสารวนาราม
– วัดเจดีย์
– วัดป่าเรไร
– วัดมงคลศรี
– วัดรัฐถิวัลย์
– วัดสวนหมาก
ตำบลทุ่งพระ (Thung Phra)
– วัดโนนจำปาทอง
– วัดโพธิ์ศรีวนาราม
– วัดราษฎร์บุญตาราม
– วัดเวฬุวัน
ตำบลโนนคูณ (Non Khun)
– วัดกุดมะนาว
– วัดท่าศาลา
– วัดนาผักเสี้ยน
– วัดโนนสง่าโพธิ์ศรี
– วัดโนนสะอาด
– วัดพระธาตุแก้งกอย
– วัดสว่างโนนสูง
– วัดสว่างอุดม
– วัดอรัญญาวาส
– วัดอัมพวัน
ตำบลห้วยยาง (Huai Yang)
– วัดเกษแก้วจำปางาม
– วัดเกาะหมาก
– วัดคลองเตยใน
– วัดถาวรชัยศิริ
– วัดถาวรนิมิต
– วัดทุ่งสว่างวนาราม
– วัดบ้านปากช่อง
– วัดสระประทุมทอง
ตำบลทุ่งลุยลาย (Thung Lui lai)
– วัดเขาวงศ์คีรีเขต
– วัดจันทาวนาราม
– วัดถ้ำพรมนิมิตร
– วัดทุ่งลุยลาย
– วัดป่าสามัคคีธรรม
– วัดหนองเชียงรอดเหนือ
ตำบลดงบัง (Dong Bang)
– วัดแก่นจันทร์คงคาราม
– วัดโคกก่องวราราม
– วัดโนนสง่าวราราม
– วัดราษฎร์สามัคคี
– วัดสง่าท่าโพธิ์ศรี
– วัดหนองม่วง
ตำบลทุ่งนาเลา (Thung Na Lao)
– วัดเกาะม่วง
– วัดน้ำอุ่นเวฬุวัน
– วัดโนนจำปาทอง
– วัดป่านาวงเดือน
– วัดพระธาตุดอยแสงธรรม
– วัดสูงสุทธาวาส
ตำบลดงกลาง (Dong Klang)
– วัดป่าชัยมงคล

14. # อำเภอภักดีชุมพล (Phakdi Chumphon District)

ตำบลเจาทอง (Chao Thong)
– วัดเจาทอง
– วัดซับประสิทธิ์
– วัดบ้านหนองไม้แก่น
– วัดลาดชุมพล
– วัดหนองโกทอง
ตำบลบ้านเจียง (Ban Chiang)
– วัดคลองไทร
– วัดแจ้งตราด
– วัดโนนศิลาทอง
– วัดโพธิ์เย็น
ตำบลวังทอง (Wang Thong)
– วัดวังทองสามัคคีธรรม
– วัดห้วยหินฝน
ตำบลแหลมทอง (Laem Thong)
– วัดซับเจริญ
– วัดสามแยกดงสวรรค์

15. # อำเภอเนินสง่า (Noen Sa-nga District)

ตำบลหนองฉิม (Nong Chim)
– วัดโกรกตาแป้น
– วัดคูสีวนาราม
– วัดโนนสะอาด
– วัดสุทธิวนาราม
– วัดหัวหนอง
– วัดอโศกาวนาราม (วัดอโศการาม)
ตำบลตาเนิน (Ta Noen)
– วัดโกรกกุลา
– วัดเนินทอง
– วัดบึงบริบูรณ์
– วัดหนองขาม (วัดบ้านหนองขาม)
ตำบลกะฮาด (Ka hat)
– วัดกะฮาด
– วัดขี้เหล็ก
– วัดบ้านกะฮาดน้อย
– วัดมณีรัตนาราม
– วัดหนองกระเทือง
– วัดหนองไข่น้ำ
– วัดหนองตาโพธิ์
ตำบลรังงาม (Rang Ngam)
– วัดโฆสิตาราม
– วัดรังงาม

16. # อำเภอซับใหญ่ (Sap Yai District)

ตำบลซับใหญ่ (Sap Yai)
– วัดชัยคุณาราม
– วัดซับห่างวนาราม
– วัดซับใหญ่พัฒนา
– วัดพายัพซับใหญ่
ตำบลท่ากูบ (Tha Kup)
– วัดซับสายออ
– วัดถ้ำสว่าง
– วัดท่ากูบ
– วัดบ้านโป่งเกต
– วัดบ้านวังรัง
– วัดวังกุง
– วัดวังขอนสัก
– วัดวังอุดม
ตำบลตะโกทอง (Tako Thong)
– วัดซับใหม่
– วัดตะโกทองวนาราม
– วัดหนองยางพัฒนา
– วัดห้วยเจริญผล

คำขวัญประจำจังหวัดชัยภูมิ คือ
“ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล”