จังหวัดบึงกาฬ (Bueng Kan Province)

รายชื่อวัดในจังหวัดบึงกาฬ แยกตามอำเภอ และตำบล

1. # อำเภอเมืองบึงกาฬ (Mueang Bueng Kan District)

ตำบลบึงกาฬ (Bueng Kan)
– วัดโชติรสธรรมากร
– วัดธรรมาภิรมย์
– วัดบุพพราชสโมสร
– วัดป่าแสนสำราญ
– วัดโพธาราม
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดโพนงาม
– วัดภูมิบาลวัฒนา
– วัดวิริยะทองจำปา
– วัดศรีแก้ววนาราม
– วัดศรีโสภณธรรมทาน
– วัดสิริสมควรวนาราม
ตำบลโนนสมบูรณ์ (Non Som bun)
– วัดโพธิ์งาม
– วัดศรีเมืองธรรมคุณ
– วัดสว่างอรัญวารี
– วัดสันติสามัคคี
ตำบลโนนสว่าง (Non Sa wang)
ตำบลหอคำ (Ho Kham)
– วัดจอมทองธรรมคุณ
– วัดป่าเทพวิมุต
– วัดโพธิ์ชัยนิมิต
– วัดสมประสงค์
– วัดสว่างคงคาราม
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดสุวรรณราชดาราม
ตำบลหนองเลิง (Nong Loeng)
– วัดเจริญสังวรบำรุงราษฎร์
– วัดประชาสามัคคีธรรม
– วัดป่าจิตตวิทยาราม
– วัดศรีสุพลวนาราม
– วัดสว่างอารมณ์
ตำบลโคกก่อง (Khok Kong)
– วัดจันทวารี
– วัดโพนแก้ว
– วัดโพนงาม
– วัดโพนสว่าง (วัดโนนสว่าง)
– วัดศรีมงคลสำราญ
– วัดอินทราราม (วัดอินทาราม)
ตำบลนาสวรรค์ (Na Sa wan)
– วัดนาสวรรค์
– วัดป่าหนองนกเขียน
– วัดสมถธรรมคุณ
ตำบลไคสี (Khai Si)
– วัดศรีชมชื่น
– วัดศรีสมบูรณ์
– วัดสว่างคงคาราม
– วัดสุมณฑาราม
– วัดอาฮงศิลาวาส
ตำบลชัยพร (Chai ya phon)
– วัดเขาพนมไพร
– วัดจอมศรี
– วัดธรรมสโมสร
– วัดโนนสูงศรีสะอาด
– วัดป่าชัยพร
– วัดภูงาม
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีสว่างอารมณ์
– วัดอุดมศรีทัศน์
– วัดอุทัยทอง
ตำบลวิศิษฐ์ (Wi sit)
– วัดจอมแจ้ง
– วัดเจริญธรรม
– วัดดอนเจริญ
– วัดถ้ำพระ
– วัดนาสุขสันต์
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีบุญเรืองคณาราม
– วัดศรีวรมงคล
– วัดสามัคคีอุปถัมภ์
ตำบลคำนาดี (Kham Na Di)
– วัดดานสามัคคี
ตำบลโป่งเปือย (Pong Pueai)
– วัดโป่งทองชัยพัฒนาราม
ตำบล หนองเข็ง (Nong Kheng)
– วัดเทพนิมิตมหาวิลัย
– วัดศรีสุมังคลาราม
– วัดสมัยสำราญ
– วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

2. # อำเภอพรเจริญ (Phon Charoen District)

ตำบลพรเจริญ (Phon Cha roen)
– วัดโคกอุดม
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดป่าวิเวกธรรมคุณ
– วัดป่าวิเวกพัฒนาราม
– วัดศรีสมพรวนาราม
ตำบลศรีชมภู (Si Chom phu)
– วัดนิกรบำรุง
– วัดป่าสถิตย์ธรรมาราม
– วัดป่าสุวรรณาราม
– วัดเวฬุวนาราม (วัดป่าดงเสียด)
– วัดหนองบัว (วัดรัตนประดิษฐ์)
– วัดใหม่ศรีสว่าง (วัดบูรพาวนาราม)
ตำบลดอนหญ้านาง (Don Ya Nang)
– วัดด่านศรีสำราญ
– วัดธัญญาราษฎร์บำรุง
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดอรัญญานี
ตำบลหนองหัวช้าง (Nong Hua Chang)
– วัดเกาะแก้ว
– วัดจำปาศักดิ์
– วัดโพนแก้ว
– วัดศรีสง่า
– วัดอัมพวัน
ตำบลวังชมภู (Wang Chom phu)
– วัดดอนขนุนทอง
– วัดทรายคำ
– วัดศิริมงคลสัจจธรรม
– วัดสุทธาวิลัย
ตำบลป่าแฝก (Pa Faek)
– วัดป่าสุเมฆนันทาราม
– วัดหนองกุงพัฒนาราม
ตำบลศรีสำราญ (Si Sam ran)
– วัดศรีสว่าง
– วัดศรีสุวรรณาราม
– วัดแสงสว่างภูมิ

3. # อำเภอโซ่พิสัย (So Phisai District)

ตำบลโซ่ (So)
– วัดเขาภูดิน
– วัดโคกสะอาด
– วัดชัยมงคล
– วัดท่าสงคราม
– วัดท่าสวาท
– วัดนาสวารี
– วัดโนนมันปลา
– วัดโนนสะอาด
– วัดป่าดอนกรรม
– วัดสังขลิการาม
– วัดสังวรธรรมคุณ
– วัดสุทธาวาส
– วัดหนองเอี่ยน
– วัดอรัญญคีรี
– วัดอ่างทอง
– วัดอุดรทิศวาส
ตำบลหนองพันทา (Nong Phan Tha)
– วัดเจริญธรรม
– วัดทองสุทธาวาส
– วัดโนนโพธิ์
– วัดประชามิตร
– วัดป่าพัฒนาพร
– วัดป่าศรีวิลัย
– วัดโพธิ์ทอง
– วัดโพธิ์ศรีมงคล
– วัดศิลาราษฎร์
ตำบลศรีชมภู (Si Chom phu)
– วัดชมภูวนาวาส
– วัดด่านทรงธรรม
– วัดดานสันติธรรม
– วัดถ้ำจันทร์
– วัดโนนประเสริฐ
– วัดป่าสามัคคีธรรม
– วัดมหาวัน
– วัดศรีชมชื่น
– วัดศรีชมพูวนาราม
– วัดศรีสว่าง
– วัดศิริมงคลวนาราม
– วัดแสงอรุณ
– วัดห้วยทรายทอง
– วัดอรัญญารุกขาราม
ตำบลคำแก้ว (Kham Kaeo)
– วัดคำแวง
– วัดชมภูพร
– วัดดอนสวรรค์
– วัดท่าเรือ
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดโนนเค็ง (วัดป่าศรีวิไล)
– วัดโนนทอง
– วัดป่าทิพวรรณ
– วัดปุญญานุสรณ์
– วัดมณีชล
– วัดศรีบุญเรืองพัฒนาราม
– วัดศรีสำราญ
– วัดสระพังทอง
ตำบลบัวตูม (Bua Tum)
– วัดท่าคำรวม
– วัดโนนป่าบาก
– วัดป่าเกาะน้ำใส
– วัดป่าภูริวัฒน์
– วัดปิยวาส
– วัดโพนทอง
– วัดสามหนอง
– วัดอุดมวนาราม
ตำบลถ้ำเจริญ (Tham Cha roen)
– วัดโคกกระแซ
– วัดถ้ำศรีชมภู
– วัดทรัพย์อุดมวนาราม
– วัดโนนตะเคียน
– วัดโนนสวรรค์
– วัดป่าถ้ำเจริญ
– วัดไพรสณฑ์รัตนาราม
– วัดสว่างระดาราม
– วัดสันติธรรม
ตำบลเหล่าทอง (Lao Thong)
– วัดชัยอุดม
– วัดซำบอน
– วัดพรสวรรค์
– วัดศรีอุบล
– วัดสุวรรณาราม

4. # อำเภอเซกา (Seka District)

ตำบลเซกา (Se ka)
– วัดคลองประสิทธิ์
– วัดจอมแก้ว
– วัดเซกาเจติยาราม
– วัดเดชาประชาราษฎร์
– วัดไตรภูมิ
– วัดพิกุลทองพรพนม
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดโพธิ์ชัยสว่างจิต (วัดโพธิ์ชัยสว่างจิตร)
– วัดโพนสว่าง
– วัดวิเวกธรรมาราม
– วัดศรีเจริญพัฒนา (วัดดงมะค่า)
– วัดศรีพนา
– วัดสันกำแพงแก้ว
– วัดเสรีไทยธรรมทาน
– วัดอรัญญวิเวก
ตำบลซาง (Sang)
– วัดท่าสำราญ
– วัดธรรมิกาวาส
– วัดบุญเพ็งวงศ์สง่า
– วัดโพธิ์ศรีรัตนาราม
– วัดศรีชมชื่น
– วัดศรีสุมังคล์
– วัดสว่างสามัคคี
– วัดสว่างสามัคคีธรรม
– วัดสว่างอารมณ์
ตำบลท่ากกแดง (Tha Kok Daeng)
– วัดท่ากกแดงใต้
– วัดบุญนาค
– วัดพูลสุขวราราม
– วัดศรีคันไชย (วัดศรีคันชัย)
– วัดสงครามประดิษฐ์
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดแสงอุทัย
ตำบลบ้านต้อง (Ban Tong)
– วัดดอนสวรรค์
– วัดถ้ำบูชา
– วัดทรายทอง
– วัดบูรพาวรรณ์
– วัดป่าดอนทอง
– วัดป่าห้วยตาด
– วัดโพธาราม
– วัดโพนสว่าง
– วัดศรีราญทา
– วัดศิริพัฒน์
– วัดสันติธรรม
– วัดสำราญนิวาส
– วัดอมรรัตนาราม
ตำบลป่งไฮ (Pong Hai)
– วัดโขงประดิษฐาราม
– วัดจอมแจ้ง
– วัดโชคชัยวนาราม
– วัดไชยาราม
– วัดท่าสวรรค์
– วัดธรรมาธิปไตย
– วัดเนินแสงทอง
– วัดบ้านดอนก่อ
– วัดป่าศรีวิไลย์
– วัดศรีแก้วมงคล
– วัดศิริมงคลวนาราม
ตำบลน้ำจั้น (Nam Chan)
– วัดชมพูจันทราราม
– วัดนวกะวารี
– วัดโนนสว่างอารมณ์
– วัดบ้านท่าม่วง
– วัดบูรพาวิเวก
– วัดบูรพาอุทกวารี
– วัดบูรพาอุทกะวารี
– วัดป่าวิเศษไชยยาราม
– วัดศรีชมภู
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีสว่างวารี
ตำบลท่าสะอาด (Tha Sa-at)
– วัดตาลเดี่ยว
– วัดท่าสะอาด
– วัดภูมิบาล
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีประทุมสามัคคี
– วัดสันติวนาวาส
ตำบลหนองทุ่ม (Nong Thum)
– วัดจอมมณีธร
– วัดชัยมงคลธรรมาวาส
– วัดโนนสว่างวารี
– วัดพฤฒาราม
– วัดศรีธาตุ
– วัดสว่างวารี
ตำบลโสกก่าม (Sok Kam)
– วัดถ้ำพระ
– วัดโนนสำราญ
– วัดสว่างธรรมาราม

5. # อำเภอปากคาด (Pak Khat District)

ตำบลปากคาด (Pak Khat)
– วัดเกษตรสมบูรณ์
– วัดถ้ำจ้องวนาราม
– วัดป่าราษฎร์อินแปลง
– วัดโพธิ์ศรีสร้อย
– วัดมงคลชัยราม
– วัดสระแก้ว
– วัดสว่างอุทิศ
– วัดสามัคคีธรรม
– วัดสุทธิวนาราม
– วัดห้วยไม้ซอด
ตำบลหนองยอง (Nong Yong)
– วัดโคกสะอาด
– วัดจอมสว่าง
– วัดทรายสุพรวนาราม
– วัดบูรพาประชาอุทิศ
– วัดไพรสณฑ์
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดสพานมูลเพชร
ตำบลนากั้ง (Na Kang)
– วัดจอมแจ้ง
– วัดถ้ำพระวนาราม
– วัดท่าไทรวนาวาส
– วัดโนนสะอาด
– วัดปทุมวาปี
– วัดศรีชมชื่น
– วัดสว่างพัฒนา
ตำบลโนนศิลา (Non Si la)
– วัดไตรภูมิวนาราม
– วัดเทพนิมิตบังบด
– วัดพิมพ์นิวาสวนาราม
– วัดโพธิ์
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดสามัคคพรสวรรค์
ตำบลสมสนุก (Som Sa nuk)
– วัดขันแก้วสุทธาราม
– วัดทุ่งสว่างท่าวารี
– วัดเทพศิริสามัคคีธรรม
– วัดรุ่งอรุณศิริสว่าง
– วัดศิลาคำ
– วัดสว่างมีชัย
– วัดสอนราษฎร์สามัคคี
ตำบลนาดง (Na Dong)
– วัดคามวัน
– วัดโนนสำราญ
– วัดประชาสามัคคี
– วัดสันติราษฎร์โพนงาม
– วัดใหม่บูรพาสุการาม

6. # อำเภอบึงโขงหลง (Bueng Khong Long District)

ตำบลบึงโขงหลง (Bueng Khong Long)
– วัดขันติวนาราม
– วัดนันทรารามมงคล
– วัดภูมิบาล
– วัดศิริมงคลวราราม
– วัดสระแก้ว
– วัดสว่างวารี
ตำบลโพธิ์หมากแข้ง (Pho Mak Khaeng)
– วัดถ้ำฆ้อง
– วัดโพธิ์หมากแข้ง
– วัดราษฎร์บูรณะ
– วัดศรีสะอาดบัวบาน
– วัดสโมธานนิคม
– วัดอรัญวาสี
ตำบลดงบัง (Dong Bang)
– วัดธรรมชาติการาม
– วัดนวกะพัฒนาราม
– วัดบวรประชาราม
– วัดปัจจันตคาม
– วัดสมณาภรณ์
– วัดสุคนธราราม
– วัดสุวรรณาวาส
– วัดอรัญญิกาวาส
ตำบลท่าดอกคำ (Tha Dok Kham)
– วัดคลองคูหา
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดยอดแก้วศรีบุญเรือง
– วัดศรีสว่าง
– วัดศรีสว่างวนาราม
– วัดสว่างศรีสุธรรม
– วัดสามัคคีธรรม
– วัดสิงหารินทาราม
– วัดอรัญเขตตาราม

7. # อำเภอศรีวิไล (Si Wilai District)

ตำบลศรีวิไล (Si Wi lai)
– วัดจันทวารี
– วัดโนนอุดมคงคาราม
– วัดป่าเจริญพร
– วัดศรีจันทร์ธรรมคุณ
– วัดศรีพัฒนา
– วัดศรีสามัคคีธรรม
– วัดอรัญญวิเวก
ตำบลชุมภูพร (Chum phu Phon)
– วัดป่าศรีวงศ์ (วัดศรีประเสริฐ)
– วัดป่าแสนสำราญวัฒนา
– วัดป่าโสกก่าม
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดเวฬุวัน
ตำบลนาแสง (Na Saeng)
– วัดเจติยาคีรีวิหาร
– วัดดงเกษมประชาราม (วัดศิริมงคล)
– วัดโพธิ์ชัยศรี
– วัดมงคลสามัคคีธรรม
– วัดศิริมงคล
ตำบลนาสะแบง (Na Sa baeng)
– วัดนาสะแบง (วัดโพนสว่าง)
ตำบลนาสิงห์ (Na Sing)
– วัดจอมศรี
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีสว่าง
– วัดสอนเจริญราษฎร์
– วัดสิงหาราชนิคม

8. # อำเภอบุ่งคล้า (Bung Khla District)

ตำบลบุ่งคล้า (Bung Khla)
– วัดจอมศรี
– วัดจันทร์เดชบำรุง (วัดใหม่โนนหนองบัว)
– วัดเจริญสุขศรีนวนคำประดิษฐ์
– วัดซำบอนวราราม
– วัดดาราศรี
– วัดทองอุทัยราษฎร์
– วัดปุริมาประดิษฐ์
– วัดศรีมงคล
– วัดสิริธรรมทาน
ตำบลหนองเดิ่น (Nong Doen)
– วัดธรรมรักขิต
– วัดศรีโคตรเจริญธรรม
– วัดศรีสุมณฑารักษ์
– วัดศรีสุมังวราราม (วัดศรีสุมังคลาราม)
ตำบลโคกกว้าง (Khok Kwang)
– วัดจันทราราษฎร์
– วัดจิตตภาวันนที
– วัดท่าส้มโฮงพัฒนาราม
– วัดนิโคธาราม
– วัดบึงสาราษฎร์
– วัดวงศ์สง่าวันทาราม
– วัดอภินันทวราราม
– วัดอรุณไตรแจ้งวนาราม

คำขวัญประจำจังหวัดบึงกาฬ คือ
“ภูทอกแหล่งพระธรรม ค่าล้ำยางพารา งามตาแก่งอาฮง บึงโขงหลงเพลินใจ น้ำตกใสเจ็ดสี ประเพณีแข่งเรือ เหนือสุดแดนอีสาน นมัสการหลวงพ่อใหญ่ ศูนย์รวมใจศาลสองนาง”