จังหวัดมหาสารคาม (Maha Sarakham Province)

รายชื่อวัดในจังหวัดมหาสารคาม แยกตามอำเภอ และตำบล

1. # อำเภอเมืองมหาสารคาม (Mueang Maha Sarakham District)

ตำบลตลาด (Ta lat)
– วัดเครือวัลย์สุทธาวาส
– วัดท่าเสมา
– วัดธัญญาวาส
– วัดนาควิชัย
– วัดบูรพาราม
– วัดประชาบำรุง
– วัดปัจฉิมทัศน์
– วัดป่าศุภมิตรสิทธาราม
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดมหาชัย
– วัดศรีสวัสดิ์
– วัดส่องเหนือ
– วัดสามัคคี
– วัดอภิสิทธิ์
– วัดอุทัยทิศ
ตำบลเขวา (Khwao)
– วัดบ้านหมี่
– วัดบ้านหัน
– วัดบ้านเอียด
– วัดบูรพาราม
– วัดปรมัยยิกาวาส
– วัดปรางค์กู่
– วัดโพธิ์ศรีเชียงเหียน
– วัดโพธิ์ศรีบ้านติ้ว
– วัดโพธิ์สระแก้ว
– วัดราษฎร์ประดิษฐ์
– วัดสีชมพู (วัดสีชมพูหนองตื่น)
– วัดใหม่ขุนเขวา
ตำบลท่าตูม (Tha Tum)
– วัดกุดเวียน (วัดบ้านกุดเวียน)
– วัดจันทราวาส (วัดจันทราวาสอ้อยช้าง)
– วัดดอนเรือ
– วัดท่าตูม
– วัดป่าสโมสร
– วัดวารินทราวาส (วัดท่าตูมวารินทร์)
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดสุทธาวาส (วัดสุทธาวาสหนองข่า)
– วัดหนองโดน
ตำบลแวงน่าง (Waeng Nang)
– วัดเก่าน้อย
– วัดดอนบม
– วัดใต้ดงน้อย
– วัดใต้แวงน่าง
– วัดเนรัญชรา
– วัดโนนเดื่อ
– วัดป่าโนนแท่น
– วัดป่าร่วมใจ
– วัดป่าศิลาขันธ์วิเวก
– วัดสว่าง (วัดสว่างโนนเพ็ก)
– วัดหนองโพด
– วัดเหนือดงน้อย
– วัดเหนือแวงน่าง
ตำบลโคกก่อ (Khok Ko)
– วัดบ้านโคกก่อ (วัดโคกก่อ)
– วัดบ้านสมศรี (วัดสมศรี)
– วัดภูดิน
– วัดศิริชัย
– วัดหนองโจด
– วัดหนองหิน
– วัดหนองอีดำ
ตำบลดอนหว่าน (Don Wan)
– วัดดอนหว่าน
– วัดป่าบุปผาราม
– วัดโพธิ์ศรีจินาราม
– วัดหนองหล่ม (วัดศรีบุญเรือง)
– วัดหัวหนอง
– วัดเหล่าหนาด
ตำบลเกิ้ง (Koeng)
– วัดเกิ้งเหนือ
– วัดท่าประทาย
– วัดโนนตูม
– วัดบ้านดินดำ (วัดดินดำ)
– วัดบึงวังยาว
– วัดบูรพาเกิ้งใต้
– วัดป่าบุญญาภิบาล
– วัดพิทักษ์สามัคคี
– วัดพุทธวนาราม
– วัดวังยาว (วัดวังยาววารี)
ตำบลแก่งเลิงจาน (Kaeng Loeng Chan)
– วัดดอนตูม
– วัดดอนพัฒนาราม
– วัดบ้านท่าแร่ (วัดท่าแร่คงคาราม)
– วัดโพธิไชยาราม (วัดโพธิ์ชัยยารามหัวฝาย)
– วัดเม่นใหญ่
– วัดสุวรรณาวาส
– วัดหนองจิก
– วัดหนองใหญ่
ตำบลท่าสองคอน (Tha Song Khon)
– วัดกุญชรวนาราม
– วัดขุนพรหมดำริ (วัดอุปราช)
– วัดดงเค็ง
– วัดดอนหัน
– วัดท่าสองคอน
– วัดน้อยดวงสิทธิ์บูรพาราม
– วัดโนนแต้
– วัดป่าถาวนาราม
– วัดสันติวัน
– วัดหนองกุงเต่า
– วัดหินลาด
ตำบลลาดพัฒนา (Lat Phat tha na)
– วัดกุดซุย
– วัดท่างาม
– วัดป่ากุดศรีกลาง
– วัดป่าท่าค้อ
– วัดโพธิ์ศรีบ้านลาด
– วัดศรีเวฬุวัน
– วัดแสงสว่างบุ่งคล้า (วัดบุ่งคล้า)
– วัดอัมพวัน (วัดอัมพวันบ้านม่วง)
ตำบลหนองปลิง (Nong Pling)
– วัดโคกศรี (วัดบ้านโคกสี)
– วัดท่าสำราญธรรม
– วัดโพธิ์ศรีหนองคู (วัดบ้านหนองคู)
– วัดโพธิ์ศรีหนองปลิง (วัดบ้านหนองปลิง)
– วัดสถานสงเคราะห์คนชรา
– วัดหัวนาคำ
ตำบลห้วยแอ่ง (Huai Aeng)
– วัดจันทราวาส
– วัดดอนไฮ
– วัดท่างาม
– วัดบ้านโด
– วัดหมากหญ้า
ตำบลหนองโน (Nong No)
– วัดเจริญผล
– วัดเทพวิหก
– วัดบ้านกุดแคน
ตำบลบัวค้อ (Bua Kho)
– วัดจันทาริวาส (วัดบ้านโนนมี้)
– วัดบัวค้อ (วัดบ้านบัวค้อ)
– วัดปทุมวนาราม (วัดหนองบัว)
– วัดยุวราช (วัดบ้านโคก)
– วัดหนองค้อ
– วัดหนองคูณ (วัดบ้านหนองคูณ)

2. # อำเภอแกดำ (Kae Dam District)

ตำบลแกดำ (Kae Dam)
– วัดดาวดึงษ์แกดำ
– วัดทองนพคุณ (วัดหมากค่า)
– วัดนาภู
– วัดโพธิ์ศรีแกดำ
– วัดหนองเจริญ
– วัดหนองไผ่
– วัดหัวขัว
– วัดเหล่าจั่น
ตำบลวังแสง (Wang Saeng)
– วัดเกษบุรีดอนก่อ
– วัดโคกกลาง
– วัดบูรพาหนองบัว
– วัดราชพฤกษ์สิงขร
– วัดศิริบุรีวังแสง
– วัดสุเนตชัชวาลย์
– วัดอรัญญิกาวาส
ตำบลมิตรภาพ (Mit tra phap)
– วัดตาหลุง
– วัดนกกะโดก
– วัดบ้านยาง
– วัดบ้านเสือกินวัว
– วัดป่าข่าง
– วัดป่าชาด
– วัดป่าแดง
– วัดป่าประดู่ประชาสามัคคี
– วัดโพธิ์ศรีสะอาดพัฒนาราม
– วัดสว่างแจ้งกอก
– วัดสังวารคำ
– วัดหนองขุ่น
– วัดหนองดุก
– วัดหนองบัวดง
– วัดหนองหูลิง
ตำบลหนองกุง (Nong Kung)
– วัดคำมะมาย
– วัดโคกไร่
– วัดน้ำเที่ยง
– วัดโพนละออม
– วัดโพนสว่าง
– วัดหนองกุง
– วัดหนองบัว
– วัดหัวนาคำ
ตำบลโนนภิบาล (Non Phi ban)
– วัดโคกก่องไชยศรี
– วัดโคกลิ่น
– วัดนาคูน
– วัดโนนภิบาล
– วัดโนนสำราญสถิตย์
– วัดวงศ์พัฒนา
– วัดสว่างโนนศรี
– วัดโสกแดง
– วัดหนองไผ่

3. # อำเภอโกสุมพิสัย (Kosum Phisai District)

ตำบลหัวขวาง (Hua Khwang)
– วัดกลางโกสุม
– วัดเกาะแก้วโกสุม
– วัดแก่งโกสุม
– วัดคุยโพธิ์
– วัดโชคชัยวราราม
– วัดดงรัง
– วัดดอนกลอย
– วัดใต้โกสุม
– วัดท่างาม
– วัดศรีสุข
– วัดสังข์ทองวนาราม
– วัดหนองยาง
ตำบลยางน้อย (Yang Noi)
– วัดชัยมงคล
– วัดชัยสุทธิ
– วัดธรรมรังษี
– วัดป่ายางหัวช้าง
– วัดมงคลชัยศรี
– วัดศรีชุมพร
– วัดศรีโสภณ
ตำบลวังยาว (Wang Yao)
– วัดดอนกลาง
– วัดโนนทัน
– วัดโพธิ์กลาง
– วัดสระบัวทอง
– วัดสว่างสามัคคีธรรม
– วัดสุทธาวาส
– วัดสุวรรณาวาส
ตำบลเขวาไร่ (Khwao Rai)
– วัดชัยภาษิต
– วัดตาลเรือง
– วัดเทพประดิษฐ์
– วัดโนนพยอม
– วัดโนนภาษี
– วัดโนนราษี
– วัดโนนสะอาด
– วัดพรมเสรี
– วัดวังกุง
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีอรัญญาวาส
– วัดสระทอง
– วัดอรัญญิการาม
ตำบลแพง (Phaeng)
– วัดชัยประสิทธิ์
– วัดชัยมงคล
– วัดเทพรังสรรค์
– วัดธาตุโนนนคร
– วัดป่าบะหลวง
– วัดป่าสามัคคีธรรม
– วัดป่าสารธรรม
– วัดป่าหนองหมู
– วัดโพธิ์เหนือ
– วัดศรีสว่างม่วงน้อย
– วัดแสงทองสุทธาวาส
– วัดหนองแวง
– วัดใหม่หนองเหนือ
– วัดอัมพวนาราม
ตำบลแก้งแก (Kaeng Kae)
– วัดขิงแคง
– วัดแจ้งใหญ่
– วัดเทพนิมิต
– วัดหนองกุงน้อย
– วัดหัวขัว
ตำบลหนองเหล็ก (Nong Lek)
– วัดโคกสว่าง
– วัดโคกสี
– วัดโคกหมากมาย
– วัดดู่เหนือ
– วัดนาล้อม
– วัดโนนสะอาด
– วัดโนนสูง
– วัดบ้านทัน
– วัดวังขอนจิก
– วัดสวนกล้วย
– วัดหนองแวงใต้
– วัดหนองหญ้าม้า
– วัดหนองเหล็ก
ตำบลหนองบัว (Nong Bua)
– วัดเกษมสุขาราม
– วัดจันทรังษี
– วัดจันทราราม
– วัดสว่างศรีวิลัย
– วัดสะอาดนครชัย
– วัดสุคันธาราม
– วัดสุวรรณาราม
ตำบลเหล่า (Lao)
– วัดดอนตูม
– วัดบ้านเขวา
– วัดบ้านแท่น
– วัดป่าภูดิน
– วัดโพธิ์ศรีนวล
– วัดยางสินไชย
– วัดหนองแคน
ตำบลเขื่อน (Khuean)
– วัดจันทอุทัย
– วัดทรายคำ
ตำบลหนองบอน (Nong Bon)
– วัดท่าเดื่อ
– วัดมงคลเทพประสิทธิ์
– วัดหนองบอน
– วัดหัวหนอง
– วัดแห่เหนือ
ตำบลโพนงาม (Phon Ngam)
– วัดเก่าบ้านโพนงาม
– วัดโพธิ์ศรีธาราม
– วัดม่วงใหญ่
– วัดวุฒิวราราม
– วัดสระแก้ว
– วัดสว่างอารมณ์
ตำบลยางท่าแจ้ง (Yang Tha Chaeng)
– วัดพรสุริวนาราม
– วัดสว่างนิคม
– วัดสำโรงวราราม
– วัดสุวรรณคงคา
– วัดสุวรรณมัจฉา
– วัดแสงสุวรรณ
– วัดแสงอรุณ
ตำบลแห่ใต้ (Hae Tai)
– วัดชนะไพรี
– วัดทองมงคล
– วัดสว่างชัยศรี
– วัดอัมพวัน
– วัดอินทรวิชัย
ตำบลหนองกุงสวรรค์ (Nong Kung Sa wan)
– วัดป่าชยวัน
– วัดศาลา
– วัดหญ้าขาว
– วัดหนองกุง
– วัดเหล่าโพธิ์
ตำบลเลิงใต้ (Loeng Tai)
– วัดเชียงส่ง
– วัดน้ำจ้อย
– วัดบ้านเลิงใต้
– วัดเลิงบัว
ตำบลดอนกลาง (Don Klang)
– วัดทิพโสต
– วัดโนนสูง
– วัดวังแคน
– วัดวังจาน
– วัดหินแห่

4. # อำเภอกันทรวิชัย (Kantharawichai District)

ตำบลโคกพระ (Khok Phra)
– วัดปทุมวนาราม
– วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา
– วัดป่าหนองโก
– วัดราษฎร์สามัคคี
– วัดศรีสมบูรณ์
– วัดสระแก้วบุบผาราม
– วัดสว่างดุสิต
– วัดสุวรรณาวาส
– วัดหนองไร่สามัคคี
ตำบลคันธารราษฎร์ (Khan tha ra rat)
– วัดชัยมงคล
– วัดดอนพระนอน (วัดพุทธไสยาสน์)
– วัดถิรญาณ
– วัดพุทธมงคล
– วัดโพนพิพัฒน์
– วัดศรีมหาโพธิ์
– วัดสุวรรณมงคล
– วัดแสงอุทัย
ตำบลมะค่า (Ma kha)
– วัดกุดเวียน
– วัดเกษรเจริญผล
– วัดตาลเรือง
– วัดท่าสีดาบัวขาว
– วัดป่าเจริญธรรม
– วัดป่ายางห่าง
– วัดเวฬุวัน
– วัดศรีมงคล
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดเสนาวารี
– วัดเสริมสุขคงคา
ตำบลท่าขอนยาง (Tha Khon Yang)
– วัดเจริญผล
– วัดดอนยม
– วัดดอนสวน
– วัดบูรพา
– วัดป่าวังเลิง
– วัดพิไชยาราม
– วัดมหาผล
– วัดศรีเวียงชัย
– วัดสว่างวารี
ตำบลนาสีนวน (Na Si Nuan)
– วัดเขวาโดน
– วัดชัยมงคล
– วัดตำแย
– วัดธรรมนิมิต
– วัดนาสีนวน
– วัดป่าเมตตาธรรม
– วัดพรหมประสิทธิ์
– วัดโพธิ์มี
– วัดศรีไชยาราม
– วัดสระทองบ้านทัน
– วัดหนองคู
– วัดหนองเม็ก
ตำบลขามเรียง (Kham Riang)
– วัดกู่แก้ว
– วัดจันทร์ประดิษฐ์
– วัดชัยจุมพล
– วัดโนนทอง
– วัดพุทธไชยาราม
– วัดโพธาราม
– วัดศรีสุข
– วัดสระแก้ว
ตำบลเขวาใหญ่ (Khwao Yai)
– วัดแก้วสว่าง
– วัดเขวาน้อย
– วัดชมพูวนาราม
– วัดดอนศรีสะอาด
– วัดท่าวารี
– วัดท่าสว่างอารมณ์
– วัดบ้านดอนเงิน
– วัดโพธิ์ศรีสว่าง
– วัดศรีสง่า
– วัดศรีสุธรรมาราม
ตำบลศรีสุข (Si Suk)
– วัดเกาะแก้วสว่างอารมณ์
– วัดนาดี
– วัดน้ำเที่ยง
– วัดบวรมงคล
– วัดปทุมวัน
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดศรีสุข
– วัดหนองแคน
ตำบลกุดใส้จ่อ (Kut Sai Cho)
– วัดเขมิกาวาส
– วัดศรีเจริญ
– วัดสว่างโนนจาน
– วัดอัมพวัน
ตำบลขามเฒ่าพัฒนา (Kham Thao Phat tha na)
– วัดท่าเรียบ
– วัดธรรมมงคล
– วัดนิมิตมงคล
– วัดป่าขามเฒ่าพัฒนา
– วัดป่าดอนเปลือย
– วัดศรีสวาสดิ์
– วัดศรีโสภณ
– วัดสว่างอรุณ
– วัดเสนานิคม

5. # อำเภอเชียงยืน (Chiang Yuen District)

ตำบลเชียงยืน (Chiang Yuen)
– วัดกลางเชียงยืน
– วัดเชียงยืน
– วัดนิคมสะอาด
– วัดบุญศิลาลัย
– วัดปัจจิมเชียงยืน
– วัดโพธิ์ศรีสว่าง
– วัดสว่างสร้างแก้ว
– วัดหนองมะเม้า
– วัดหนองแวง
– วัดเหล่าหนาดโนนงิ้ว
ตำบลหนองซอน (Nong Son)
– วัดจันทร์ประสิทธิ์
– วัดป่าหนองซอน
– วัดพุทธประดิษฐ์
– วัดมุจลินทราวาส
– วัดราษฎร์นิคม
– วัดราษฎร์พิสัย
– วัดราษฎร์สังคม
– วัดสิทธาราม
– วัดสุทธรังสิทธิ์
– วัดอุดมวิทยา
– วัดอุทัยโพธิ์ทอง
ตำบลดอนเงิน (Don Ngoen)
– วัดจินดารมณ์
– วัดดอนเงิน
– วัดป่าหนองชาด
– วัดพรมพิชัย
– วัดวิไลธรรมาราม
– วัดวิเศษสมบูรณ์
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดสว่างอารมย์
– วัดสะอาดเจริญศิลป์
– วัดหัวหนอง
ตำบลกู่ทอง (Ku Thong)
– วัดกู่ทอง
– วัดเทพนิมิตวิทยาราม
– วัดบ้านกู่ทอง
– วัดบูรพา
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดโพธิ์หนองบุญชู
– วัดสระเกตุหนองมันปลา (วัดสว่างหนองมันปลา)
– วัดสว่างโพธิ์ชัย
– วัดสว่างวิจารณ์
– วัดสว่างหนองชาด
– วัดหนองมันปลา
ตำบลนาทอง (Na Thong)
– วัดไชยสถานธรรม
– วัดบ้านแบก
– วัดประทุมวราราม
– วัดป่าทัพม้า
– วัดศรีสมพร
– วัดสุวรรณรังษี
ตำบลเสือเฒ่า (Suea Thao)
– วัดนันทวนาราม
– วัดบ้านจานสามัคคี
– วัดปัพพานิสสัย
– วัดโพธิ์ศรีบ้านเข็ง
– วัดโพธิ์ศรีบ้านจาน
– วัดวังน้ำขาว
– วัดสว่างศรีบุญเรือง
– วัดสว่างศรีวิลัย
– วัดหนองสระพัง
– วัดอิสาณเสือเฒ่า
ตำบลโพนทอง (Phon Thong)
ตำบลเหล่าบัวบาน (Lao Bua Ban)
– วัดชัยพิมล
– วัดธรรมจริยา
– วัดธรรมวิเวก
– วัดไพรสุวรรณ
– วัดศรีสุทธาราม

6. # อำเภอบรบือ (Borabue District)

ตำบลบรบือ (Bo ra bue)
– วัดโคกกลาง
– วัดโคกล่าม
– วัดซำแฮด
– วัดนาดีวราราม
– วัดบรบือสราราม
– วัดป่าประชาสามัคคีธรรม
– วัดแสงสว่างอารมณ์
– วัดหนองคูณวนาราม
– วัดเหล่าโง้ง
ตำบลบ่อใหญ่ (Bo Yai)
– วัดดงเค็ง
– วัดโนนทอง
– วัดบ้านบ่อใหญ่
– วัดป่าหนองหว้า
– วัดโพธิ์ศรีบ่อใหญ่
– วัดหนองทุ่ม
– วัดหนองหญ้าปล้อง
– วัดหนองหว้า
– วัดอัมพวัน
ตำบลวังไชย (Wang Chai)
– วัดโคกก่อง
– วัดชัยมงคล
– วัดดอนก่อ
– วัดโนนเกษตร
– วัดโนนสำราญ
– วัดวังหิน
– วัดหนองกุง
– วัดหัวหนอง
– วัดอัมพวนาราม (วัดโนนม่วง)
ตำบลหนองม่วง (Nong Muang)
– วัดขี้เหล็ก
– วัดเขวาน้อย
– วัดโคกเสือเฒ่า
– วัดโคกใหญ่
– วัดดงมัน
– วัดทุ่งสว่างโนนม่วง
– วัดบ้านงิ้ว
– วัดม่วง (วัดบ้านม่วง)
ตำบลกำพี้ (Kam phi)
– วัดกำพี้
– วัดแดงน้อย
– วัดบ้านฮ่องไผ่
– วัดป่าธรรมอุทยาน
– วัดสองห้อง
– วัดสีมาวดี (วัดบ้านเป้า)
– วัดเหล่ากา
– วัดเหล่ายาว
– วัดฮ่องน้อย
ตำบลโนนราษี (Non Ra si)
– วัดแก่นเท่า
– วัดโนนราษี
– วัดโนนสวรรค์
– วัดบ้านฝาง
– วัดบูรพาหนองบัว
– วัดผักหวาน
– วัดโพธิ์ศรี (วัดโพธิ์ศรีห้วยทราย)
– วัดหัวขัว
– วัดเหล่าใหญ่
ตำบลโนนแดง (Non Daeng)
– วัดโคกกุง
– วัดดอนพยอม
– วัดโนนแดง
– วัดโนนทอง
– วัดโนนสะอาด
– วัดบ้านศาลา
– วัดป่ากุงหนา
– วัดโพธิ์ศรีสว่าง
– วัดมะขามหวาน
– วัดหนองทุ่มวราราม
– วัดหนองแวง
– วัดเหล่าตามา
– วัดอรัญญาวาส
ตำบลหนองจิก (Nong Chik)
– วัดคูแคน
– วัดโคกลี่
– วัดชัยโย
– วัดซองแมว
– วัดดอนบม
– วัดบ้านค้อ
– วัดป่าศรีสว่างพัฒนา
– วัดโพธิ์ทอง
– วัดหนองแก
– วัดหนองจิก
– วัดหัวนา
ตำบลบัวมาศ (Bua Mat)
– วัดป่าชัยมงคล
– วัดสว่างโนนทัน
– วัดหนองตุ
– วัดหนองตุหนองแวง
– วัดหนองแวง
ตำบลหนองคูขาด (Nong Khu Khat)
– วัดโคกกู่ (วัดโคกกู่สัมพันธ์ค่า)
– วัดดอนกลางวนาราม
– วัดโนนรัง
– วัดฝายป่าบัว
– วัดไพรวัลย์ (วัดมณีวรรณ)
– วัดโสกภารา
– วัดหนองคูขาด
– วัดหนองคูใหญ่
– วัดหัวนาทัย
ตำบลวังใหม่ (Wang Mai)
– วัดโนนทองสามัคคีธรรม
– วัดโนนทัน
– วัดมังคลาราม
– วัดวังปลาโด
– วัดศาลาทอง
– วัดสระแก้ว
– วัดสุคันธาราม
ตำบลยาง (Yang)
– วัดบกพร้าว
– วัดบ้านแดง
– วัดบ้านยาง
– วัดป่ามอดินแดง
– วัดหนองขาม
– วัดหนองหว้า
ตำบลหนองสิม (Nong Sim)
– วัดพงโพด
– วัดวรินทราวาส (วัดหนองโดน)
– วัดเวฬุวนาราม
– วัดสว่างสามัคคี (วัดหอกลอง)
– วัดหนองสิมใหญ่
ตำบลหนองโก (Nong Ko)
– วัดโคกกลาง
– วัดบ้านเปลือย
– วัดสารญาณมุณี
– วัดหนองโก
– วัดหนองคลอง
– วัดหนองตูบ
ตำบลดอนงัว (Don Ngua)
– วัดดอนงัว (วัดบ้านดอนงัว)
– วัดมงคลสามัคคี
– วัดหนองขาม

7. # อำเภอนาเชือก (Na Chueak District)

ตำบลนาเชือก (Na Chueak)
– วัดกุดรังสุทธาราม
– วัดค้อธิ
– วัดค้อธิหนองม่วง
– วัดทักษิณาราม
– วัดนาเชือก
– วัดบูรพา (วัดบ้านหัวช้าง)
– วัดสามัคคีธรรม
– วัดสุกาวาส (วัดบ้านหินตั้ง)
– วัดห้วยทราย
– วัดห้วยหิน (วัดบ้านห้วยหิน)
ตำบลสำโรง (Sam rong)
– วัดขี้เหล็ก (วัดบ้านขึ้เหล็ก)
– วัดโนนหมากเหลื่อม
– วัดบุรารัฐโพธาราม (วัดบ้านชุมแสง)
– วัดโพนทราย (วัดบ้านโพนทราย)
– วัดสำโรงรัตนาราม (วัดบ้านสำโรง)
– วัดเหล่ากว้าง (วัดบ้านเหล่ากว้าง)
– วัดอภิธรรมวนาราม
ตำบลหนองแดง (Nong Daeng)
– วัดเก่าใหญ่ (วัดบ้านเก่าใหญ่)
– วัดบ้านวังหิน
– วัดประชานิมิต
– วัดป่าโนนสะอาด
– วัดโพธิ์ทอง (วัดบ้านโคกก่อง)
– วัดโพธิ์ศรีสว่าง (วัดบ้านหนองแดง)
ตำบลเขวาไร่ (Khwao Rai)
– วัดโกทา (วัดบ้านโกทา)
– วัดขิงแคง
– วัดดอนกลอย (วัดบ้านดอนกลอย)
– วัดทุ่งสว่าง (วัดบ้านเห็ดไค)
– วัดบ้านหนองแสง
– วัดบูรพาห้วยหลาว (วัดบ้านห้วยหลาว)
– วัดรัมณียาราม (วัดบ้านเขวาไร่)
– วัดสว่างวิเวกจิต
– วัดหนองคูน้อย
– วัดหนองบัวแดง (วัดบ้านหนองบัวแดง)
– วัดหัวหนองคู
– วัดใหมชัยมงคล
ตำบลหนองโพธิ์ (Nong Pho)
– วัดคึมบง (วัดบ้านคึมบง)
– วัดเชตวันหนองบึง (วัดบ้านหนองบึง)
– วัดป่าโพธิ์เงิน
– วัดโพธิ์ศรีธาราม
ตำบลปอพาน (Po Phan)
– วัดกู่ทอง (วัดบ้านกุดหลวง)
– วัดบ้านหนองโน
– วัดบูรพา (วัดบ้านหนองบัว)
– วัดโพธิ์ชัย (วัดบ้านปอพาน)
– วัดสหพัฒนาราม
– วัดเหล่าค้อ (วัดบ้านเหล่าค้อ)
– วัดอุดร (วัดบ้านหนองสระ)
ตำบลหนองเม็ก (Nong Mek)
– วัดกุดน้ำใส (วัดบ้านกุดน้ำใส)
– วัดธรรมาภิระตาราม (วัดบ้านหมากหม้อ)
– วัดป่าโคกคินแดง
– วัดราษฎร์สามัคคี (วัดบ้านหนองแฮ)
– วัดหนองเม็ก (วัดบ้านหนองเม็ก)
– วัดหนองเลา (วัดบ้านหนองเลา)
– วัดเหล่าอีหมัน (วัดธาตุเหล่าอีหมัน)
– วัดอุปโป (วัดบ้านอุปโป)
ตำบลหนองเรือ (Nong Ruea)
– วัดตลาดม่วง (วัดบ้านตลาดม่วง)
– วัดป่าคูขาด
– วัดป่าโน
– วัดหนองกลางโคก
– วัดหนองปอ (วัดบ้านหนองปอ)
– วัดหนองเรือ (วัดบ้านหนองเรือ)
– วัดห้วยทราย (วัดบ้านโคกล่าม)
– วัดห้วยทราย (วัดบ้านหัวเข่าแตก)
– วัดหัวสระ (วัดบ้านหัวสระ)
ตำบลหนองกุง (Nong Kung)
– วัดป่าหนองคู
– วัดหนองกุง (วัดบ้านหนองกุง)
– วัดหนองแดง (วัดบ้านหนองแดง)
ตำบลสันป่าตอง (San Pa Tong)
– วัดตำแย
– วัดทรงศิลา (วัดบ้านปลาขาว)
– วัดไทรทองป่าตอง
– วัดหนองงู

8. # อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย (Phayakkhaphum Phisai District)

ตำบลปะหลาน (Pa lan)
– วัดทองนพคุณ
– วัดโนนเมือง
– วัดพยัคฆภูมิวราราม
– วัดโพธิ์ชัยนิมิตร
– วัดราษฎร์ประชาสามัคคี
– วัดหนองห้าง (วัดบ้านหนองห้าง)
ตำบลก้ามปู (Kam Pu)
– วัดรัตนมานิตย์
– วัดราษฎร์บูรณะ
– วัดราษฎร์ประดิษฐ์
– วัดโสมนัส
– วัดหนองขาม
– วัดหนองผือ (วัดบ้านหนองผือ)
ตำบลเวียงสะอาด (Wiang Sa-at)
– วัดดงยางน้อย
– วัดดอนหมี (วัดบ้านดอนหมี)
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดหัวดงนาค่าย
ตำบลเม็กดำ (Mek Dam)
– วัดตาลอก (วัดบ้านตาลอก)
– วัดท่าชัยศรี
– วัดบ้านเหล่า
– วัดบูระพา
– วัดเม็กดำ (วัดกลางเม็กดำ)
– วัดสวนตาลบ้านแก่นท้าว (วัดแก่นท้าว)
– วัดสำโรง (วัดบ้านสำโรง)
– วัดหัวช้าง
ตำบลนาสีนวล (Na Si Nuan)
– วัดดงบาก
– วัดดงศิลา (วัดดงสีลา)
– วัดบูรณะอาณาเขต
– วัดโพธิ์ทอง
– วัดมะชม
– วัดศรีมงคล
– วัดสระธาตุ
– วัดหนองแก (วัดบ้านหนองแก)
ตำบลราษฎร์เจริญ (Rat Cha roen)
– วัดทัพป่าจิก
– วัดโพธิสว่าง
– วัดใหม่พัฒนา
– วัดอัมพวัน
ตำบลหนองบัวแก้ว (Nong Bua Kaeo)
– วัดเก่าน้อย
– วัดดอนหลี่
– วัดสระแคนใต้
– วัดสองห้อง (วัดบ้านสองห้อง)
– วัดหนองคูธรรมคุณ
– วัดหนองบัวแก้ว
– วัดหนองบัวน้อย
ตำบลเมืองเตา (Mueang Tao)
– วัดทุ่งเมืองเตา
– วัดโนนจาน (วัดโพธิ์ศรีนครราม)
– วัดบ้านหนองฮี
– วัดศรีนครเตา
– วัดสง่าสามัคคี
– วัดสว่างอารุณ
ตำบลลานสะแก (Lan Sa kae)
– วัดราษฎร์เจริญ
– วัดหนองแก
– วัดหนองไผ่
– วัดหนองยาง (วัดบ้านหนองยาง)
ตำบลเวียงชัย (Wiang Chai)
– วัดจอมพระลาน
– วัดโพธิ์ทองชัยนิมิต
– วัดราษฎร์บำรุง
ตำบลหนองบัว (Nong Bua)
– วัดขามเรียน
– วัดโคกล่าม
– วัดโคกเลื่อน
– วัดสว่างวราราม
– วัดหนองบัว
– วัดหนองหว้า (วัดหนองหว้าเฒ่า)
ตำบลราษฎร์พัฒนา (Rat Phat tha na)
– วัดบ้านอีเม็ง
– วัดรัตนวัน
– วัดสระบาก (วัดบ้านสระบาก)
ตำบลเมืองเสือ (Mueang Suea)
– วัดเมืองเสือ (วัดเมืองเสือสุขุมาราม)
– วัดหนองกก (วัดบ้านหนองกก)
– วัดหนองแคน (วัดบ้านหนองแคน)
ตำบลภารแอ่น (Phan Aen)
– วัดดงบาก
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดหนองตาเต็น
– วัดอรัญญิกาวาส
– วัดอุทัยทิศ

9. # อำเภอวาปีปทุม (Wapi Pathum District)

ตำบลหนองแสง (Nong Saeng)
– วัดกระยอม
– วัดกลาง
– วัดจอกขวาง
– วัดโนนท่อน
– วัดปลาบู่
– วัดป่ายาง
– วัดป่าอุดมมงคล
– วัดโพธิ์
– วัดศรีชุมพล
– วัดสมณคุตประดิษฐ์
– วัดสองห้องใต้
– วัดสองห้องเหนือ
– วัดสุวรรณพัตร์
– วัดโสมนัสประดิษฐ์
– วัดหนองขาม
– วัดหนองคูไชย
– วัดหนองเดิ่น
– วัดหัวงัว
– วัดอินทราราม
ตำบลขามป้อม (Kham Pom)
– วัดขามป้อม
– วัดโนนงิ้ว
– วัดโนนจาน
– วัดโนนแดงวนาราม
– วัดบ้านโนน
– วัดป่าโนนทอง
– วัดไผ่ล้อม
– วัดหนองใต้
– วัดหนองบก
– วัดหนองแวง (วัดบ้านหนองแวง)
ตำบลเสือโก้ก (Suea Kok)
– วัดกู่สนาม (วัดกู่สุนทราราม)
– วัดติกขมณีวรรณ
– วัดเทพศิริหนองกุง
– วัดป่าอุดมประชาธรรม
– วัดเรไรวนาราม
– วัดวีรธรรมาราม
– วัดศรีมุนีวรรณ
– วัดศาลา
– วัดสังวรณ์
– วัดหนองผือ
– วัดหัวฝาย
ตำบลดงใหญ่ (Dong Yai)
– วัดกุดแคน
– วัดดอนหัน (วัดท่าประทุมทอง)
– วัดใต้ (วัดใต้ดงใหญ่)
– วัดโนนตูม
– วัดโพธิ์ศรีดงใหญ่
ตำบลโพธิ์ชัย (Pho Chai)
– วัดแก่นเท่า
– วัดตำแย
– วัดบูรพา
– วัดโพธิ์ชัยศรี
ตำบลหัวเรือ (Hua Ruea)
– วัดชาดน้อย
– วัดชาดใหญ่
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดนาฝาย
– วัดบ้านฝาง
– วัดประดู่ทรงธรรม
– วัดผำเหล่าหุ่ง
– วัดยางไก่เฒ่า
– วัดรังษี
– วัดศิลา
– วัดหนองแก
– วัดหนองบัว (วัดคันธบุบผาราม)
ตำบลแคน (Khaen)
– วัดเก่าน้อย
– วัดเขวาค้อ (วัดสว่างอารมณ์)
– วัดโคกกลาง
– วัดโคกสะอาด
– วัดโคกใหญ่
– วัดฉิมพลีดู่งิ้ว
– วัดโนนสีลา
– วัดประดู่
– วัดป่าโคกช้าง
– วัดมุจลินทร์
– วัดแวงชัยวนาราม
– วัดสระแคน
– วัดหนองโจด
– วัดหัวนาไทย
ตำบลงัวบา (Ngua Ba)
– วัดคูชาดพัฒนา
– วัดตระคลอง
– วัดโนนทัน
– วัดบ้านงัวบา
– วัดรัตนโสภา
– วัดศิริมงคล
– วัดสว่าง
– วัดหัวทำนบ
– วัดอัมพวัน
ตำบลนาข่า (Na Kha)
– วัดโคกเต่า (วัดธาตุโพธิ์ทอง)
– วัดโคกสูง (วัดเวฬุวัน)
– วัดน้ำเกลี้ยง (วัดอัมพวันจันทราวาส)
– วัดป่าคำผักกูด
– วัดป่าประชาเจริญธรรม
– วัดลัฎฐิวัล
– วัดสระจันทร์
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดหนองขี
– วัดหนองเสียว (วัดดาวเรือง)
ตำบลบ้านหวาย (Ban Wai)
– วัดตลาด
– วัดโนนโพธิ์
– วัดบ้านเปลือย
– วัดบ้านหวาย
– วัดป่าสามัคคีธรรม
– วัดมะแซว (วัดโพธิ์ชัย)
– วัดหนองคลอง
– วัดหนองโง้ง
– วัดหนองแต้
– วัดหนองไผ่
ตำบลหนองไฮ (Nong Hai)
– วัดโคกสีไฮ
– วัดจันทราราม
– วัดป่าหนองไฮ
– วัดโพธาราม
– วัดเวฬุวาศรี
– วัดหนองคูม่วง
– วัดหนองไฮ (วัดปากน้ำ)
ตำบลประชาพัฒนา (Pra cha Phat tha na)
– วัดจำปาศรี
– วัดโนนทัน
– วัดพรมมาพัฒนาราม
– วัดศรีวิชัย
– วัดศรีวิลัย
– วัดสระบัว
– วัดหนองสระ
– วัดอรัญญา
ตำบลหนองทุ่ม (Nong Thum)
– วัดโนนเขวา
– วัดหนองตาไก้
– วัดหนองทุ่ม
– วัดอัมพวันสุทธาวาส
ตำบลหนองแสน (Nong Saen)
– วัดกุดนาดี
– วัดโนนลานสามัคคีธรรม
– วัดสว่างวนาราม
– วัดสามัคคีธรรม
– วัดหนองแสนใต้
– วัดหนองแสนเหนือ
ตำบลโคกสีทองหลาง (Khok Si Thong lang)
– วัดโคกแปะ
– วัดโคกสีนอก (วัดทุ่งสว่าง)
– วัดโคกสีใน (วัดโสภณประดิษฐ์)
– วัดทองหลาง

10. # อำเภอนาดูน (Na Dun District)

ตำบลนาดูน (Na Dun)
– วัดนาดูนพัฒนาราม
– วัดหนองกลางโคก
ตำบลหนองไผ่ (Nong Phai)
– วัดดาวประดิษฐ์
– วัดโนนเห็ดได
– วัดผลิวัน
– วัดโพธาราม
– วัดเวฬุวัน
– วัดสระเกษ
ตำบลหนองคู (Nong Khu)
– วัดโนนมะเกลือ
– วัดบ้านโพนทอง (วัดโพธิ์ทองสิริวนาราม)
– วัดบ้านหนองป้านพัฒนาราม
– วัดประชาสามัคคี
– วัดหนองแต้น้อย
– วัดใหม่ชัยประสิทธิ์
ตำบลดงบัง (Dong Bang)
– วัดโนนสะอาด
– วัดป่าจินดาราม
– วัดป่าเรไลย์
– วัดโพธารมย์
– วัดโพธาราม
ตำบลดงดวน (Dong Duan)
– วัดโคกยาว
– วัดแดงโพง
– วัดนาฝาย
– วัดหนองบัวน้อย
– วัดเหล่าส้มลม
ตำบลหัวดง (Hua Dong)
– วัดโคกกลาง
– วัดโคกเพิ่ม
– วัดดอนดู่
– วัดสระศิลา
– วัดหนองซำข่าสามัคคี
– วัดหัวดง
ตำบลดงยาง (Dong Yang)
– วัดโคกเครือ
– วัดดงยาง
– วัดหนองผง
– วัดหลุบควัน
ตำบลกู่สันตรัตน์ (Ku San ta rat)
– วัดกู่ใต้
– วัดยางอิไล
– วัดสระบัว
– วัดหนองทุ่ม
ตำบลพระธาตุ (Phra That)
– วัดดงน้อย
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดหงษาราม
– วัดหนองจิก

11. # อำเภอยางสีสุราช (Yang Sisurat District)

ตำบลยางสีสุราช (Yang Si su rat)
– วัดบ้านหนองแปน (วัดหนองแปน)
– วัดป่าศรีสุโพธิ์วนาราม
– วัดยางสีสุราช
– วัดหนองหน่อง
– วัดอุตตาราม (วัดบ้านแวงยาง)
ตำบลนาภู (Na Phu)
– วัดนาเลิง
– วัดป่าจิก
– วัดศาลา (วัดบ้านศาลา)
– วัดสวอง (วัดบ้านสวอง)
– วัดสว่างนาภู (วัดบ้านนาภู)
– วัดสะเดาหวาน
– วัดหนองบัวชุม (วัดบ้านหนองบัวชุม)
– วัดเหล่าหมากคำ
ตำบลแวงดง (Waeng Dong)
– วัดชัยมงคลวนาราม
– วัดดงแดน
– วัดดอนกลาง
– วัดนกเหาะ
– วัดบ้านเปล่ง
– วัดบุ่งง้าว (วัดบ้านบุ่งง้าว)
– วัดหนองโดน (วัดบ้านโดน)
ตำบลบ้านกู่ (Ban Ku)
– วัดชัยมงคล (วัดบ้านกู่)
– วัดโนนรัง
– วัดโนนแห่
– วัดหนองจิก
– วัดหนองหญ้าปล้อง
– วัดหัวช้าง
ตำบลดงเมือง (Dong Mueang)
– วัดดงเมืองน้อย
– วัดโนนจาน
– วัดสว่างอารมณ์
ตำบลสร้างแซ่ง (Sang Saeng)
– วัดฉนวน
– วัดตาพวน
– วัดบ้านหนองบัวน้อย
– วัดพังคีศรีวนาราม
– วัดสร้างแช่ง
– วัดหนองบัวแปะ
ตำบลหนองบัวสันตุ (Nong Bua San tu)
– วัดศรีสุราษฎร์
– วัดหนองบัวใต้
– วัดหนองบัวพัฒนาราม
– วัดหนองบัวสันตุ
– วัดหนองพุก
– วัดหนองแวง

12. # อำเภอกุดรัง (Kut Rang District)

ตำบลกุดรัง (Kut Rang)
– วัดกลางกุดรัง
– วัดกุดเม็ก
– วัดโคกลี่
– วัดหนองคลอง
– วัดหนองบัว
– วัดหนองป้าน
– วัดหัวขัว
– วัดหัวช้าง
ตำบลนาโพธิ์ (Na Pho)
– วัดนาโพธิ์
– วัดโนนสะอาด
– วัดป่าโพธิ์ชัย
– วัดหนองกุง
– วัดหนองโดน (วัดสว่างอารมณ์หนองโดน)
– วัดหนองแหน
ตำบลเลิงแฝก (Loeng Faek)
– วัดบ่อแก
– วัดปทุมรัตนาราม
– วัดปอแดง
– วัดเลิงแฝก
– วัดโสกกาว
– วัดโสกคลอง
– วัดหนองบอน
ตำบลหนองแวง (Nong Waeng)
– วัดจอมทอง
– วัดบ้านห้วยแคน
– วัดศรีอรุณ
– วัดหนองแวง
ตำบลห้วยเตย (Huai Toei)
– วัดวังโจดโสภาราม
– วัดสำโรง
– วัดหนองแคน
– วัดหนองแสง
– วัดหัวนา
– วัดใหม่ชัยทวี

13. # อำเภอชื่นชม (Chuen Chom District)

ตำบลชื่นชม (Chuen Chom)
– วัดชัยศรี
– วัดสว่างจอมศรี
– วัดอัมพวัน
– วัดอุทกวารินทร์
ตำบลกุดปลาดุก (Kut Pla Duk)
– วัดธรรมรังษี
– วัดประทุมทอง
– วัดโพธิ์ศรีเจริญ
– วัดศรีวิลัย
– วัดศรีอินทราวาส
– วัดสว่างอารมณ์
ตำบลเหล่าดอกไม้ (Lao Dok Mai)
– วัดท่าแก
– วัดนาคำน้อย
– วัดบูรพา
– วัดโพธิ์ศรีกระบาก
– วัดสระแก้วหนองคู
– วัดหมุ่นชัยศรี
ตำบลหนองกุง (Nong Kung)
– วัดจันทราวาส
– วัดโพธิ์ศรีบ้านผือ
– วัดหลุบแซง

คำขวัญประจำจังหวัดมหาสารคาม คือ
“พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร”