จังหวัดมุกดาหาร (Mukdahan Province)

รายชื่อวัดในจังหวัดมุกดาหาร แยกตามอำเภอ และตำบล

1. # อำเภอเมืองมุกดาหาร (Mueang Mukdahan District)

ตำบลมุกดาหาร (Muk da han)
– วัดกุดโง้งน้อย
– วัดเกษมสุข
– วัดคำตุนาง
– วัดคำสายทอง
– วัดแจ้ง
– วัดด่านฆ้องมุกดาวาส
– วัดนาคำน้อย
– วัดนิรมิตร (วัดตาดแคน)
– วัดป่าบำเพ็ญธรรม
– วัดป่าศรัทธาธรรม
– วัดป่าสุนันทาวัน
– วัดโพธิ์ศรีแก้ว
– วัดยอดแก้วศรีวิชัย
– วัดเวฬุวนาราม
– วัดศรีประทุม
– วัดศรีมงคลใต้
– วัดศรีมงคลเหนือ
– วัดศรีมุกดาหาร
– วัดศรีสุวรรณมงคล
– วัดศูนย์ไหม
– วัดอรุณรังษี
ตำบลศรีบุญเรือง (Si Bun Rueang)
– วัดบรรพตมโนรมย์
– วัดป่าศิลาวิเวก
– วัดภูหินเรือ
– วัดมงคลจินดาราม
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีสุมังค์วนาราม
ตำบลบ้านโคก (Ban Khok)
– วัดทรงธรรม
– วัดเทพนิมิตร
– วัดประดิษฐาราม
– วัดป่าถ้ำศิลาธรรม
– วัดมาลา
– วัดสว่างนิเวศน์
– วัดโสมนัสวิหาร
– วัดอรุณรัศมี
– วัดอุดมธรรมคุณ
ตำบลบางทรายใหญ่ (Bang Sai Yai)
– วัดนาติ้ว
– วัดบางทรายใหญ่
– วัดป่าถ้ำตาดา
– วัดป่าหวาย
– วัดโพธิ์ไทร
– วัดศรีทองบุ่น
– วัดศรีสะอาด
– วัดสระพังทอง
– วัดสว่าง
– วัดอัมพวัน
– วัดอาภิรมย์
ตำบลโพนทราย (Phon Sai)
– วัดป่าบ้านคำฮี
– วัดป่าหนองบุดดา
– วัดโพนทอง
– วัดมงคลโสภา
– วัดมุณีศรีเจริญ
– วัดราษฎร์สามัคคี
– วัดศรีจันทราวาส
– วัดศรีมณฑา
– วัดสง่าอุดมพร
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดเสียวสวาสดิ์
ตำบลผึ่งแดด (Phueng Daet)
– วัดกาญจนประดิษฐ์
– วัดจอมมณีไพบูลย์
– วัดเฉลิมชัย
– วัดเวฬุวัน
– วัดศรีมงคล
– วัดสระบัว
– วัดอัมพวัน
ตำบลนาโสก (Na Sok)
– วัดถ้ำผามอง
– วัดบุปผาลี
– วัดโพธิ์ไทร
– วัดโพธิ์ศรีแก้ว
– วัดภูถ้ำช้าง
– วัดศรีสวาสดิ์
– วัดสว่าง
– วัดสังวรณ์
– วัดอรัญญิกาวาส
ตำบลนาสีนวน (Na Si Nuan)
– วัดทุ่งเว้า
– วัดนาสีนวน
– วัดโนนศรี
– วัดบุ่งอุทัย
– วัดป่าภูเกิ้ง
– วัดป่ามโนธรรม
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดโพธิ์ศรีแดง
– วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์
– วัดศรีไคร
– วัดศรีไครทุ่ง
– วัดศรีสว่าง
ตำบลคำป่าหลาย (Kham Pa Lai)
– วัดป่าคำน้ำบุ้น
– วัดป่าถ้ำสูง
– วัดป่าศรัทธาธรรม
– วัดไผ่ล้อม
– วัดมุจจลินทร์
– วัดราษฎร์สามัคคี
– วัดราษฎร์อำนวย
– วัดศรีบัวบาน
– วัดสมสนุก
– วัดสว่างชมพู
ตำบลคำอาฮวน (Kham A huan)
– วัดคำเขือง
– วัดคำเม็ก
– วัดคำอาฮวน
– วัดป่าสามัคคี
– วัดโพธิ์ศิลา
– วัดภูมุกดาวาส
– วัดมาลัยวัลย์
– วัดเวฬุวัน
– วัดศรีชมชื่น
– วัดหินขัน
– วัดเหมืองป่า
– วัดอรัญญิกาวาส
– วัดอัมพวัน
ตำบลดงเย็น (Dong Yen)
– วัดจันทรประดิษฐาราม
– วัดไชยวาส
– วัดนาจาน
– วัดโนนสวรรค์เจริญสุข
– วัดโนนสะอาด
– วัดศรีชมชื่น
– วัดศรีทองธรรม
– วัดศรีสะอาด
– วัดสิงห์คีรีวัน
– วัดโสภาราม
– วัดหนองแคน
ตำบลดงมอน (Dong Mon)
– วัดธรรมบาล
– วัดมณีรัตนาราม
– วัดราษฎร์บำรุง
– วัดสว่างบุรมณ์
– วัดอรัญญิกาวาส
ตำบลกุดแข้ (Kut Khae)
– วัดกุดแข้
– วัดนันทวนาราม
– วัดมหาวนาราม
– วัดเวฬุวนาราม
– วัดอรัญญะวาสี

2. # อำเภอนิคมคำสร้อย (Nikhom Kham Soi District)

ตำบลนิคมคำสร้อย (Ni khom Kham Soi)
– วัดคำแสนสุข
– วัดป่าคำสร้อย
– วัดปุญญานุสรณ์
– วัดภูแผงม้า
– วัดศรีลาวิเวก
– วัดสุภากรณ์นิคมธรรมาราม
– วัดสุรัตนาราม
ตำบลนากอก (Na Kok)
– วัดคามวาสี
– วัดโนนสว่าง
– วัดภูคำผักกูด
– วัดศรีทองปาน
– วัดสุนทราราม
– วัดแสงสว่าง
– วัดห้วยกอก
ตำบลหนองแวง (Nong Waeng)
– วัดคามวาสี
– วัดป่าภูฮัง
– วัดมงคลนิมิต
– วัดโมลีมงคลวนาวาส
– วัดสมานสังฆวิเวก
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดหนองกระโซ่
– วัดเหล่าต้นยม
– วัดเหล่าหลวง
ตำบลกกแดง (Kok Daeng)
– วัดไขแสง
– วัดนาหลวงอุดมธรรม
– วัดโนนเจริญ
– วัดป่าแก้ว
– วัดศรีนาราม
– วัดศรีวิชัย
– วัดศิลาลัย
– วัดสระพังทอง
– วัดสว่าง
– วัดสุทธารมณ์
– วัดสุวรรณประดิษฐ์
ตำบลนาอุดม (Na U dom)
– วัดขอนแก่น
– วัดดอนสวรรค์
– วัดทรายไหลแล้ง
– วัดนาขามวนาราม
– วัดนาอุดมวนาราม
– วัดเวฬุวัน
– วัดสุวรรณธาราม
ตำบลโชคชัย (Chok Chai)
– วัดคำบง
– วัดป่าข่า
– วัดพุทโธธัมมธโร
– วัดสว่างวงศ์
– วัดสุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์
– วัดหนองลำดวน
– วัดอรัญญวาสี
ตำบลร่มเกล้า (Rom Klao)
– วัดปทายวัน
– วัดป่าถ้ำกะพุงธาราคีรีเขต
– วัดป่าภูผาขาม
– วัดภูเก้า
– วัดภูหล่มขุม
– วัดสุริโยวาท

3. # อำเภอดอนตาล (Don Tan District)

ตำบลดอนตาล (Don Tan)
– วัดท่าดอนตาล
– วัดทุ่งสว่างวัฒนาราม
– วัดเทพชุมชน
– วัดนาตาลศีลาวาส
– วัดบูรพานอก
– วัดป่านิคมฤทธานุสรณ์
– วัดโพธิ์คำ
– วัดมัชฌิมาวาส
– วัดเวินไชยมงคล
– วัดอรุณรังษี
ตำบลโพธิ์ไทร (Pho Sai)
– วัดมุจลินทร์
– วัดศรีสุริยาราม
– วัดสมดีนอก
– วัดสมดีใน
– วัดสวนตาล
ตำบลป่าไร่ (Pa Rai)
– วัดนาทามวนาวาส
– วัดนามนวราราม
– วัดโนนสวาท
– วัดศรีบุญสงฆ์
– วัดศรีมณี
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดห้วยทราย
ตำบลเหล่าหมี (Lao Mi)
– วัดท่าห้วยคำ
– วัดธรรมรังษี
– วัดโพนสว่าง
– วัดศรีจันทร์
– วัดศรีฐานธรรมิการาม
– วัดศรีดาจันทร์
– วัดเหล่าแขมทองวนาราม
ตำบลบ้านบาก (Ban Bak)
– วัดคามวาสี
– วัดป่าหนองบอน
– วัดภูล้อม
– วัดอินทรนิมิตร
ตำบลนาสะเม็ง (Na Sa meng)
– วัดเกษมสุข
– วัดภูผาหอมถาวราราม
– วัดศรีสว่างธรรมาราม
– วัดศาลาดวิหาร
– วัดสว่างวราราม
– วัดอรัญญาวาส
– วัดอัมพวัน
ตำบลบ้านแก้ง (Ban Kaeng)
– วัดภูวงสายนิมิตรไมตรี
– วัดรุกขวนาราม
– วัดศาลาวิเวก
– วัดสระบัว
– วัดสุวรรณาราม
– วัดอนุกชาติ

4. # อำเภอดงหลวง (Dong Luang District)

ตำบลดงหลวง (Dong Luang)
– วัดจอมศรี
– วัดบ้านใหม่
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดโพธิ์ศรี
ตำบลหนองบัว (Nong Bua)
– วัดโนนสะอาดสามัคคี
– วัดบุบผาราม
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดศรีมงคล
ตำบลกกตูม (Kok Tum)
– วัดกกกอก
– วัดกกตูม
– วัดแก้งนาง
– วัดขัวสูง
– วัดปากช่อง
– วัดป่าถ้ำผาภูธรรม
– วัดป่าภูผาผึ้ง
– วัดภูผาผึ้ง
– วัดสวนป่าริมธาร
– วัดหินกอง
ตำบลหนองแคน (Nong Khaen)
– วัดโพธิ์ศรีแก้ว
– วัดโพนไฮพัฒนาราม
– วัดศรีบุญเรือง
ตำบลชะโนดน้อย (Cha not Noi)
– วัดดอนชาด
– วัดย้อมพัฒนา
– วัดศรีจำปา
– วัดศรีบุญเรือง
ตำบลพังแดง (Phang Daeng)
– วัดป่าภูถ้ำนก
– วัดพระพุทธบาทดงหลวง
– วัดภูกำพร้า
– วัดมะนาว
– วัดศรีสะอาด

5. # อำเภอคำชะอี (Khamcha-i District)

ตำบลคำชะอี (Kham cha-i)
– วัดคัมภีร์โรอนุสรณ์
– วัดจิตตสามัคคี
– วัดถ้ำผาแดงพุทธคุณ
– วัดบรรพตศรีสุวรรณาราม
– วัดป่าแก้งวังนอง
– วัดป่าวิเวกวัฒนาราม
– วัดป่าสุภัททาราม
– วัดป่าห้วยสิริขันธ์
– วัดโพธิ์ไทร
– วัดโพธิ์ศรีแก้ว
– วัดศรีจอมพล
– วัดศรีสำราญ
ตำบลบ้านซ่ง (Ban Song)
– วัดจุฬาวิเวก
– วัดศรีโพธิ์ไทร
– วัดศรีวิธัญญา
– วัดศรีสะอาดสงคราม
– วัดสว่างเวฬุวัน
– วัดสามัคคีธรรม
ตำบลหนองเอี่ยน (Nong Ian)
– วัดประดิษฐาราม
– วัดโพนสว่าง
– วัดศรีฐาน
– วัดศรีโพธิ์ไทร
– วัดศรีษะตะพาน
– วัดศรีอุบล (วัดศรีอุบลวนาราม)
ตำบลบ้านค้อ (Ban Kho)
– วัดแจ้ง
– วัดชัยภูมิ
– วัดชัยเสก (วัดชัยเสกมงคล)
– วัดภูเขาวง
ตำบลบ้านเหล่า (Ban Lao)
– วัดจันโทวาส
– วัดวรวิหาร
– วัดเวฬุวัน
– วัดศรีชมภู
– วัดศรีรัตนาราม
– วัดอินทสวาสดิ์
ตำบลโพนงาม (Phon Ngam)
– วัดศรีจอมมณี
– วัดศรีโพนทอง (วัดศรีโพธิ์ทอง)
– วัดศรีสว่างอารมณ์
– วัดสามัคคี (วัดสามัคคีธรรม)
– วัดอัมมิกาวาส
ตำบลเหล่าสร้างถ่อ (Lao Sang Tho)
– วัดยอดแก้ว
– วัดศรีนวนบุปผาราม
– วัดศรีสะอาด
– วัดศรีสุมังคล์
ตำบลคำบก (Kham Bok)
– วัดขัวสะพานภู
– วัดป่าแสนวิไล
– วัดภูผากูด
– วัดศรีจอมแก้ว
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีอ้อมแก้ว
ตำบลน้ำเที่ยง (Nam Thiang)
– วัดโคกป่าหวาย
– วัดพุทธนคราภิบาล
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดโพธิ์ศรีวิทยาลัย
– วัดอัมพวัน

6. # อำเภอหว้านใหญ่ (Wan Yai District)

ตำบลหว้านใหญ่ (Wan Yai)
– วัดบวรพินิจชัย
– วัดป่าวิเวก
– วัดพระศรีมหาโพธิ์
– วัดมโนศิลา
– วัดศรีสะอาด
– วัดสว่าง
– วัดสว่างป่งเชือก
ตำบลป่งขาม (Pong Kham)
– วัดนิเวศวิหาร
– วัดเบญจพรรณวนาราม
– วัดป่าป่งขาม
– วัดอัมพวัน
ตำบลบางทรายน้อย (Bang Sai Noi)
– วัดทรายทอง
– วัดโพนทอง
– วัดสมสะอาด
ตำบลชะโนด (Cha not)
– วัดมโนภิรมย์
– วัดลัฎฐิกวัน
– วัดศรีเจริญ
ตำบลดงหมู (Dong Mu)
– วัดนิคมเกษตร

7. # อำเภอหนองสูง (Nong Sung District)

ตำบลหนองสูง (Nong Sung)
– วัดดอยสิงห์
– วัดไตรภูมิ
– วัดถ้ำจำปากันตสีลาวาส
– วัดพุทธรูปโพธิ์ศรี
– วัดละดาวัลย์
– วัดวารีวรวิหาร
– วัดอัมพวันทอง
ตำบลโนนยาง (Non Yang)
– วัดฉิมพลีวัน
– วัดนรวราราม
– วัดพิจิตรสังฆาราม
– วัดโพนสว่าง
ตำบลภูวง (Phu Wong)
– วัดธรรมรังษี
– วัดโพธิ์ศรีพันธ์
– วัดศรีสุวรรณาราม
– วัดอรัญญวาสี
ตำบลบ้านเป้า (Ban Pao)
– วัดการุณทราวาส
– วัดพุทธคีรี
– วัดราษฎร์สามัคคี
– วัดราษฎร์อุทิศ
– วัดวิศิษฐ์ชยาราม
– วัดศรีนันทาราม
– วัดสุวรรณาราม
ตำบลหนองสูงใต้ (Nong Sung Tai)
– วัดจันทราราม
– วัดบรรพตคีรี
– วัดประสิทธิ์ทรงธรรม
– วัดผาน้ำหยาดทิพยาราม
– วัดผาพยอม
– วัดโพธิ์สว่าง
– วัดมัชฌันติการาม
– วัดโสมมนัสสถาน
– วัดอรุณสว่าง
ตำบลหนองสูงเหนือ (Nong Sung Nuea)
– วัดกลางสนาม

คำขวัญประจำจังหวัดมุกดาหาร คือ
“หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน
กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน”