จังหวัดร้อยเอ็ด (Roi Et Province)

รายชื่อวัดในจังหวัดร้อยเอ็ด แยกตามอำเภอ และตำบล

1. # อำเภอเมืองร้อยเอ็ด (Mueang Roi Et District)

ตำบลในเมือง (Nai Mueang)
– วัดกลางมิ่งเมือง
– วัดเขวาประสาท
– วัดคุ้มวนาราม
– วัดท่านคร
– วัดบึงพระลานชัย (วัดบึง)
– วัดบูรพาภิราม
– วัดป่าเรไร
– วัดราษฎร์ศิริ
– วัดราษฎร์อุทิศ
– วัดเวฬุวัน
– วัดสระแก้ว
– วัดสระทอง
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดเหนือ
ตำบลรอบเมือง (Rop Mueang)
– วัดบ้านแก่นทราย
– วัดบ้านเขวา
– วัดบ้านเปลือยใหญ่
– วัดบ้านรอบเมือง
– วัดป่าหนองหญ้าม้า
– วัดเปลือยนอก
– วัดโพธิ์พงษ์ราษฎร์บูรณะ
– วัดโพธิ์ศรีแก่นทราย
– วัดโพธิ์ศรีสะอาด
– วัดสาเกตนคร
– วัดหนองแคน
– วัดหนองหญ้าม้า
– วัดหัวแฮด
– วัดอุดมไพรสณฑ์
ตำบลเหนือเมือง (Nuea Mueang)
– วัดกอนประชาราม
– วัดเกษมทรัพย์พัฒนาราม
– วัดดงนางย่อง
– วัดโนนงาม
– วัดโนนสว่าง
– วัดป่าม่วง
– วัดป่าศรีไพรวัน
– วัดโพธิ์รังสฤษดิ์
– วัดวิมลนิวาส
– วัดศรีจันทร์
– วัดสุรชัย
– วัดแสนระลึก
– วัดหนองพังทอง
– วัดอัมพวัน
ตำบลขอนแก่น (Khon Kaen)
– วัดขอนแก่นใต้ (วัดแคนใต้)
– วัดขอนแก่นเหนือ
– วัดแคนใต้
– วัดแคนเหนือ
– วัดโนนสะอาด
– วัดบ้านป่าบาก (วัดป่าบาก)
– วัดบ้านหนองคู
– วัดบ้านหนองพุก
– วัดบ้านหนองหุ่ง
– วัดป่ายาง (วัดราษฎร์รังสรรค์)
– วัดป่าสามัคคีธรรม
ตำบลนาโพธิ์ (Na Pho)
– วัดโชคชัยโนนขวาง
– วัดโนนสิงห์ทอง
– วัดโนนสูง
– วัดบ้านนาโพธิ์ (วัดโพธิ์ศรีสะอาด)
– วัดป่าสามัคคีธรรม
– วัดพรหมรังสฤษดิ์
– วัดมงคลประสิทธิ์
– วัดราชพฤกษาวนาราม
– วัดสวาทอารมณ์
ตำบลสะอาดสมบูรณ์ (Sa-at Som bun)
– วัดโกลิยการาม
– วัดแจ่มอารมณ์
– วัดชลธารอุดม
– วัดดอนเป้า
– วัดป่าหนองหญ้าไซ
– วัดราษฎร์บันเทิง
– วัดวารีอุดม
– วัดศิริไพรวาส
– วัดสระพังทอง
– วัดสะอาดสมบูรณ์
– วัดหนองผือ
– วัดหนองสิม
– วัดอรุณสวัสดิ์
– วัดอัมพวัน
– วัดอุดมไพสณฑ์
ตำบลสีแก้ว (Si Kaeo)
– วัดคานหัก
– วัดดงยาง
– วัดดงสวอง
– วัดโนนใหญ่
– วัดป่าธรรมสุโข
– วัดเปลือยน้อย
– วัดพิมพิสาร
– วัดศรีชัยมงคลวนาราม
– วัดศรีรัตน์
– วัดสว่างอารมณ์สุข
– วัดสังข์ทอง
– วัดสีแก้ว
– วัดหนองตาไก้
– วัดหนองตุ
– วัดหัวหนอง
– วัดเหล่าขาม
– วัดเหล่าตำแย
– วัดอุดมไพสณฑ์
ตำบลปอภาร (ปอพาน) (Po Phan)
– วัดคุยมาตย์
– วัดโคกก่อง
– วัดโคกพิลา
– วัดท่าอุดมสามัคคี
– วัดทุ่งสถิตย์
– วัดบ้านแสบง
– วัดประสานศรัทธา
– วัดปอภาร
ตำบลโนนรัง (Non Rang)
– วัดโนนรังสิทธิ์
– วัดบ้านโนนสั้น
– วัดป่าโนนรัง
– วัดผันทนาราม
ตำบลหนองแก้ว (Nong Kaeo)
– วัดนิเทศสุนทราราม
– วัดบ้านเล้า (วัดธัญญาวาส)
– วัดประชาราษฎร์
– วัดประชาสามัคคี
– วัดประสาทศรัทธาธรรม
– วัดปราสาทธรรมทาน
– วัดราษฎร์รังสฤษดิ์
– วัดราษฎร์สามัคคี
– วัดสุนทรนิเวศน์
– วัดอัมพวัน
– วัดอุบลนิวาส
ตำบลหนองแวง (Nong Waeng)
– วัดบ้านดู่
– วัดบ้านฝาง
– วัดพูลเกษม
– วัดโพธิ์เหนือศรีสวัสดิ์
– วัดศรีปทุมวนาราม
– วัดศรีสะอาด
– วัดศรีสุพรรณกัลยาอ่างทอง
– วัดสว่างไพบูลย์
– วัดสว่างศรีโพธิ์ธาราม
– วัดหนองยูง
– วัดหนองหิน
ตำบลดงลาน (Dong Lan)
– วัดดงลาน
– วัดดอนสนามชัย
– วัดธรรมวนาราม
– วัดบ้านโคกสูง
– วัดบ้านหนองจิก
– วัดบ้านเหล่าใหญ่
– วัดบ้านอ้น (วัดสุวรรณาราม)
– วัดศรีทองไพบูลย์วราราม
– วัดหนองโปร่ง
ตำบลแคนใหญ่ (Khaen Yai)
– วัดธรรมจารีนิวาส
– วัดนิมิตคณาราม
– วัดประชารังสรรค์
– วัดประสาทวิทยาราม
– วัดศรีธรรมประสาท
– วัดศรีพัฒนาราม
– วัดอุบลนิเวศน์
ตำบลโนนตาล (Non Tan)
– วัดเทพนิมิต
– วัดป่ายาง
– วัดวิเศษไพรสณฑ์
– วัดหนองบัว
– วัดหนองผือน้อย
– วัดอัมพวนาราม
– วัดอินทร์อุทิศ
ตำบลเมืองทอง (Mueang Thong)
– วัดไตรนิคม
– วัดโนนสำราญ
– วัดโนนสูง
– วัดปัญญาราม
– วัดศรีสวัสดิ์
– วัดสุวรรณบุรี

2. # อำเภอเกษตรวิสัย (Kaset Wisai District)

ตำบลเกษตรวิสัย (Ka set Wi sai)
– วัดกลาง
– วัดจอมกระสัญ
– วัดธาตุ
– วัดบ้านหนองแวง
– วัดป่ายาง
– วัดป่าสันติธรรม
– วัดโพนโพธิ์
– วัดสระเกษ
– วัดสระทอง
– วัดอินทราราม
ตำบลเมืองบัว (Mueang Bua)
– วัดปทุมคงคา
– วัดโพนเงิน
– วัดศรีอริยวงศ์
– วัดสำราญนิวาส
– วัดหัวดงกำแพง
ตำบลเหล่าหลวง (Lao Luang)
– วัดจอมศรีวราราม
– วัดป่าหนองสะแนน
– วัดป่าเหล่าเสือ
– วัดโพนสะอาด
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดสังข์ทอง
– วัดสิงห์ไคล
– วัดเหล่าเสือ
– วัดเหล่าหลวง
– วัดอุ่มเม่า
ตำบลสิงห์โคก (Sing Khok)
– วัดดอนแตง
– วัดทุ่งสว่างอารมณ์
– วัดเวฬุวนาราม
– วัดสิงห์ทอง
– วัดเสาธงทอง
– วัดหนองตาด
– วัดเหล่ากลาง
– วัดอรัญวาสีดงมัน
ตำบลดงครั่งใหญ่ (Dong Khrang Yai)
– วัดดงครั่งใหญ่
– วัดบ้านแจ่มอารมณ์
– วัดบูรพาราม (วัดสว่างบูรพา)
– วัดพลับพลาวนาราม
– วัดโพนทัน
ตำบลดงครั่งน้อย (Dong Khrang Noi)
– วัดบ้านดงครั่งน้อย
– วัดสว่างทุ่งรังษี
– วัดสว่างอารมณ์ฮาด
– วัดสุทธิวรรณาราม (วัดโพนแท่น)
– วัดแสนสี (วัดเฉลิมศรีรัตน์)
– วัดอัมพวัน
ตำบลบ้านฝาง (Ban Fang)
– วัดกู่พัฒนา
– วัดตลาดไชย (วัดเษตตะสัย)
– วัดบ้านฝาง (วัดพรหมศรีสว่าง)
– วัดบ้านหนองกุง
– วัดป่าดอนแคน
– วัดหนองตาแสง
– วัดหนองเปลือย
– วัดหนองแปน
– วัดหนองหญ้าปล้อง
– วัดหัวดอนชาด
ตำบลหนองแวง (Nong Waeng)
– วัดบ้านหนองผึ้ง (วัดสว่างโพธิ์ศรี)
– วัดโพธิ์ทอง
– วัดไพรสณฑ์
– วัดศรีมงคล
– วัดสระทอง
– วัดสวงสวรรค์วณาราม
– วัดสุทธาวาส
– วัดหนองแวง (วัดหัวหนองแวง)
– วัดอินทร์ไตร
ตำบลกำแพง (Kam phaeng)
– วัดไทรทอง
– วัดบ้านดอนรัก
– วัดบ้านหนองอ่าง
– วัดฮ่องทราย
ตำบลกู่กาสิงห์ (Ku Ka Sing)
– วัดไตรตรึงษ์
– วัดทุ่งสว่างดำรงธรรม
– วัดบูรพากู่กาสิงห์น้อย
– วัดม่วงศรีไพรวัลย์ (วัดม่วงศรีไพรวัน)
– วัดสว่างศรีวิลัย
– วัดสว่างอารมณ์กู่
ตำบลน้ำอ้อม (Nam Om)
– วัดไผ่สีทอง
– วัดยางจ้อง
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดอินทราราม
ตำบลโนนสว่าง (Non Sa wang)
– วัดเขวาใหญ่
– วัดจิรประภาวาส
– วัดบ้านผำ
– วัดบุญศิริวราราม
– วัดวังใหญ่
– วัดส้มโฮง
– วัดหนองแคน
– วัดอารัญญา
ตำบลทุ่งทอง (Thung Thong)
– วัดเขวาตะคลอง (วัดเจริญศิลป์)
– วัดเขวาหรดี
– วัดชิโนวาทธำรง
– วัดน้อยเจริญศรี
– วัดโพนหิน

3. # อำเภอปทุมรัตต์ (Pathum Rat District)

ตำบลบัวแดง (Bua Daeng)
– วัดคุยแต้ (วัดสันติธรรมวราราม)
– วัดตระคลองบึง
– วัดบ้านโคกทม (วัดสุวรรณราม)
– วัดสระโนน
– วัดสระปทุม
– วัดหนองขาม
ตำบลดอกล้ำ (Dok Lam)
– วัดจอมศรี
– วัดไตรมิตรสามัคคีวนาราม
– วัดบูรณะเขต
– วัดสะอาดศรีจันทร์
– วัดสีดาราม
– วัดสุนทร
– วัดแสงอรุณราษฎร์
– วัดหนองสระ (วัดใหม่รัตนโกสินทร์)
– วัดอัมพวัน
ตำบลหนองแคน (Nong Khaen)
– วัดนนทาประชานิมิตร
– วัดบ้านดู่ฝายใหญ่
– วัดประสิทธาราม
– วัดป่าอุทยาน
– วัดศรีประดู่
– วัดศิริมงคล
– วัดสำราญ
– วัดสุขประดิษฐ์
– วัดสุนันทาราช
– วัดหนองแคน (วัดนันทรังสิทธิ์)
– วัดหนองบัวบาน
ตำบลโพนสูง (Phon Sung)
– วัดโคกก่อง
– วัดจันทาราม
– วัดท่าม่วง
– วัดบ้านโพนสูง (วัดโพนสูง)
– วัดโพธิการาม
– วัดสระแก้ว
ตำบลโนนสวรรค์ (Non Sa wan)
– วัดโนนสวรรค์
– วัดโนนใหม่
– วัดบ้านบักตู้
– วัดราษฎร์บูรณะ
– วัดสำโรง
– วัดสุทธาวาส
– วัดหนองม่วง
– วัดหัวช้าง
– วัดฮ่องแฮ่
ตำบลสระบัว (Sa Bua)
– วัดเขวาทุ่ง
– วัดช่วยราษฎร์บำรุง
– วัดดอนดู่
– วัดโนนท่อน
– วัดบัวขาว
– วัดบ้านสระบัว
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดสะแบง
– วัดหนองมะเขือ
– วัดหนองหญ้ารังกา
ตำบลโนนสง่า (Non Sa-nga)
– วัดชัยประสิทธิ์
– วัดบ้านดงช้าง (วัดโพธิ์กลาง)
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดสามัคคีราษฎร์
– วัดอินทาราม
ตำบลขี้เหล็ก (Khi lek)
– วัดขามป้อม
– วัดขี้เหล็ก
– วัดนาแค
– วัดพิลา
– วัดโพนทอง

4. # อำเภอจตุรพักตรพิมาน (Chaturaphak Phiman District)

ตำบลหัวช้าง (Hua Chang)
– วัดกลาง
– วัดตลาดบ้านอ้น
– วัดใต้
– วัดบ้านอ้น (วัดสระแคนเจริญศรี)
– วัดบึงห้างหว้า
– วัดป่าน้ำคำพัฒนา
– วัดโพธิ์ทอง
– วัดโพธิ์ศรีสว่างอุดมเวช
– วัดศรีโพธิ์ทอง
– วัดสำราญสามัคคี
– วัดสิริชัยพัฒนาราม
– วัดสุทัศน์
ตำบลหนองผือ (Nong Phue)
– วัดข่าใหญ่อุดมพร
– วัดโพธิ์ศรีไสล
– วัดสว่างคารมณ์
– วัดสว่างหนองแวง
– วัดสามัคคี
– วัดหนองหอย
– วัดหนองแอก
– วัดอุดรนรเขต
ตำบลเมืองหงส์ (Mueang Hong)
– วัดค่ายเสรี
– วัดไพรสณฑ์
– วัดราษฎร์สามัคคี
– วัดสระจันทร์
– วัดหงษาราม
– วัดหงส์สุวรรณวาส
– วัดหนองคูขาด
ตำบลโคกล่าม (Khok Lam)
– วัดพันธุวาส
– วัดราชวารี
– วัดสวรรคงคา
– วัดสันโดษโฆษะ
– วัดหนองครอง
– วัดหนองผือน้อย
ตำบลน้ำใส (Nam Sai)
– วัดบ้านน้ำใส
– วัดโพธิ์ทองพัฒนาราม
– วัดวารีสุคันธาวาส
– วัดศีลาพัฒนาภูมิ
– วัดสว่างพัฒนา
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดสาครพัฒนาราม
ตำบลดงแดง (Dong Daeng)
– วัดไตรภูมิ
– วัดท่าขันธ์
– วัดท่าราษฏร์วารี
– วัดบ้านเขวา
– วัดบ้านงูเหลือม
– วัดป่าสังฆาราม
– วัดวิสุทธิธรรมาราม
– วัดเวฬุวัน
– วัดศิริมงคล
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดหนองขันธ์
– วัดเหล่าจั่น
ตำบลดงกลาง (Dong Klang)
– วัดกุดแคนวนาราม
– วัดดงยาง
– วัดนางาม
– วัดบุปผาราม
– วัดป่าพรหมพิมาน
– วัดสระแก้วมหานิล
– วัดหัวนาคำ
– วัดอุตมวิชัย
ตำบลป่าสังข์ (Pa Sang)
– วัดโคกมอน
– วัดดงเค็ง
– วัดดอนแคน
– วัดดอนดู่
– วัดบ้านสวนมอน
– วัดป่าสังข์
– วัดร่องคำ
– วัดหนองทุ่ม
– วัดหนองบัวเลิง
ตำบลอีง่อง (I Ngong)
– วัดดงบัง
– วัดโพธิ์ศรีบุญเรือง
– วัดศรีสว่าง
– วัดศรีสุวรรณ
ตำบลลิ้นฟ้า (Lin Fa)
– วัดถาวรรังศรี
– วัดโนนสวรรค์อารมณ์
– วัดพิพิธมาลี
– วัดศรีมาลัย
– วัดศรีสว่างมงคล
– วัดสว่างอรุณ
– วัดสุคันธาราม
ตำบลดู่น้อย (Du Noi)
– วัดขุนเทหนองสิม
– วัดจันใดศรี
– วัดจินดามณี
– วัดชูเจริญ
– วัดโนนสะอาด
– วัดบ้านหนองชาด
– วัดป่าโพธิสมภาร
– วัดป่าหนองสิม
– วัดศรีชมภู
– วัดสุคันธาวาส
– วัดหนองตอน้อย
ตำบลศรีโคตร (Si Khot)
– วัดโนนสะอาด
– วัดป่าดงเมืองจอก
– วัดรังษี
– วัดศรีประชาพัฒนาราม
– วัดสระเกษ
– วัดสระทอง
– วัดอัมรินทร์

5. # อำเภอธวัชบุรี (Thawat Buri District)

ตำบลธวัชบุรี (Tha wat Bu ri)
– วัดบิบผลิวนาราม
– วัดมงคลนิเวศน์
– วัดสารวนาราม
– วัดสุวารีวิหาร
– วัดอุดมนิเวศน์
ตำบลนิเวศน์ (Ni wet)
– วัดกลางเก่า
– วัดชัยคาม
– วัดดอนไผ่
– วัดตะโมม
– วัดท่าเยี่ยม
– วัดนิเวศน์
– วัดบ้านจอมพล
– วัดบ้านหนองบัว (วัดวารีอุบล)
– วัดประดู่ศรีไพรวรรณ
– วัดประตูชัย (วัดบ้านคำไฮ)
– วัดเหล่าแถม
– วัดเอกสัตย์บำรุง
ตำบลธงธานี (Thong Tha ni)
– วัดจันทราราม
– วัดธงธานี
– วัดป่าทรงธรรม
– วัดวารีอุดม
– วัดหนองประดู่
– วัดเหนืออุดรชัยสิทธิ์
ตำบลหนองไผ่ (Nong Phai)
– วัดเจริญผล
– วัดถาวรรังสฤษฎิ์
– วัดเปลือยน้อย
– วัดหนองแข้
– วัดหนองเต่า
– วัดหนองไผ่
– วัดหนองโสน
– วัดอุดม
ตำบลอุ่มเม้า (Um Mao)
– วัดโกศลรังสฤษดิ์
– วัดขี้เหล็ก
– วัดจันทร์สว่าง
– วัดตรีคาม
– วัดเทพชัยมงคล
– วัดนาคำ
– วัดป่าสุ่ม
– วัดฝั่งแดง
ตำบลมะอึ (Ma-ue)
– วัดดงบ้านนา
– วัดเนินสง่าสามัคคี
– วัดบ้านกู่
– วัดบ้านโนนเดื่อ
– วัดป่าดอนแคน
– วัดมะอึ
– วัดยางกู่
– วัดส้มป่อย (วัดเขตขันธ์)
ตำบลเขวาทุ่ง (Khwao Thung)
– วัดเขวาทุ่ง
– วัดบ้านหนองบั่ว (วัดหนองบั่ว)
– วัดโพธิ์แก้ว
– วัดโพธิ์รังสิทธิ์
– วัดสระล
– วัดหนองแคน
– วัดหนองช้าง
– วัดเหล่าใหญ่
ตำบลไพศาล (Phai san)
– วัดเขมาวาส
– วัดดอนงัว
– วัดดู่กลาง
– วัดท่าบ่อ
– วัดไพบูลย์
– วัดหัวบ่อ
ตำบลเมืองน้อย (Mueang Noi)
– วัดธรรมนิยมสงเคราะห์
– วัดบ้านเมืองน้อย (วัดบูรพาเมืองน้อย)
– วัดมิ่งกลาง
– วัดเมืองน้อย
– วัดยางสินชัย
– วัดราษฎร์สามัคคีมะยาง
– วัดสระแก้ว
– วัดสว่างหนองเปิด
– วัดหนองลาดควาย
ตำบลบึงนคร (Bueng Na khon)
– วัดบ้านดอนไผ่ (วัดเวฬุวนาราม)
– วัดมะขามใต้
– วัดมะขามเหนือ
– วัดสมัยบำรุง
– วัดสังขนิวาส
ตำบลราชธานี (Rat cha tha ni)
– วัดบ้านเหล่าอ้อย
– วัดโพธิ์สว่าง
– วัดราชธานี
– วัดราชวนาราม
– วัดอี่หลุบ
ตำบลหนองพอก (Nong Phok)
– วัดไก่ป่า
– วัดขัดเค้าใต้
– วัดชาตินิยม
– วัดดอนแคน
– วัดดอนชัย
– วัดป่าดอนแก้ว
– วัดมะเหลื่อม
– วัดหนองพอก
– วัดหนองยาง

6. # อำเภอพนมไพร (Phanom Phrai District)

ตำบลพนมไพร (Pha nom Phrai)
– วัดกลางอุดมเวทย์
– วัดคุ้มวราราม
– วัดดอนเจริญ
– วัดดอนพระจันทร์
– วัดท่าวารี
– วัดไทยสมบูรณ์ประชาสรรค์
– วัดโนนสะอาด
– วัดบึง
– วัดป่าอัมพวัน
– วัดสระโพธิ์
– วัดเหนือ
ตำบลแสนสุข (Saen Suk)
– วัดท่าลาด
– วัดน้อย
– วัดนาชม
– วัดบ้านหนองหลวง
– วัดบึงฮี
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดศรีนาชม
– วัดศรีมงคลท่าเสียว
– วัดสระเกษ
– วัดสระหงษ์ทอง
– วัดสุจิตตาราม
– วัดเสมาไตรราษฏร์
– วัดอุดมวารี
ตำบลกุดน้ำใส (Kut Nam Sai)
– วัดคูฟ้า
– วัดโคกสี
– วัดบ้านกุดน้ำใส (วัดสระกุดน้ำใส)
– วัดอรุณวนาราม
– วัดอุดรไชยศาสตร์
ตำบลหนองทัพไทย (Nong Thap Thai)
– วัดเกาะแก้ว
– วัดทุ่งรังษี
– วัดทุ่งแสงพุทธธรรม
– วัดบ้านหนองบัวน้อย
– วัดโพธิ์งาม
– วัดสิงห์ทอง
– วัดโสธาราม
ตำบลโพธิ์ใหญ่ (Pho Yai)
– วัดชัยอุดมพร
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดยางเดี่ยว
– วัดวารีสะอาด
– วัดวารีอุดม
– วัดศรีสว่างพัฒนาราม
– วัดศิริมงคล
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดสว่างอุทัย
– วัดสิงห์สมทองสามัคคี
– วัดอัมพวัน
– วัดอุปราวิจิตร
ตำบลวารีสวัสดิ์ (Wa ri Sa wat)
– วัดโนนสะอาด
– วัดปัญจวารีวิเวก
– วัดป่าดอนเจริญ
– วัดวารีสวัสดิ์
– วัดสระโพธาราม
– วัดสว่างแสงจันทร์
– วัดสุนทราวาส
ตำบลโคกสว่าง (Khok Sa wang)
– วัดขุมเงิน
– วัดคำสูง
– วัดเจริญราษฏร์
– วัดไตรภูมิ
– วัดป่าศรีคำสูง
– วัดโพธิ์งาม
– วัดสระแคน
– วัดสระพัง
– วัดหนองบัวใหญ่
– วัดหนองโสน
ตำบลโพธิ์ชัย (Pho Chai)
– วัดดอนบ่อ
– วัดสว่าง
– วัดหนองผือ
– วัดหนองศรีทอง
– วัดหนองสมบูรณ์
– วัดหนองเหล็ก
– วัดใหม่สุขสมบูรณ์
ตำบลนานวล (Na Nuan)
– วัดขะยอม
– วัดแจ้ง
– วัดนานวล
– วัดโนนม่วง
– วัดบ้านชาติ
– วัดราษฎร์นิยม
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดหนองคูพัฒนา
ตำบลคำไฮ (Kham Hai)
– วัดท่าสำราญ
– วัดท่าใฮ
– วัดโนนศิลา
– วัดบ้านสำโรง
– วัดฟ้าหยาดสิริราษฏร์
– วัดศรีสุมังคล์
ตำบลสระแก้ว (Sa Kaeo)
– วัดแก้วสว่าง
– วัดทุ่งสว่างอารมณ์สุข
– วัดป่าโพธิ์ศรี
– วัดเลียบ
– วัดสระแก้ว
ตำบลค้อใหญ่ (Kho Yai)
– วัดบ้านกลาง
– วัดบ้านมะเขือ
– วัดโพธิ์ไทร
– วัดศรีโพธิ์ทอง
ตำบลชานุวรรณ (Cha nu wan)
– วัดชานุวรรณ
– วัดดงสว่าง
– วัดพนัส
– วัดหนองเรือ
– วัดหนองหิน

7. # อำเภอโพนทอง (Phon Thong District)

ตำบลแวง (Waeng)
– วัดดอนม่วย
– วัดนิคมคณาราม
– วัดโนนสวรรค์
– วัดป่าศรีโพนทอง
– วัดป่าหนองแสงทุ่ง
– วัดโพนเงิน
– วัดโพนทองใหญ่
– วัดสุวรรณนิเทศ
– วัดอรัญญิคาม
– วัดอินทาวาส
ตำบลโคกกกม่วง (Khok Kok Muang)
– วัดโนนตาล
– วัดบูรพาราม
– วัดป่าอุดมธรรม
– วัดพรหมจริยาราม
– วัดมิ่งมงคล
– วัดศรีมงคล
– วัดศิริโพธิ์ใคร
– วัดสว่างชัยศรี
ตำบลนาอุดม (Na U dom)
– วัดโคกสว่างชัยศรี
– วัดชัยศรีสว่างวราราม
– วัดบ้านนาแพง (วัดอนุราชคณาราม)
– วัดบูรพาชัยศรี
– วัดม่วงคำวนาราม
– วัดศรีอุดมคณาราม
– วัดสว่างพจนาราม (วัดสี่แยก)
ตำบลสว่าง (Sa wang)
– วัดป่าญาณสีลพรต
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีวิลัย
– วัดศรีวิลัยคณาราม
– วัดสราญรมย์ (วัดท่าสำราญ)
– วัดสิริมงคล
ตำบลหนองใหญ่ (Nong Yai)
– วัดโคกล่ามสนามชัย
– วัดนิโคสว่าง
– วัดโนนโพธิ์
– วัดบ้านหนองใหญ่ (วัดโพธาราม)
– วัดมธุกาวาส
– วัดโยคาภิรมย์
– วัดสว่างบึงทอง
ตำบลโพธิ์ทอง (Pho Thong)
– วัดกลางศิริมงคล
– วัดโคกก่อง
– วัดดอนยานาง
– วัดบ้านโพนทองน้อย (วัดเทพยุดาราม)
– วัดป่าเขมสารสุธี
– วัดป่าโพนทอง
– วัดโพธาวารี
– วัดโพธิ์ร้อยต้น
– วัดศรีสว่าง
– วัดสว่างคงคาราม
– วัดสัตตาราม
– วัดสุทัศน์บูรพา
– วัดโสมคณาราม
– วัดหนองเขื่อน
ตำบลโนนชัยศรี (Non Chai Si)
– วัดบ้านโนนไชยศรี (วัดอรุณสิงคาราม)
– วัดบ้านหนองขี้ม้า (วัดศิริมงคล)
– วัดบุญราศรี
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดโพธิ์ศรีสว่าง
– วัดราชสีมา
– วัดศรีจันทราราม
– วัดสิงคาราม
– วัดอินทาราม
ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง (Pho Si Sa wang)
– วัดธาตุอูปมุง
– วัดนันทิยาราม
– วัดโนนทองหลาง
– วัดแพงศรี
– วัดโพธิ์เงินราษฎร์อุทิศ
– วัดโพธิ์ศรีสว่าง
– วัดสว่างหัวงัว
– วัดหนองโก
ตำบลอุ่มเม่า (Um Mao)
– วัดป่ากระพี้
– วัดแพงศรี
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีสุพลธาวาส
– วัดศรีอุดมวนาราม
– วัดศิริชัยธาราม
– วัดอัมไพวัลย์
ตำบลคำนาดี (Kham Na Di)
– วัดชัยมงคล
– วัดใต้คำนาดี
– วัดพรมจักคณาราม
– วัดพรหมประสิทธิ์สามัคคี
– วัดโพธิ์สว่างอารมณ์
– วัดวังรัตนะ
– วัดศรีมงคล
– วัดศรีวิราษฎร์คณาราม
– วัดศรีสว่างอารมณ์
– วัดสุขสมบูรณ์
ตำบลพรมสวรรค์ (Phrom Sa wan)
– วัดนาสีนวล
– วัดสว่างอารมณ์
ตำบลสระนกแก้ว (Sa Nok Kaeo)
– วัดกุดสระน้อย
– วัดโคกพัฒนา
– วัดชัยพฤกษาราม
– วัดชัยมงคลคณาราม
– วัดบวรนิเวศน์
– วัดโพธาราม (วัดนิโคธาราม)
– วัดสุทธิธรรมาราม
– วัดสุทธิประภาประชาธรรม
– วัดหนองนกเป็ด
– วัดอุทกวราราม
ตำบลวังสามัคคี (Wang Sa mak khi)
– วัดโคกสะอาด
– วัดบูรพา
– วัดป่าวังธรรม
– วัดป่าวังยาว
– วัดศรีไพวัลย์
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดสุทธาราม
ตำบลโคกสูง (Khok Sung)
– วัดป่าศรีสองห้อง
– วัดฝึกฝน
– วัดศรีวิลัยมงคล
– วัดสว่างหนองดง
– วัดสว่างหนองตอ
– วัดสว่างหนองหิน

8. # อำเภอโพธิ์ชัย (Pho Chai District)

ตำบลขามเปี้ย (Kham Pia)
– วัดรัตนไตรคม
– วัดสระประทุม
– วัดสว่างมาลัย
– วัดสว่างสระทอง
– วัดสว่างแสงอรุณ
– วัดสุนทรธรรมาราม
– วัดหงษ์ทองคณาราม
ตำบลเชียงใหม่ (Chiang Mai)
– วัดกลาง
– วัดเทวาประสิทธิ์
– วัดปฐมแพงศรี
– วัดป่าเมตตาธรรม
– วัดมาลาภิรมย์
– วัดศรีษะเกตุ
ตำบลบัวคำ (Bua Kham)
– วัดโคกหนองบัว (วัดสว่างโพธิ์ใคร)
– วัดฉิมพลีพิจิตราราม
– วัดชัยสันติธรรม
– วัดไชยทอง
– วัดธงชัยโพธาราม
– วัดป่าศรีโพธิ์ชัย
– วัดสว่างโพธิ์ศรี
– วัดแสงทรังศรี
ตำบลอัคคะคำ (Ak kha Kham)
– วัดนาเลา
– วัดโนนสะอาด
– วัดบูรพา
– วัดสว่างทองย่อย
– วัดสุทธาราม
– วัดโสดาราม
– วัดอัคคาราม
– วัดอินทนิน (วัดหลักคำเมืองอ้อ)
ตำบลสะอาด (Sa-at)
– วัดไชยาสะอาด
– วัดท่าสำราญ
– วัดท่าสีดา
– วัดป่าศรีศรัทธาธรรม
– วัดสุทัศน์
ตำบลคำพอุง (Kham Pha-ung)
– วัดเกษตรสมบูรณ์
– วัดธรรมิการาม
– วัดธาตุจอมศรี
– วัดบ้านคำพอุง (วัดสุวรรณาราม)
– วัดป่าธาราวิเวก
– วัดป่าปัญญาวิริยาราม
– วัดสว่างโพธิ์คำ
ตำบลหนองตาไก้ (Nong Ta Kai)
– วัดพลสมบูรณ์
– วัดโพธาราม
– วัดศิริมงคล
– วัดอินทราราม
ตำบลดอนโอง (Don Ong)
– วัดนาวาภิมุข
– วัดบูรพาภิรมย์
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดศรีมงคล
– วัดสาลาวดี
ตำบลโพธิ์ศรี (Pho Si)
– วัดศิริมงคล
– วัดสว่างคงคา
– วัดสว่างโพธิ์ศรี
– วัดหนองขุมเงิน

9. # อำเภอหนองพอก (Nong Phok District)

ตำบลหนองพอก (Nong Phok)
– วัดเจดีย์ชัยมงคล
– วัดตูมทองวนาราม
– วัดท่าแสงจันทร์
– วัดทุ่งเจริญ
– วัดปิยะวาสบำรุง
– วัดศรีสวัสดิ์
ตำบลบึงงาม (Bueng Ngam)
– วัดจันทราวาส
– วัดป่าสามัคคีธรรม
– วัดผดุงสาตยาราม
– วัดรอยพระพุทธบาทนาคำข่า
– วัดราษฎร์อุทิศ
– วัดศรีบุญเรือง
ตำบลภูเขาทอง (Phu khao Thong)
– วัดทรายเขาทอง
– วัดนันทิยาราม
– วัดนิเวศน์วนาราม
– วัดป่าศรีพัฒนาราม
– วัดป่าสุวรรณบรรพต
– วัดโพธิ์ศรีสว่าง
– วัดศิริแก้วมงคล
– วัดแสงอรุณ
– วัดอรุณวนาราม
ตำบลกกโพธิ์ (Kok Pho)
– วัดโคศานิศาสตร์
– วัดบุปผาราม
– วัดปิยะวาส
– วัดศรีธรรมาวาส
– วัดสว่างชัยศรี
– วัดสุวรรณาราม
– วัดอัมพวัน
ตำบลโคกสว่าง (Khok Sa wang)
– วัดชัยมงคล
– วัดป่าหนองเม็ก
– วัดศรีไพรวัลย์
– วัดศรีสะอาด
– วัดศรีสะอาดไพรสาน
– วัดศีลเจริญ
– วัดสายแก้วมงคล
ตำบลหนองขุ่นใหญ่ (Nong Khun Yai)
– วัดตาลเดี่ยว
– วัดป่าสามัคคีธรรม
– วัดโพธิ์ศิริชัยมงคล
– วัดวาลุการาม
– วัดศิริดงเจริญ
– วัดศิริโพธิ์คำ
– วัดศิริราษฎร์สามัคคีธรรม
– วัดศิริวนาราม
– วัดสะอาดสมบูรณ์
ตำบลรอบเมือง (Rop Mueang)
– วัดกตปุญโญอินทราราม
– วัดโนนสวาสดิ์
– วัดป่าอัมไพรวัลย์
– วัดพรหมพิทักษ์วนาราม
– วัดศรีสว่าง
– วัดศรีสว่างโพธิ์ทอง
– วัดศิริแสงสว่างเจริญธรรม
– วัดแสงอรุณผดุงสันติ์
– วัดหนองโมงบูรพาราม
ตำบลผาน้ำย้อย (Pha Nam Yoi)
– วัดดานกลอย
– วัดถ้ำผาน้ำทิพย์
– วัดทรายเขาทอง
– วัดท่าสะอาดประชาราษฎร์รังสฤษฎ์ (วัดอมัญญาวาส)
– วัดนันทิยาวาส
– วัดป่าคำเม็ก
– วัดป่าหนองแข้ดง
– วัดสามัคคีธรรมาราม
ตำบลท่าสีดา (Tha Si da)
– วัดโพนโสภาราม
– วัดศรีสะอาดน้ำบ่อ
– วัดสายแสง
– วัดแสงสว่างสามัคคีธรรม

10. # อำเภอเสลภูมิ (Selaphum District)

ตำบลกลาง (Klang)
– วัดกลาง (วัดศรีทองนพคุณ)
– วัดบูรพา (วัดบูรพาภิรมณ์)
– วัดโพธิ์ศรีสว่าง
– วัดมิ่งเมือง
– วัดเหนือเสลภูมิ
ตำบลนางาม (Na Ngam)
– วัดขันตินิวาส
– วัดจอมศรีโสภณ
– วัดทุ่งสว่างโนนโพธิ์
– วัดทุ่งสว่างอารมณ์
– วัดบ้านโพธิ์ชัน (วัดมงคลชัยยาราม)
– วัดป่าธรรมารมณ์
– วัดป่าโพธิ์ชันสมฤดี
– วัดโพธิ์ศรีวนาราม
– วัดเลิงท่าสว่าง
– วัดศิริวัฒนาราม
– วัดสำราญรมย์
– วัดสิงห์ทอง
ตำบลเมืองไพร (Mueang Phrai)
– วัดจันทร์ศิริมังคลราม
– วัดดอนประดิษฐาราม
– วัดตาลมวนาราม
– วัดทุ่งสว่างอารมย์
– วัดเทพธิดาเทวัน
– วัดป่าดอนหวาย
– วัดป่าประชานุกุล
– วัดโพธิ์กลาง (วัดโพธิ์กลางคณาราม)
– วัดสมานสามัคคีธรรม
– วัดสันติวิเวก
ตำบลนาแซง (Na Saeng)
– วัดเกาะแก้วเจดีย์ (วัดเกาะแก้วเจติยาราม)
– วัดโนนสว่างชัยศรี
– วัดบ้านบ่งเบ้า (วัดมงคลพุทธยาท)
– วัดป่าศรีสระพังทอง
– วัดสุวรรณาราม
ตำบลนาเมือง (Na Mueang)
– วัดจริยาสมโพธิ์
– วัดชมภูวาปี
– วัดบ้านลาด (วัดราษฎร์วิสิลฐ์)
– วัดป่าขี
– วัดป่านาเมือง
– วัดป่าสามัคคีธรรม
– วัดป่าหนองโกศรี
– วัดศรีธาตุ
– วัดศิลาอาสน์
– วัดสามัคคี
– วัดสุนทรนิวาส
– วัดหงษ์รัตนาวาส
– วัดหนองแป้น
– วัดหัวกูดินวนาราม
ตำบลวังหลวง (Wang Luang)
– วัดชัยมงคล
– วัดดอนแก้ว
– วัดท่าทางเกวียน
– วัดท่าบ่อสามัคคี
– วัดท่าโพธิ์
– วัดท่าเยี่ยม
– วัดนาดี
– วัดบึงตาลสามัคคี
– วัดโพธิ์ศรีวราราม
– วัดราษฏร์บำรุง
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดสว่างคงคา
– วัดหนองขุ่น
– วัดหนองแห้ว
ตำบลท่าม่วง (Tha Muang)
– วัดดอนหาด
– วัดท่าม่วง
– วัดป่าคีลาราม
– วัดป่าสักดาราม
– วัดสว่างรังษี
– วัดหนองสิม
– วัดเหนือท่าม่วง
ตำบลขวาว (Khwao)
– วัดตาลตะนาวศรี
– วัดตาลวนาราม
– วัดธรรมประดิษฐาราม
– วัดโพธาราม
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีวนาราม
– วัดสระโบสถ์
– วัดอินทรนิวาส
ตำบลโพธิ์ทอง (Pho Thong)
– วัดธาตุอัมพวัน
– วัดป่าโพธิ์สวรรค์
– วัดโพธิ์ศรีทอง
– วัดโพธิ์ศรีสว่าง
– วัดหนองฟ้า
ตำบลภูเงิน (Phu Ngoen)
– วัดโคตมานุรักษ์
– วัดจันทราวาส
– วัดบ้านนาทม
– วัดบ้านหวาย
– วัดมะหรีชัยพร
– วัดวิเวกวนาราม
– วัดศรีจอมทอง
– วัดสระแก้ว
– วัดหนองตุ
ตำบลเกาะแก้ว (Ko Kaeo)
– วัดเกาะแก้ววนาราม
– วัดโคกเกษมอุทกวราราม
– วัดดงกลาง (วัดสว่างอารมณ์)
– วัดดอนกอกราษฎร์บำรุง
– วัดตาลวนาราม
– วัดนิคมพัฒนาราม
– วัดโพธิ์สว่างวนาราม
– วัดสว่างท่าศรี
– วัดสว่างสุดาราม
– วัดอำไพรวัลย์
– วัดอุดมธานี
ตำบลนาเลิง (Na Loeng)
– วัดคุ้งสะอาดวนาราม
– วัดโพธิ์ศรีไชยวาน
– วัดโพธิ์ศรีทอง
– วัดสระทอง
– วัดสุปัญญาราม
ตำบลเหล่าน้อย (Lao Noi)
– วัดจันทรังษี
– วัดโพธิ์ศรีวนาราม
– วัดราษฎร์บำรุง
– วัดวิลัยสายทอง
– วัดศรีสว่างวงศ์
– วัดสันติธรรมอารมณ์
ตำบลศรีวิลัย (Si Wi lai)
– วัดน้อยสามัคคีธรรม
– วัดโพธิ์บุบผาราม
– วัดโพธิ์อัมพวัน
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีวิลัยพัฒนาราม
– วัดศรีสว่างอารมณ์
– วัดสว่างนาวี
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดหนองฝ้ายนำ
ตำบลหนองหลวง (Nong Luang)
– วัดดอนสีสุก
– วัดบ้านหนองเรือ
– วัดป่าธรรมรังษี
– วัดโพธิ์ศรีวนาราม
– วัดโพธิ์ศรีศาสดาราม
– วัดสระทอง
– วัดหนองสำราญ
ตำบลพรสวรรค์ (Phon Sa wan)
– วัดนาแพง (วัดศรีสง่าประชาธรรม)
– วัดบ้านสะอาดนาดี (วัดสว่างอัมพวัน)
– วัดพรสวรรค์บุปผาราม
– วัดโพธิ์ศรีสวรรค์
ตำบลขวัญเมือง (Khwan Mueang)
– วัดขวัญเมือง
– วัดโพธิ์ไทรดงประเสริฐ
– วัดเสลภูมิวนาราม
ตำบลบึงเกลือ (Bueng Kluea)
– วัดโกศรีกัญญาราม
– วัดโนนสวรรค์ (วัดใหม่โนนสวรรค์)
– วัดโนนสว่าง
– วัดบ้านน้ำจั่นน้อย
– วัดโพธิ์รังษี (วัดโพธิรังษี)

11. # อำเภอสุวรรณภูมิ (Suwannaphum District)

ตำบลสระคู (Sa Khu)
– วัดกลาง
– วัดกู่พระโกนา
– วัดเจริญราษฎร์
– วัดดอนธาตุทอง
– วัดดอนพิมาน
– วัดดอนยาง
– วัดดอนสังข์วนาราม
– วัดใต้
– วัดทุ่งลัฎฐิวัน
– วัดน้ำคำน้อย
– วัดบ้านสนาม
– วัดบ้านเหม้า (วัดอุดมศิลป์)
– วัดป่าทรงธรรมิคทายวันวิหาร
– วัดโพนครกน้อย
– วัดโพนสูง
– วัดสว่างโพธิ์ทอง
– วัดหนองตอกแป้น
– วัดเหนือสุวรรณภูมิ
– วัดเอี่ยมศรัทธา
ตำบลดอกไม้ (Dok Mai)
– วัดนิกรบำรุง
– วัดบ้านแคน
– วัดบ้านโคกน้อย
– วัดบ้านโคกใหญ่
– วัดบ้านดอกไม้
– วัดบ้านภูงา
– วัดบ้านยางเลิง
– วัดป่าเรไร
– วัดใหม่หมอตา
ตำบลนาใหญ่ (Na Yai)
– วัดเจริญอัมพวัน
– วัดชัยอำนาจ
– วัดดงหัวเรือ
– วัดธาตุนาใหญ่
– วัดบ้านตาแหลว (วัดเสโนทัย)
– วัดบ้านนาน้อย
– วัดบ้านเม็ก
– วัดบ้านหางเหย
– วัดป่างูเหลือม
– วัดป่าพุทธาวาส
– วัดโพนยานาง (วัดเกาะสว่าง)
ตำบลหินกอง (Hin Kong)
– วัดขัดเค้าพัฒนา
– วัดเจริญมงคล
– วัดทุ่งสามัคคี
– วัดบ้านตังหมอง
– วัดบ้านหนองอีเข็ม
– วัดโพนดวน
– วัดเล้าข้าว
– วัดส้มโฮง
– วัดสว่างอารมย์
– วัดสองชั้น
– วัดสุทธาวิลัย (วัดสุธาวิลัย)
– วัดหินกอง
ตำบลเมืองทุ่ง (Mueang Thung)
– วัดดงเมืองเก่า
– วัดด่านน้อย
– วัดป่ายางเครือ
– วัดมหิงษาราม
– วัดยางเครือ
– วัดหนองโค้ง
– วัดหนองพันมูล
– วัดหนองสิม
ตำบลหัวโทน (Hua Thon)
– วัดคำบอน
– วัดเจริญชัย
– วัดไตรภูมิ
– วัดบรมธงชัย
– วัดป่าพรหมสอน
– วัดยางคำ
– วัดราษฎร์บำรุง
– วัดเวฬุวัน
ตำบลบ่อพันขัน (Bo Phan Khan)
– วัดกลางมิ่งมงคล
– วัดตะเคียน
– วัดบุปผาราม
– วัดป่าสุขสวัสดิ์
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดโพธิ์ทองกิจเจริญ
– วัดโพธิ์สว่าง
– วัดเวฬุวันวราราม
– วัดสว่างโพธิ์ชัย
ตำบลทุ่งหลวง (Thung Luang)
– วัดคูดินทราย
– วัดโนนสวรรค์
– วัดบ้านตาหยวก
– วัดบ้านร้านหญ้า
– วัดบ้านสระโพนทอง
– วัดพลับพลาชัย
– วัดโพนเดื่อ
– วัดสว่างทรายทอง
ตำบลหัวช้าง (Hua Chang)
ตำบลน้ำคำ (Nam Kham)
– วัดดงสวนผึ้ง
– วัดบ้านน้ำคำ (วัดสระเกตุ)
– วัดบ้านเหว่อ (วัดโพธิ์ทอง)
– วัดประทุมชาติ
– วัดโพธิ์ทอง
– วัดสระบัว
– วัดสิงห์ทอง
– วัดสุวรรณาราม
– วัดแสงสว่าง
ตำบลห้วยหินลาด (Huai Hin Lat)
– วัดเขมาราม
– วัดเจริญชัย
– วัดปทุมมงคล
– วัดป่าคีรีวัน
– วัดป่าสุจิณโณ
– วัดโพธิ์ทอง
– วัดอัมพวันธิญาราม
ตำบลช้างเผือก (Chang Phueak)
– วัดคำพรินทร์
– วัดช้างเผือก
– วัดโนนม่วง
– วัดบ้านขี้กา
– วัดบ้านค้อ
– วัดบ้านหนองบั่ว (วัดหนองบั่ว)
– วัดเปลือยใหญ่
ตำบลทุ่งกุลา (Thung Ku la)
– วัดทักษิณชลธาร
– วัดโนนม่วง
– วัดบ้านขวาว
– วัดบ้านจาน
– วัดสระเคียนชัย
– วัดสว่างโนนตาด
– วัดสังข์ใหญ่
– วัดสาหร่ายมังคลาราม
– วัดฮ่องสังข์
ตำบลทุ่งศรีเมือง (Thung Si Mueang)
– วัดจำปานคร
– วัดท่าสมอ
– วัดบ้านแสบง
– วัดบ้านหว่าน
– วัดป่าธรรมาวาส
– วัดผดุงปริยัติ
– วัดวานรนิวาส
– วัดสามัคคีธรรม
– วัดหนองเม็ก
ตำบลจำปาขัน (Cham pa Khan)
– วัดโคกสมบูรณ์
– วัดโคกฮัง
– วัดใต้ตาเณร
– วัดธาตุตาเณร
– วัดปลาข้าว
– วัดป่าปลาค้าว
– วัดโพนทัน
– วัดละอองธรรมวาส
– วัดหญ้าหน่อง
– วัดหนองนกเอี้ยง
ตำบลเปลือย (Plueai)
– วัดโนนพัฒนา
– วัดป่าชัยยาราม
– วัดลำโกน
– วัดห้างหว้า
– วัดอรุณราษฎร์วราราม

12. # อำเภอเมืองสรวง (Mueang Suang District)

ตำบลเมืองสรวง (Mueang Suang)
– วัดเก่าโนนเมือง
– วัดบ้านผำใหญ่
– วัดป่าศรีดอนกลาง
– วัดเมืองสรวงน้อย
– วัดเมืองสรวงใหญ่
ตำบลหนองผือ (Nong Phue)
– วัดท่าสว่าง
– วัดเมืองสรวงเก่า
– วัดศรีสุริยาป่ายาง
– วัดหนองเม็ก
– วัดเหล่าฮก
ตำบลหนองหิน (Nong Hin)
– วัดไตรมิตรธรรมาราม
– วัดบ้านข่อย
– วัดบ้านดอนก่อ
– วัดหนองหิน
– วัดหนองหินน้อย
ตำบลคูเมือง (Khu Mueang)
– วัดคูเมือง
– วัดใต้สูงยาง
– วัดปทุมวนาราม
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดเหนือสูงยาง
ตำบลกกกุง (Kok Kung)
– วัดกกกุงวราราม
– วัดบัวสูง
– วัดหนองยาง
– วัดหัวนา
– วัดเหล่าหัวภู

13. # อำเภอโพนทราย (Phon Sai District)

ตำบลโพนทราย (Phon Sai)
– วัดประทุมทอง
– วัดป่าศรีโพนทราย
– วัดวารีกุฎาราม
– วัดหนองชำวิมลรัตนโกสิทธิ์
ตำบลสามขา (Sam Kha)
– วัดบ้านหนองทุ่ม
– วัดโพธิ์ศรีพุทธิคุณ
– วัดสามขา (วัดชัยมงคล)
– วัดสำโรงโพนดวน
ตำบลศรีสว่าง (Si Sa wang)
– วัดบ่อแก้ว
– วัดบ้านดงหมากไฟ
– วัดบ้านสะแบงแตก
– วัดบุพผาราม
– วัดศิรินาราม
– วัดสว่างทุ่งเกษม
– วัดสว่างอารมณ์
ตำบลยางคำ (Yang Kham)
– วัดธาตุสุนทร
– วัดบ้านเหล่าข้าว (วัดสมบูรณ์สุนทราราม)
– วัดเวฬุวนาราม
ตำบลท่าหาดยาว (Tha Hat Yao)
– วัดบ้านปลาคูณ (วัดท่าสมบูรณ์)
– วัดพลับพลาชัย
– วัดโพนทอง
– วัดสมุทรชัยศรี

14. # อำเภออาจสามารถ (At Samat District)

ตำบลอาจสามารถ (At Sa mat)
– วัดดงเจ้าปู่มเหศักดิ์
– วัดดงสว่างโพธาราม
– วัดทุ่งสาริกา
– วัดป่ายางโง๊ะ
– วัดป่าเรไร
– วัดป่าอาจสามารถ
– วัดโพธิ์งามสุนทรวาส
– วัดโพธิ์ศรีสว่าง
– วัดสระจันทร์
– วัดสว่างโพธาราม
– วัดหงส์ทองสันติธรรม
– วัดหนองขี้เหล็ก
– วัดใหม่ไชยสิทธิ์
– วัดอุบลทิพย์
ตำบลโพนเมือง (Phon Mueang)
– วัดกลางบ้านเหล่า
– วัดบ้านสนามชัย
– วัดป่าอัมพวัน
– วัดพระธาตุ
– วัดโพธาราม
– วัดรังตาลสามัคคี
– วัดสรงตาล
– วัดสว่างน้ำคำ
– วัดสอาดบ้านกอก
– วัดอารยธรรมวนาราม
ตำบลบ้านแจ้ง (Ban Chaeng)
– วัดตลาดแจ้ง
– วัดท่าสองคอน
– วัดพระงามมหาธาตุ
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดโพธิ์สว่าง
– วัดสว่างหัวนา
– วัดเสมาท่าค้อ
– วัดอดุลสามัคคี
ตำบลหน่อม (Nom)
– วัดกลาง
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดบ้านแดง
– วัดพุทธมงคล
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดราศรีไสล
– วัดศรีสว่าง
– วัดสระแก้ว
– วัดสระทอง
– วัดสว่างจ้อก้อ
– วัดห้วยนารี
ตำบลหนองหมื่นถ่าน (Nong Muen Than)
– วัดจักรวาฬภูมิพินิจ
– วัดดงบ้านยาง
– วัดโนนฤาษี
– วัดป่าแขมเหนือ
– วัดผ่องใส
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดโพธิ์อินทราราม
– วัดราษฎร์เจริญ
– วัดเรืองศรี
– วัดศรีเจริญผล
– วัดศรีเจริญพร
– วัดสระแก้ว
– วัดสระแก้ว
ตำบลหนองขาม (Nong Kham)
– วัดดงสว่าง
– วัดท่าบ่อ
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดป่ามิ่งมงคล
– วัดป่าวังเชียม
– วัดปุรา
– วัดแสงสว่าง
– วัดโสงยาง
ตำบลโหรา (Ho ra)
– วัดท่ายางชุมน้ำเงิน
– วัดธีรสิมา
– วัดบึงแคน
– วัดรัตนมังคลาราม
– วัดเวฬุวนาราม
– วัดศรีหาราษฎร์บำรุง
– วัดสว่างโหรา
– วัดหนองนาหล้า
– วัดหนองม่วงส้ม
ตำบลหนองบัว (Nong Bua)
– วัดโนนชัย
– วัดบ้านหนองกอง
– วัดบ้านเหล่า
– วัดบูรพา
– วัดโพธิ์ศรีสว่าง
– วัดสงยางขุมเงิน
– วัดหนองเรือ
– วัดหนองหมู
– วัดอหิงสาราม
ตำบลขี้เหล็ก (Khi lek)
– วัดกลางขี้เหล็ก
– วัดแก้วดวงดี
– วัดโนนสีดา
– วัดศิริชัยมงคล
– วัดสว่างจิต
– วัดสุริยเดชศรีนวล
– วัดอุดรเหล่าอารีย์
ตำบลบ้านดู่ (Ban Du)
– วัดคุ้มดงเมืองจอก
– วัดทุ่งสว่างสำโรง
– วัดบึงหนองอาราม
– วัดปัจจิม
– วัดป่าหว่านไฟ
– วัดเหล่าลิง
– วัดอัมพวัน

15. # อำเภอเมยวดี (Moei Wadi District)

ตำบลเมยวดี (Moei Wa di)
– วัดคู่เมือง
– วัดป่าศรีเมยวดี
– วัดป่าศรีรัตนาราม
– วัดศรีสว่างอารมณ์
ตำบลชุมพร (Chum phon)
– วัดประสิทธิ์โพธาราม
– วัดศรีมณี
– วัดศรีสันติธรรม
– วัดศรีสุวรรณาราม
– วัดสว่างคงคา
– วัดสว่างอรุณ
– วัดหนองเดิ่นชุมพร
ตำบลบุ่งเลิศ (Bung Loet)
– วัดท่าสำราญ
– วัดท่าแสงจันทร์
– วัดโพธิ์ศรีชัย
– วัดศรีมงคล
ตำบลชมสะอาด (Chom Sa-at)
– วัดชมสะอาด
– วัดปราสาทวิชัย
– วัดโพธิ์ชัยศรี

16. # อำเภอศรีสมเด็จ (Si Somdet District)

ตำบลศรีสมเด็จ (Si Som det)
– วัดโคกข่า
– วัดบ้านก่อ
– วัดบุมะเขือสามัคคี
– วัดประชาคมวนาราม
– วัดป่าศรีสมเด็จ
– วัดหนองผักตบ
– วัดหนองสองห้อง
– วัดหนองแสบง
– วัดเหล่าล้อ
ตำบลโพธิ์ทอง (Pho Thong)
– วัดเขวาน้อย
– วัดโพธิ์ทอง (วัดศรีโพธิ์ทอง)
– วัดหนองไหล
– วัดเหล่าใหญ่
ตำบลเมืองเปลือย (Mueang Plueai)
– วัดดงเมือง
– วัดต้นโพธิ์
– วัดท่าแร่สามัคคี
– วัดบ้านป่าเม้า
– วัดบ้านโพนงาม
– วัดป่าเม้าเหนือ
– วัดเมืองเปลือย
ตำบลหนองใหญ่ (Nong Yai)
– วัดดอนทราย
– วัดโนนเหล่าเอี้ยง
– วัดบ้านกลาง
– วัดบ้านโนนสีดา
– วัดบ้านหนองม่วง
– วัดป่าโคกศรีรัตนาราม
– วัดสิริมหาวัน
– วัดหนองใหญ่
ตำบลสวนจิก (Suan Chik)
– วัดดอนน้ำคำ
– วัดบ้านกล้วย
– วัดบ้านโคกร้าง
– วัดบ้านสวนจิก (วัดสนามชัย)
– วัดบ้านหนองแวง
– วัดหนองแวงยาว
– วัดหนองไฮ
– วัดเหล่ากุด
– วัดเหล่าน้อย (วัดเหล่าอาราง)
ตำบลโพธิ์สัย (Pho Sai)
– วัดโคกกลาง
– วัดโนนสมบูรณ์
– วัดบ้านหน้องหญ้าคา
– วัดโพธิ์สัย
– วัดโพธิ์สัยน้อย
– วัดโพนทอง (วัดโนนโพธิ์)
– วัดโสกเชือก
– วัดหนองแสง (วัดหนองแสงโนนสมบูรณ์)
ตำบลหนองแวงควง (Nong Waeng Khuang)
– วัดหนองขุมดิน
– วัดหนองคูโคก
– วัดหนองแวงควง
– วัดหนองแวงน้อย
– วัดหนองสี่แจง
– วัดหนองห้างน้อย
ตำบลบ้านบาก (Ban Bak)
– วัดโนนเหลี่ยมสามัคคี
– วัดบ้านโนนทัน
– วัดบ้านบาก
– วัดหนองแดง

17. # อำเภอจังหาร (Changhan District)

ตำบลจังหาร (Chang han)
– วัดงิ้วงาม
– วัดจังหาร (วัดบ้านจังหาร)
– วัดโนนขาม (วัดทุ่งเจริญธรรม)
– วัดบ้านแคน (วัดโพธิ์ธาราม)
– วัดบ้านนา
– วัดบ้านหัวงัว
– วัดป่าจ่าเหลา
– วัดป่าสมุนไพรร้อยเอ็ด
– วัดสีมาราษฎร์วนาราม
– วัดเหล่างิ้ว (วัดตาลทุ่งศรีสะอาด)
ตำบลดินดำ (Din Dam)
– วัดดงยาง (วัดอรัญศิริ)
– วัดดอนแคน (วัดศิริมงคลาเทพวนาราม)
– วัดบ้านขมิ้น
– วัดบ้านขมิ้น (วัดโพธิ์ชัย)
– วัดบ้านคุยค้อ (วัดศรีชัยมงคล)
– วัดบ้านดอนหวาย (วัดโพธิ์ศรีสว่าง)
– วัดบ้านดินดำ (วัดท่าชีศรีสมังคลาราม)
– วัดบ้านพยอม (วัดสว่างศรีวิลัย)
– วัดเลิงคา (วัดดอนวารีวนาราม)
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดอรุณธรรมรังษี
ตำบลปาฝา (Pa Fa)
– วัดเก่าบุบผาราม
– วัดเจริญสุขถาวร
– วัดดอนเกษม
– วัดบ้านปาฝา (วัดโพธาราม)
– วัดบ้านหนองแซง
– วัดป่าบ้านดู่น้ำ (วัดโนนสมอ)
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดอัมพวนาราม
ตำบลม่วงลาด (Muang Lat)
– วัดบ้านแจ้งข่า
– วัดโพธิ์ศรีม่วงลาด (วัดอัมพวนาวาส)
– วัดราษฎร์วารี
– วัดสว่างวนาวาส
– วัดสุธรรมราษฎร์บำรุง
– วัดอรุณวิเวกธรรมมาราม
ตำบลดงสิงห์ (Dong Sing)
– วัดเทวาประสาท
– วัดนิคมคณาวาส
– วัดนิมิตธัญญาผล
– วัดประสาทอารมณ์
– วัดผดุงศรัทธรา
– วัดราษฎร์บำรุง
– วัดวารีสวาท
– วัดสอาดธรรมทาน
– วัดสอาดอารมณ์
– วัดสำราญนิวาส
– วัดสุขสวัสดิ์
– วัดอาศรมสันติวัน
– วัดอุดมคณาสิทธิ์
ตำบลยางใหญ่ (Yang Yai)
– วัดชัยศรีมงคลวนาราม
– วัดโนนสว่าง (วัดโพนสว่าง)
– วัดโนนสูง (วัดบ้านโนนสูง)
– วัดบ้านน้ำเค็ม
– วัดป่าตถตาราม
– วัดศรีอาราม
– วัดสระหลวงวนาราม
– วัดหัวนายาง (วัดโพธิ์รังสิตธาราม)
ตำบลผักแว่น (Phak Waen)
– วัดดงเครือวัลย์
– วัดเทวาพิทักษ์
– วัดโนนสวาท
– วัดบ้านหาด
– วัดบ้านอนามัย
– วัดประสาทสิทธิผล
– วัดป่าคางฮุง
– วัดป่าดอนสวรรค์
– วัดป่าศรีเลิงชัย
– วัดศรีสว่าง
ตำบลแสนชาติ (Saen Chat)
– วัดแซงแหลม (วัดสว่างศรีลำชี)
– วัดบ้านเขวาชี (วัดท่าวารีปทุมวนาราม)
– วัดบ้านบึงโดน

18. # อำเภอเชียงขวัญ (Chiang Khwan District)

ตำบลเชียงขวัญ (Chiang Khwan)
– วัดโพธิ์กลาง
– วัดโพธิ์ศรีวิลัย
– วัดศรีรัตนาราม
– วัดสว่างอารมณ์
ตำบลพลับพลา (Phlap phla)
– วัดคงคาวารี
– วัดน้อย
– วัดบ้านงิ้ว (วัดฉิมพลิวัน)
– วัดป่าวิสุทธาวาส
– วัดพลับพลาชัย
– วัดโพธิ์สำราญ
– วัดมาลุวาคณาราม
– วัดวังยาว
ตำบลพระธาตุ (Phra That)
– วัดโคกศรี
– วัดดอนวิเวก
– วัดดอนสำราญใต้
– วัดโนนก้านเหลือง
– วัดบุ่งค้า
– วัดวังปากยบุ่ง
– วัดศรีสุพรรณ
ตำบลพระเจ้า (Phra Chao)
– วัดจอมศรี
– วัดดงพิกุล
– วัดบังบด
– วัดป่าวรคุณ
– วัดป่าสุ่มน้อย
– วัดหนองปิง
– วัดเหนือพระเจ้า
– วัดเหล่าพระเจ้า
– วัดใหญ่พระเจ้า
ตำบลหมูม้น (Mu Mon)
– วัดกลางหมูม้น
– วัดธาตุประทับ
– วัดโนนสะอาด
– วัดศรีวราหเขต
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดแสงประทีป
– วัดเหล่าหมูม้น
ตำบลบ้านเขือง (Ban Khueang)
– วัดจันทรังศรี
– วัดประชาอุทิศ
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดศรีจันทรวราราม
– วัดสว่างอารมณ์เขืองใหญ่
– วัดอัมพวัน

19. # อำเภอหนองฮี (Nong Hi District)

ตำบลหนองฮี (Nong Hi)
– วัดดงเย็นมหาวิหาร
– วัดป่าศรีโพธิ์ทอง
– วัดป่าหนองฮี
– วัดวารีเกษมราษฏร์
– วัดศิริรังษี
– วัดสระโพธิ์
– วัดสุวรรณาราม
ตำบลสาวแห (Sao Hae)
– วัดดอนแดง
– วัดสาวแห
– วัดหนองแคน
ตำบลดูกอึ่ง (Duk Ueng)
– วัดดูกอึ่ง
– วัดทุ่งรังษี
– วัดธาตุจอมศรี
– วัดบ้านโนนสะอาด
– วัดป่าเทวานุรักษ์
– วัดวารีเกษม
– วัดศรีเจริญ
– วัดสีสุก
– วัดหนองแซง
– วัดหนองบัวแดง
– วัดหนองไศล
– วัดหนองแห้ว
ตำบลเด่นราษฎร์ (Den Rat)
– วัดเกาะบ่อพันขันรัตนโสภณ
– วัดชัยมงคลวนาราม
– วัดชัยราษฏร์
– วัดเด่นราษฏร์
– วัดไทรทอง
– วัดบุปผาราม
– วัดป่าม่วงหวาน
– วัดโพธิ์สูง
– วัดราษฏร์อุดมวนาราม

20. # อำเภอทุ่งเขาหลวง (Thung Khao Luang District)

ตำบลทุ่งเขาหลวง (Thung Khao Luang)
– วัดบูรพาจานใต้
ตำบลเทอดไทย (Thoet Thai)
– วัดบ้านยางต่อ
– วัดบุรีอีโก่ม
– วัดปอหู
– วัดยางไต้
– วัดยางโทนโพธิการาม
– วัดศรีฐาน
– วัดสำราญ
– วัดแสนสุขาราม
– วัดอินทราราม
ตำบลบึงงาม (Bueng Ngam)
– วัดเกาะกลางนางาม
– วัดดอนเกลือ
– วัดบ้านมะป้า (วัดคุ้งคงคา)
– วัดราษีการาม
– วัดวังทอง
– วัดศรีธาราม
– วัดสว่างดอนแก้ว
– วัดสังข์ทอง
– วัดสุดารังสรรค์
ตำบลมะบ้า (Ma ba)
– วัดท่าสะแบง
– วัดบ้านหวายหลึม (วัดโสภณวิหาร)
– วัดผดุงวิทยา
– วัดศรีสว่าง
– วัดอัมพวัน
– วัดอัมพวันวนาราม
– วัดอุดรจานเหนือ
ตำบลเหล่า (Lao)
– วัดบัวหลวง
– วัดป่านิเวศธรรมาราม
– วัดยางกลาง
– วัดราษฎร์ศรัทธาบูรพาราม
– วัดศรีจันทร์
– วัดสะพานทอง
– วัดห้วยสนุก
– วัดเหล่าคำไฮ