จังหวัดสุรินทร์ (Surin Province)

รายชื่อวัดในจังหวัดสุรินทร์ แยกตามอำเภอ และตำบล

1. # อำเภอเมืองสุรินทร์ (Amphoe Mueang Surin)

ตำบลในเมือง (Nai Mueang)
– วัดกลาง
– วัดคุ้มเหนือ
– วัดโคกบัวราย
– วัดจำปา
– วัดจุมพลสุทธาวาส
– วัดบูรพาราม
– วัดประทุมเมฆ
– วัดพรหมสุรินทร์
– วัดศาลาลอย
– วัดหนองบัว
ตำบลสวาย (Sa wai)
– วัดตาตอม
– วัดนารายณ์บุรินทร์
– วัดป่าเจริญผล
– วัดศีลาราม
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดแสงบูรพา
ตำบลเพี้ยราม (Phia Ram)
– วัดโคกอารักษ์
– วัดชัยบุรี
– วัดทุ่งสว่างอารมณ์
– วัดพนาบุญ
– วัดพระยาไกรศร
– วัดเพี้ยราม
– วัดระกาไกรสร
– วัดหัวตะพาน
ตำบลนาดี (Na Di)
– วัดโคกพระ
– วัดดอนวิเวก
– วัดตำปูง
– วัดป่าโดนออง
– วัดป่าอาลอโดนแบน
– วัดระกาคืน
– วัดศิรินทราราม
– วัดสุเขตตาราม
ตำบลท่าสว่าง (Tha Sa wang)
– วัดทุ่งโพธิ์
– วัดป่านิมิตมงคล
– วัดมูลานิเวศน์
– วัดสามัคคี
– วัดสำโรง
– วัดสุภาลัย
– วัดอาม็อง
ตำบลสลักได (Sa lak dai)
– วัดคฤห์
– วัดชัยประโคม
– วัดโพธิ์ราษฎร์สามัคคี
– วัดสลักได
– วัดสุนทรอุทิศ
ตำบลตาอ็อง (Ta Ong)
– วัดแจรนสัมพันธ์
– วัดบ้านจันรม
– วัดปราสาท
– วัดพิฤกทักษิณ
ตำบลสำโรง (Sam rong)
– วัดทับกระบือ
– วัดราษฎร์แจ่มจันทร์
ตำบลแกใหญ่ (Kae Yai)
– วัดกัลยาณโกมุท
– วัดจอมสุรินทร์
– วัดตาเตน
– วัดประทุมธรรมชาติ
– วัดอุดมประชาราษฎร์ (วัดอุดรประชาราษฏร์)
ตำบลนอกเมือง (Nok Mueang)
– วัดไตรรัตนาราม
– วัดบ้านเสม็ด
– วัดป่าบวรสังฆาราม
– วัดป่าโยธาประสิทธิ์
– วัดโพธิญาณรังสี
– วัดศรีรัตนาราม
– วัดสุทธิธรรมาราม
– วัดหลักวอ
– วัดใหม่ศรีมากทอง
ตำบลคอโค (Kho Kho)
– วัดฉางข้าว
– วัดดงมัน
– วัดประทุมศรัทธา
– วัดลำชี
– วัดสง่างาม
ตำบลตั้งใจ (Tang Chai)
– วัดโคกกรวด
– วัดปะตาเมาะ
– วัดศิลารมณ์
– วัดหนองกระดาน
ตำบลเฉนียง (Cha niang)
– วัดโคกบัวไรย์
– วัดจันทราราม
– วัดนาสม
– วัดบ้านกรอน
– วัดบ้านเฉนียง (วัดป่าโคกหม่อน)
– วัดปราสาทศีลาราม
– วัดป่ามุนีประชาราษฏร์
– วัดป่าแสงอรุณวนาราม
– วัดราชวิถี
– วัดละเอาะกะทมพัฒนา
ตำบลเทนมีย์ (Then mi)
– วัดจอมรัตนาราม
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดศิริจันทร์
ตำบลนาบัว (Na Bua)
– วัดกะทมวนาราม
– วัดนาบัว
– วัดนาสาม
– วัดป่ากระยูง
– วัดป่าไตรวิเวก
– วัดป่าปะปูล
– วัดป่าพนมกรอน
– วัดพนมศิลาราม
– วัดศรีธรรมาราม
ตำบลเมืองที (Mueang Thi)
– วัดจอมสุทธาวาส
– วัดสังแกวนาราม
ตำบลราม (Ram)
– วัดโคกสำโรง
– วัดตุงคนิวาส
– วัดบรมสุข
– วัดรามวราวาส
ตำบลบุฤๅษี (Bu Rue si)
– วัดประสพสุข
– วัดภูพรสวรรค์
– วัดอังกัญโคกบรรเลง
ตำบลตระแสง (Tra saeng)
– วัดเทพนิมิตร
– วัดบ้านว่าน
– วัดป่าจิตราวัลย์
– วัดโพธิ์สลาด
– วัดมงคลรัตน์
– วัดแสงธรรม
ตำบลแสลงพันธ์ (Sa laeng Phan)
– วัดบ้านหนองตะครอง
– วัดป่าสมใจธรรมาราม
– วัดราษฎร์เจริญผล
– วัดอาโพนสุทธาวาส
ตำบลกาเกาะ (Ka Ko)

2. # อำเภอชุมพลบุรี (Amphoe Chumphon Buri)

ตำบลชุมพลบุรี (Chum phon Bu ri)
– วัดกลางชุมพลบุรี
– วัดแคนดำ
– วัดแจ้งศรีโพธิ์ทอง
– วัดบ้านกระเบื้อง
– วัดบ้านแคนเกิด
– วัดบ้านดู่
– วัดบ้านระหาร
– วัดบ้านสวนหม่อน
– วัดป่าชุมพลบุรี
– วัดพุฒาราม
– วัดโพนทองพัฒนาราม
– วัดหนองบัว
ตำบลนาหนองไผ่ (Na Nong Phai)
– วัดคันธรารมย์นิวาส
– วัดทิพย์นวดวราราม
– วัดป่าสันติวีรญาณ
– วัดยางบ่อภิรมย์
– วัดสระบัว
ตำบลไพรขลา (Phrai Khla)
– วัดขุนไชยทอง
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดทุ่งสำราญ
– วัดไพรวัน
– วัดยางขามเฒ่า
– วัดศรัทธาวารี
– วัดสระบัวงาม
– วัดอัมพาวารินทร์
ตำบลศรีณรงค์ (Si Na rong)
– วัดท่าลาด
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดบรมนิเวศน์
– วัดศรัทธาวารินทร์
ตำบลยะวึก (Ya wuek)
– วัดโนนจาน
– วัดโนนสะอาดอุดมพันธ์
– วัดโนนสูง
– วัดบ้านขี้เหล็ก
– วัดโพธิ์งามยะวึก
– วัดราษฎร์นิมิตร
– วัดแสนสุข
ตำบลเมืองบัว (Mueang Bua)
– วัดกระทะ
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดไทรงาม (วัดไพรงาม)
– วัดบ้านเหล่ายาว
– วัดประชาสังคม
– วัดประชาสามัคคี
– วัดเมืองไผ่
ตำบลสระขุด (Sa Khut)
– วัดเกาะแก้วยานนาวา
– วัดบ้านแคนบน
– วัดป่าสำโรงธราราม
– วัดโพธิ์ทองสุวรรณาวาส
– วัดสายสนอง
– วัดหนองบัวแก้ว
– วัดอัมพวัน
ตำบลกระเบื้อง (Kra bueang)
– วัดขุนหาร
– วัดบ้านทิพย์เนตร
– วัดป่าเกาะสันติธรรม
– วัดพิมานพิพิธธรรม
– วัดแสงอินทร์
ตำบลหนองเรือ (Nong Ruea)

3. # อำเภอท่าตูม (Amphoe Tha Tum)

ตำบลท่าตูม (Tha Tum)
– วัดจำปาราม
– วัดบ้านเอือด
– วัดปทุมทอง
– วัดปทุมศิลาวารี
– วัดป่าท่าตูม
– วัดพระพุทธบาทพนมดิน
– วัดโพธิ์บัลลังก์ (วัดบ้านบัลลังก์)
– วัดโพธิ์พฤกษาราม
– วัดสว่างน้ำคำ (วัดบ้านน้ำคำ)
ตำบลกระโพ (Kra pho)
– วัดโคกกุง
– วัดแจ้งสว่าง (วัดตากลาง)
– วัดโพธิ์ทอง
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดรัตนมงคล (วัดตระมุง)
– วัดหนองบึง
ตำบลพรมเทพ (Phrom Thep)
– วัดชายทุ่ง
– วัดดอนทายิการาม
– วัดนาดีพัฒนา
– วัดพรมเทพ
– วัดโพนบุ
– วัดศาลาลอย (วัดบ้านยางกระจับ)
ตำบลโพนครก (Phon Khrok)
– วัดกุดมะโน
– วัดจำปาสะเอิง
– วัดบึงละหาร
– วัดโพนขวาว
ตำบลเมืองแก (Mueang Kae)
– วัดท่าวังหิน
– วัดบึงแก
– วัดป่าร่มไทร
– วัดสว่างหนองแวง
– วัดสว่างอุดมท่าศิลา
– วัดสุวรรณอินทอง
– วัดหนองคูน้อย
– วัดหนองยาง
ตำบลบะ (Ba)
– วัดโนนรังราษฎร์ศิริ (วัดโนนสูง)
– วัดโพธิ์ศรีสว่าง (วัดบ้านปริง)
– วัดโพธิ์หิมวันต์
– วัดสว่างอารมณ์ (วัดบ้านเฉนียง)
ตำบลหนองบัว (Nong Bua)
– วัดจำปาหนองบัว
– วัดตลาดไทร
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดโพธิ์ศรีไกลเสนียด
– วัดโพธิ์ศรีสะอาด
– วัดอัมพาวารินทร์
ตำบลบัวโคก (Bua Khok)
– วัดนิโครธาราม
– วัดบัวโคก
– วัดลักษณาศรม
– วัดสว่างทักษิณ
– วัดสว่างอารมณ์ (วัดบ้านโสมน)
– วัดสุนทรธรรมาราม
– วัดหนองแสง
ตำบลหนองเมธี (Nong Me thi)
– วัดบ้านแร้งไข่
– วัดบูรพาราม
– วัดปทุมสว่าง (วัดบ้านหนองคู)
– วัดพรหมประสิทธิ์
– วัดวรรณรังษี
– วัดศรีสว่างทุ่งโก
– วัดสุวรรณราษฎร์ศรัทธารมย์
ตำบลทุ่งกุลา (Thung Ku la)
– วัดกลางสว่างอารมณ์
– วัดสระบัวแดง
– วัดสว่างธรรมาราม

4. # อำเภอจอมพระ (Amphoe Chom Phra)

ตำบลจอมพระ (Chom Phra)
– วัดโคกเพร็ด
– วัดจอมพระ
– วัดป่าปราสาทจอมพระ
– วัดโพธิ์ศรีวิเวก
– วัดโพธิ์ศรีสว่างอารมณ์ (วัดบ้านจอมพระ)
– วัดราษฎร์บูรณะ
ตำบลเมืองลีง (Mueang Ling)
– วัดศรีโพธิ์ทอง
– วัดสุวรรณสุข
– วัดหนองเหล็ก
– วัดหลวงอุดม
– วัดอุทุมพร
ตำบลกระหาด (Kra hat)
– วัดขมิ้น
– วัดประทุมทอง
– วัดศรีพรหมอุดมธรรม
ตำบลบุแกรง (Bu Kraeng)
– วัดกลางหนองขอนใหญ่
– วัดเทพไตรมิตรวนาราม
– วัดบุปผาราม
– วัดสว่างบ้านว่าน
– วัดสัทธารมณ์ (วัดบ้านขาม)
– วัดหนองบัว
ตำบลหนองสนิท (Nong Sa nit)
– วัดบ้านโนนงิ้ว
– วัดป่าพุทธนิมิต
– วัดสว่างโนนงิ้ว
– วัดสำโรงน้อย
– วัดสุวรรณราษฎรประดิษฐ์
– วัดหนองกับ
– วัดหนองสนิท
ตำบลบ้านผือ (Ban Phue)
– วัดชัยศิลานิมิต
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดอัมพวัน
ตำบลลุ่มระวี (Lum Ra wi)
– วัดกอกคำแสงธรรมาราม
– วัดตากวน
– วัดหนองเหล็ก
ตำบลชุมแสง (Chum Saeng)
– วัดไตรมิตร
– วัดบ้านชุมแสง
– วัดบูรณะบ้านผาง
– วัดอุดม
ตำบลเป็นสุข (Pen Suk)
– วัดแจ้งบูรพา
– วัดบ้านระวี
– วัดป่าโคกยาง

5. # อำเภอปราสาท (Amphoe Prasat)

ตำบลกังแอน (Kang Aen)
– วัดตาลวก
– วัดปราการชัยพัฒนาราม
– วัดป่ารันแดง
– วัดป่าสวายทอง
– วัดวรรณวราราม
– วัดสีโค
– วัดสุวรรณวิจิตร
– วัดห่อซื่อ
ตำบลทมอ (Tha mo)
– วัดลำดวน (วัดบ้านลำดวน)
– วัดศิลามะ
– วัดสามราษฎร์บำรุง
ตำบลไพล (Phlai)
– วัดโคกลาว
– วัดแจ้งสง่างาม
– วัดเบญจศิลาราม
– วัดราษฎร์เจริญผล
– วัดราษฎร์นิยม
ตำบลปรือ (Prue)
– วัดชัยพรหมคุณ
– วัดดอกบัวทอง
– วัดนิคมพัฒนาราม
– วัดบวรมงคล
– วัดละลมระไซร์
– วัดหนองตาพระ
ตำบลทุ่งมน (Thung Mon)
– วัดประทุมทอง
– วัดเพชรบุรี
– วัดศรีลำยอง
– วัดสะเดารัตนาราม
– วัดอุทุมพร
ตำบลตาเบา (Ta Bao)
– วัดตาเบา
– วัดอมรินทราราม
ตำบลหนองใหญ่ (Nong Yai)
– วัดกระวันหินโคน
– วัดป่าคลองธรรม
– วัดป่าห้วยเสนง
– วัดพระชีบัวแก้ว
– วัดแสนสุข
ตำบลโคกยาง (Khok Yang)
– วัดคฤห์ภูมิกาวาส
– วัดโคกทมบรมจินดา
– วัดสวายซอ
– วัดสิริราษฎร์บำรุง
– วัดสี่เหลี่ยม
– วัดอมรินทราวารี (วัดอังกัญโพธิ์)
ตำบลโคกสะอาด (Khok Sa-at)
– วัดกาบกระบือ
– วัดโคกแดง
– วัดโคกเบง
– วัดโคกสะอาด
– วัดตาวรตาเมาะ
– วัดประชานิมิตนิคม 3
– วัดป่าโคกขมิ้น
– วัดสุทธิธรรมพัฒนาราม
ตำบลบ้านไทร (Ban Sai)
– วัดป่าไทรทอง
– วัดสุขุมาลัย
– วัดอัมพาราม
ตำบลโชคนาสาม (Chok Na Sam)
– วัดตะเพรา (วัดกิตติพัฒน์วนาราม)
– วัดบ้านโชค
– วัดบ้านถนนหัก
– วัดบ้านมะเมียง
– วัดป่าเจ้าคุณธรรมาราม
– วัดพยุงสุข (วัดอภิรักษ์สุจวนาราม)
– วัดสามราษฎร์นุกูล
ตำบลเชื้อเพลิง (Chuea Phloeng)
– วัดเชื้อเพลิง
– วัดมุนีนิรมิต
ตำบลปราสาททนง (Pra sat Tha nong)
– วัดป่าตาเมือน
– วัดศรีจุดานุอุปถัมภ์
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดสุวรรณโภคาราม
– วัดหนองจอก
ตำบลตานี (Ta ni)
– วัดตานีกนิษฐาราม
– วัดนิคมเขต
– วัดบ้านเดื่อพัฒนา
ตำบลบ้านพลวง (Ban Phluang)
– วัดตะเคียน
– วัดบัลลังก์ (วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์)
– วัดบ้านตาโสร์
– วัดปราสาทวารี
ตำบลกันตวจระมวล (Kan tuat Ra muan)
– วัดกันทราราม
– วัดบ้านทำนบ
ตำบลสมุด (Sa mut)
– วัดป่าตาปางสำราญจิต
ตำบลประทัดบุ (Pra that Bu)
– วัดบ้านจบก
– วัดสุวรรณาราม

6. # อำเภอกาบเชิง (Amphoe Kap Choeng)

ตำบลกาบเชิง (Kap Choeng)
– วัดแก้วมณี
– วัดโคกกลางสามัคคี
– วัดบ้านกาบเชิง
– วัดบ้านเขื่อนแก้ว
– วัดบ้านจบก
– วัดบ้านน้อยร่มเย็น
– วัดปราสาทเบง
– วัดหมอนเจริญ
ตำบลคูตัน (Khu Tan)
– วัดโภคมณีราษฎร์บำรุง
– วัดโสระประชาสรรค์
– วัดใหม่หนองโย
– วัดอุดมพรหมวิหาร
ตำบลด่าน (Dan)
– วัดเกษตรถาวร
– วัดด่านโคกเจริญ
– วัดบ้านปบัดฤาษี
– วัดพัฒนาธรรมาราม
– วัดพัฒนาสามัคคี
– วัดโพนทอง
– วัดศรีธาตุน้อย
ตำบลแนงมุด (Naeng Mut)
– วัดโคกพยุง
– วัดโคกสง่าวนาราม
– วัดแนงมุด
– วัดบ้านแนงมุด
– วัดป่าธรรมาราม
– วัดป่าประสานใจ
– วัดป่าสระทอง
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดภูแก้วพรหมมณี
– วัดมงคลคชาราม
– วัดแสงอรุณ
ตำบลโคกตะเคียน (Khok Ta khian)
– วัดโคกตะเคียน
– วัดอีสานพัฒนา
ตำบลตะเคียน (Ta khian)
– วัดราษฎร์บำรุง
– วัดศรีสกล
– วัดสว่างอรุณ
– วัดสันติวิเวก

7. # อำเภอรัตนบุรี (Amphoe Rattanaburi)

ตำบลรัตนบุรี (Rat ta na bu ri)
– วัดกลาง
– วัดใต้บูรพาราม
– วัดบ้านผือ
– วัดป่าธรรมโชติ
– วัดรัตนบุรี
– วัดสว่างบ้านผือ
– วัดสว่างหนองกา
– วัดเหนือ
ตำบลธาตุ (That)
– วัดทุ่งสามัคคี
– วัดธรรมาวาส
– วัดโพธิ์ศรีธาตุ
– วัดสีนารมณ์
ตำบลแก (Kae)
– วัดแจ้ง
– วัดธาราราม
– วัดบ้านหนองบัวน้อย
– วัดป่าเบญจคาม
– วัดโพธิ์งาม
– วัดสระคู
– วัดอำนวยศรี
ตำบลดอนแรด (Don Raet)
– วัดคำศรี
– วัดชัยศรีสะอาด
– วัดทุ่งสว่างศรีอารมณ์
– วัดทุ่งสว่างสีจำปา
– วัดทุ่งสะอาด
– วัดศิลาวรรณ
– วัดสระกุด
– วัดสระบัว
– วัดใหม่บ้านยาง
– วัดอัมพวัน
ตำบลหนองบัวทอง (Nong Bua Thong)
– วัดจำปา
– วัดบูรพาราม
– วัดสว่างหนองบัวทอง
ตำบลหนองบัวบาน (Nong Bua Ban)
– วัดกกข่าวนาราม
– วัดโคกก่อง
– วัดบ้านขาม
– วัดบ้านดู่
– วัดโพนแคน
– วัดมุนาราม
– วัดสร้างบกหนองโป่ง
– วัดหนองแคนน้อย
– วัดหนองบัวบาน (วัดบัวบาน)
ตำบลไผ่ (Phai)
– วัดบำเพ็ญธรรม
– วัดเลียบ
– วัดศรีลาวรรณ
– วัดสี่เหลี่ยม
– วัดหงษ์
– วัดอิสาณ
ตำบลเบิด (Boet)
– วัดจำปามณี
– วัดเทพบัวลอย
– วัดประชาสามัคคี
– วัดป่าดงน้ำคำ
– วัดพรสันติ
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดรัตนวนาราม
– วัดหนองกระทุง
– วัดหนองผือ
– วัดอิสาณ
– วัดอีโต้
ตำบลน้ำเขียว (Nam Khiao)
– วัดบ้านสระบาก
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดหนองคู
– วัดอรุณโรจน์
– วัดอุทุมพร (วัดอุทุมพรน้ำเขียว)
ตำบลกุดขาคีม (Kut Kha Khim)
– วัดท่าอัมพวัน
– วัดบ้านบอน
– วัดสว่าง
– วัดอรัญวารี
ตำบลยางสว่าง (Yang Sa wang)
– วัดทุ่งไทรขะยูง
– วัดป่าดงดั่ง
– วัดราษฎร์รัตนาราม
– วัดสว่าง
– วัดสว่างบ้านยาง
ตำบลทับใหญ่ (Thap Yai)
– วัดดอกจานรัตนาราม
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดโพธิ์ศรีสว่าง
– วัดสว่างโนนแคน
– วัดสว่างโพธิ์ศรี

8. # อำเภอสนม (Amphoe Sanom)

ตำบลสนม (sa nom)
– วัดทัพไทย
– วัดธรรมโสกแดง
– วัดธาตุ
– วัดบึง
– วัดป่าอตุโลบุญญลักษม์
– วัดศรีสว่างโคกสะอาด
– วัดสว่างนาศรีสุข
– วัดสำโรงพัฒนาราม
– วัดหนองพลับ
ตำบลโพนโก (Phon Ko)
– วัดจำปา
– วัดแจ้งบัวแดง
– วัดโพธิ์เย็น
– วัดสว่างเป้า
– วัดสิลาโนนเปือย
– วัดโสภณ
ตำบลแคน (Khaen)
– วัดแจ้งหนองหว้า
– วัดสระโพธิ์แคนใหญ่
– วัดสร้างแก้วสองห้อง (วัดสระแก้วสองห้อง)
– วัดสว่างนายม (วัดนายม)
– วัดหนองแคนน้อย
– วัดอิสาณ
– วัดอุดรโนนจาน
ตำบลหัวงัว (Hua Ngua)
– วัดกาพระคุณาราม
– วัดศรีอุดมหนองคู
– วัดศิริหนองครก
– วัดสระแก้ว
– วัดสุทธิวงศา
ตำบลหนองระฆัง (Nong Ra khang)
– วัดแก้วกุญชร
– วัดอิสาณนาดี
ตำบลหนองอียอ (Nong I Yo)
– วัดไตรประชาสามัคคี
– วัดบ้านบุผาง
– วัดราษฎร์สามัคคี
– วัดสว่างหนองอียอ
– วัดอารีราษฎร์วราราม
ตำบลนานวน (Na Nuan)
– วัดคูณนิวาส
– วัดแจ้งนานวน
– วัดแจ้งหัวนา
– วัดแท่นศิลา
– วัดบูรพาวนาราม
– วัดอ้อมแก้ว

9. # อำเภอศีขรภูมิ (Amphoe Sikhoraphum)

ตำบลระแงง (Ra-ngaeng)
– วัดกางของ
– วัดปราสาท
– วัดป่าเทพประทาน
– วัดยางเตี้ย
– วัดระแงง
– วัดระเวียง
– วัดศรีวิหารเจริญ
– วัดสีหะลำดวน
– วัดหนองสองห้อง
– วัดหนองหว้า
ตำบลตรึม (Truem)
– วัดกาเกาะ (วัดกาเจาะ)
– วัดธรรมาวุธวนาราม
– วัดบ้านตรึม
– วัดบ้านหัวแรต
– วัดม่วงสามัคคีธรรม
– วัดโสดารามบ่อน้ำใส
– วัดหนองหิน
ตำบลจารพัต (Cha ra phat)
– วัดจารพัต
– วัดประทุมวัน
– วัดพันษี
– วัดศิริสะดอชัย
– วัดโสภาเปรียง
ตำบลยาง (Yang)
– วัดกะลัน
– วัดชูประศาสนาราม
– วัดโนนแดง
– วัดบัวหวาย
– วัดบ้านสว่าง
– วัดโพธิญาณบ้านอานันท์
– วัดศรีอาเสก
ตำบลแตล (Taen)
– วัดทุ่งสว่างหนองคู
– วัดนาท่ม
– วัดโนนแดน
– วัดบ้านสวาย
– วัดประทุน
– วัดปิยธรรมาราม
– วัดพรมศิลาแตล
– วัดศรีสังแก
– วัดสระแก้วอายอง (วัดบ้านอายอง)
– วัดสวาย
– วัดหนองคู
– วัดอาวุธยุทธยาราม
ตำบลหนองบัว (Nong Bua)
– วัดแจ้งสมรเทศ (วัดบ้านหนองจิก)
– วัดบัวโละ
– วัดบ้านโพธิ์
– วัดบ้านเหมือดแอ่
– วัดบุกันแทน
– วัดศิริสัจจัง
– วัดหนองบัว
ตำบลคาละแมะ (Kha la mae)
– วัดคาละแมะ
– วัดหนองจอก
– วัดหัวเข่า
ตำบลหนองเหล็ก (Nong Lek)
– วัดโคกลำดวน
– วัดจอมรำหอก
– วัดบ้านจารย์
– วัดสำราษฎร์สามัคคี
– วัดหนองเหล็ก
– วัดหลุมพุกหนองกุง
– วัดห้วยโนนเจริญ
ตำบลหนองขวาว (Nong Khwao)
– วัดนาฮัง
– วัดบรมหรรษา
– วัดบ้านหนองเหล็ก
– วัดป่าโนนสวรรค์
– วัดโพธิสัตว์
– วัดสว่างอารมณ์นาผึ้ง
– วัดสุทธาวาส
– วัดหนองคูน้อย
– วัดอัมพวันวราราม
ตำบลช่างปี่ (Chang Pi)
– วัดกระโดนค้อ
– วัดโคกอาโพนสวาย
– วัดช่างปี่
– วัดบ้านข่า
– วัดประทุมสว่าง (วัดบ้านคล้อ)
– วัดโพธิธรรมาราม
– วัดศรีโพธาราม
– วัดสิงห์ประชาราษฎร์หนองยาง
– วัดหัวแรต
– วัดอัมพวันวนาราม
ตำบลกุดหวาย (Kut Wai)
– วัดดงถาวร
– วัดโบสถ์
– วัดไพรจิกวราราม
– วัดสดีย์สามัคคีบำรุง
– วัดสมบูรณ์
ตำบลขวาวใหญ่ (Khwao Yai)
– วัดขวาวใหญ่
– วัดไพรษร
– วัดเวฬุวันหนองไผ่
– วัดสหราษฎร์บำรุง
– วัดสำโรง
– วัดหนองกอง
ตำบลนารุ่ง (Na Rung)
– วัดทุ่งสว่างนารุ่ง (วัดบ้านนารุ่ง)
– วัดบ้านอาราง
ตำบลตรมไพร (Trom Phrai)
– วัดบ้านตรมไพร
– วัดป่าตามอ
ตำบลผักไหม (Phak Mai)
– วัดป่าพุทธชยันตี
– วัดป่าศรีประชา
– วัดป่าศิริธรรมาราม
– วัดผักไหม
– วัดศรีประทุมทองทุ่งบัว
– วัดสุนทรเทพนิมิตรก้านเหลือง

10. # อำเภอสังขะ (Amphoe Sangkha)

ตำบลสังขะ (Sang kha)
– วัดกลางสังขะ
– วัดขามน้อย
– วัดจันทธรรมาราม
– วัดจำปาธาราราม
– วัดปราสาทแก้ว
– วัดโพธาราม
– วัดสระปทุมทอง
ตำบลขอนแตก (Khon Taek)
– วัดโคกปรือ
– วัดโตงน้อย
– วัดวานรนิวาสราษฎร์สามัคคี
– วัดศรีหนองปลาขาว
– วัดสามัคคีศรีบูรพา (วัดขอนแตก)
– วัดหนองคูพัฒนา
ตำบลดม (Dom)
– วัดเทพศิริอุดม (วัดเทพศิริ)
– วัดภูมิคดี
ตำบลพระแก้ว (Phra Kaeo)
– วัดทุ่งโพธิ์ทอง
– วัดธรรมรัตน์โพธาราม
– วัดโนนสวรรค์
– วัดประชาสามัคคี
– วัดป่าดอนกุง
– วัดโพธิ์ทองวนาราม
– วัดรัตนวราราม
– วัดแสนกาง
– วัดหนองขี้เหล็ก
– วัดหนองคันชั่ง
ตำบลบ้านจารย์ (Ban Chan)
– วัดบ้านโคกไทร
– วัดปราสาทบ้านจารย์
– วัดมงคลเทพนิมิต
– วัดมะโนวนาราม
ตำบลกระเทียม (Kra thiam)
– วัดโคกรัมย์พัฒนา
– วัดชัยมงคล
– วัดด่านโนนเจริญราษฎร์
– วัดโนนสบาย
– วัดโนนสำราญ
– วัดโพธิ์ศรีธาราม
– วัดสมโภชน์ศาลาจารย์
– วัดอินทราสุการาม
ตำบลสะกาด (Sa kat)
– วัดเต่าทอง
– วัดทรายขาว
– วัดทุ่งนาศรีธาราม
– วัดทุ่งสว่างศรีวราราม
– วัดธรรมราช
– วัดป่าเทพนิมิต
– วัดศรีสหมิตร
– วัดสนสัทธาราม
ตำบลตาตุม (Ta Tum)
– วัดดาราธิวาส
– วัดโนนสว่างวนาราม
– วัดบ้านดาร์
– วัดประชาพัฒนาราม
– วัดสะพานใหม่พัฒนา
ตำบลทับทัน (Thap Than)
– วัดกระชาย
– วัดกัทลีสันติธรรม
– วัดโนนเจริญสุข
– วัดป่าลำหาด
– วัดมงคลสนวนาราม
– วัดร่มเย็น
– วัดวังปลัดสามัคคี
– วัดหาดแก้วชัยมงคล
ตำบลตาคง (Ta Khong)
– วัดคันธวนาราม
– วัดชัยมงคลวนาราม
– วัดตาคงศรีบูรพาราม
– วัดนครพนาวาส
– วัดบ้านสนวนธาราวาส
– วัดบุรินทราราม
– วัดป่าภูมิโพธิ์
– วัดป่าหนองเยาะ
ตำบลบ้านชบ (Ban Chop)
– วัดโพธิ์ชัยยาราม (วัดโพนชัย)
– วัดศาลาสามัคคี
– วัดสวรรค์นิมิต
ตำบลเทพรักษา (Thep Rak sa)
– วัดเทพประทาน
– วัดเทพรักษาวนาราม
– วัดพระธาตุเสด็จ
– วัดลันแต้เทพรักษ์

11. # อำเภอลำดวน (Amphoe Lamduan)

ตำบลลำดวน (Lam duan)
– วัดโคกกะดวด
– วัดทักษิณวารี (วัดทักษิณวารีสิริสุข)
– วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม
ตำบลโชคเหนือ (Chok Nuea)
– วัดป่าดงคู
– วัดศิริมงคล
ตำบลอู่โลก (U Lok)
– วัดตะเคียนบวรรัตน์
– วัดนิเวศาราม
ตำบลตรำดม (Tram Dom)
– วัดหนองยาง
ตำบลตระเปียงเตีย (Tra piang Tia)
– วัดนิมิตรรัตนาราม
– วัดปราสาทเทพนิมิต

12. # อำเภอสำโรงทาบ (Amphoe Samrong Thap)

ตำบลสำโรงทาบ (Sam rong Thap)
– วัดเกตุวราราม
– วัดตะเคียน (วัดโพธิ์สิตาราม)
– วัดบ้านกุง
– วัดบ้านกุ้ง
– วัดป่าบ้านงิ้ว
ตำบลหนองไผ่ล้อม (Nong Phai Lom)
– วัดคงคาราม
– วัดเทพวิสุทธาราม
– วัดโนนลี (วัดอัมพวันศิลาราม)
– วัดบ้านไทร
– วัดบ้านโพธา
– วัดโพธิ์ศรีวรรณาราม
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดหนองแคน
– วัดหนองไผ่ล้อม
– วัดหนองหว้า
ตำบลกระออม (Kra-om)
– วัดคลายกังวล
– วัดเทพนิมิตร
– วัดสิริธรรมาราม
– วัดหนองเหล็ก
– วัดใหม่สูงอุดม
ตำบลหนองฮะ (Nong Ha)
– วัดเก่าหลวงอาสน์
– วัดเก่่าหลวงอาสน์
– วัดชุมพลบุรี
– วัดธรรมขันธ์
– วัดป่าท่าม่วง
– วัดราชบัณฑิตาราม
– วัดหนองฮะ
ตำบลศรีสุข (Si Suk)
– วัดจำปาสาละวัน
– วัดโพธิ์ศรีไทรงาม
– วัดศรีสุวรรณราช
– วัดหนองเกาะ
ตำบลเกาะแก้ว (Ko Kaeo)
– วัดเกาะแก้ว
– วัดโพธิ์ศรีธาตุ
ตำบลหมื่นศรี (Muen Si)
– วัดป่าวังตะเสม็จ
– วัดป่าศรีรัตนาราม
– วัดหมื่นศรีน้อย
– วัดหมื่นศรีใหญ่
ตำบลเสม็จ (Sa met)
– วัดสหมิตรบำรุง
– วัดเสม็จ
– วัดหนองม้า
ตำบลสะโน (Sa no)
– วัดน้ำท่วม
– วัดบูรณ์สะโน
– วัดป่าบ้านสะโน
– วัดแสงธรรม
ตำบลประดู่ (Pra du)
– วัดบ้านดู่หัวนา

13. # อำเภอบัวเชด (Amphoe Buachet)

ตำบลบัวเชด (Bua chet)
– วัดกลางบัวเชด
– วัดบัวราษฏร์บำรุง
– วัดแสงสว่าง (วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง)
ตำบลสะเดา (Sa dao)
– วัดศิลาอาสนาราม
– วัดสว่างแสนทอง
– วัดสังแก
ตำบลจรัส (Cha rat)
– วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร
– วัดจรัสสามัคคีธรรม
– วัดนาสนวนพัฒนา
ตำบลตาวัง (Ta Wang)
– วัดกะเพอโร
– วัดหนองโจงโลง
ตำบลอาโพน (A Phon)
– วัดเทพอรุโณทัย
– วัดป่าชำปะโต
ตำบลสำเภาลูน (Sam phao Lun)
– วัดไทยเดิมโพธิธรรม
– วัดสำเภาลูน (วัดโพธารามสำเภาลูน)

14. # อำเภอพนมดงรัก (Amphoe Phanom Dong Rak)

ตำบลบักได (Bak dai)
– วัดนิคมสุนทราราม
– วัดป่าเขาโต๊ะ
– วัดป่าสมานมิตร
– วัดป่าหนองแรด
– วัดสมสุธาวาส
– วัดเสาร์คีรีมาศ
– วัดหัวอ่างสามัคคี
– วัดอรุโณทยาราม
ตำบลโคกกลาง (Khok Klang)
– วัดโคกกลาง
– วัดโคกโบสถ์
– วัดโนนสมบูรณ์
– วัดบ้านใหม่พัฒนา
– วัดป่าสามัคคีธรรม
ตำบลจีกแดก (Chik Daek)
– วัดโคกกรม
– วัดตาลวก
– วัดป่าทับทิม
– วัดป่าบ้านตรวจ
– วัดพนมพัฒนา
– วัดวารีวัน
– วัดศรีสวาย
– วัดสายกุหลาบ
– วัดใหม่ดงเย็น
ตำบลตาเมียง (Ta Miang)
– วัดบ้านพราน
– วัดปราสาททอง
– วัดป่าเทพพิทักษ์วนาราม
– วัดป่าพุทธเมตตา
– วัดโพธิวนาราม
– วัดหินวันบรรพต

15. # อำเภอศรีณรงค์ (Amphoe Si Narong)

ตำบลณรงค์ (Na rong)
– วัดพระโกฏิสุขสำราญ
– วัดสว่างหนองคู
– วัดโสนกลาง
ตำบลแจนแวน (Chaen waen)
– วัดเทพมงคล
– วัดบ้านเกาะ
– วัดสว่างบูรพาราม
– วัดสำโรงราษฎร์บำรุง
ตำบลตรวจ (Truat)
– วัดฉลีกมงคล
– วัดนิมิตราษฎร์บำรุง
– วัดประดิษฐ์พุทธางกูร
– วัดมังคลาราม
– วัดโมฬีวงษา
– วัดศิริมงคล
ตำบลหนองแวง (Nong Waeng)
– วัดพัฒนาราม
– วัดใหม่หนองแวง
ตำบลศรีสุข (Si Suk)
– วัดโคกอำนวยสามัคคี
– วัดจินดาราม
– วัดท่าพระ
– วัดบ้านพระจันทร์
– วัดบ้านหอกมงคล
– วัดหนองกฐิน
– วัดใหม่แสนอุดม
– วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

16. # อำเภอเขวาสินรินทร์ (Amphoe Khwao Sinrin)

ตำบลเขวาสินรินทร์ (Khwao Sin rin)
– วัดเขวาสินรินทร์ (วัดโพธิ์รินทร์วิเวก)
– วัดนาโพธิ์
– วัดนิลาเทเวศน์
– วัดไพศาลภูมิกาวาส
ตำบลบึง (Bueng)
– วัดธาตุศิลา
– วัดบรมธาตุ
– วัดโพธาราม
– วัดระไซร์
– วัดวิวิตตวนาราม
– วัดสาริกาแก้ว
ตำบลตากูก (Ta Kuk)
– วัดกะพุ่มรัตน์
– วัดฉันเพล
– วัดดาวรุ่ง
– วัดบูรพาราม
– วัดปราสาททอง
– วัดป่าอำปึล
– วัดศาลาเย็น
ตำบลปราสาททอง (Pra sat Thong)
– วัดสามโค
ตำบลบ้านแร่ (Ban Rae)
– วัดบ้านแร่
– วัดปราสาทแก้ว
– วัดวังบึงน้ำเย็น

17. # อำเภอโนนนารายณ์ (Amphoe Non Narai)

ตำบลหนองหลวง (Nong Luang)
– วัดบ้านพราหมณ์
– วัดบ้านม่วง
– วัดบ้านหนองพวง
– วัดบ้านหนองแวง
– วัดบุปผาราม
– วัดปราสาทขุมดิน
– วัดสังฆนาราม
– วัดหนองหลวง
– วัดอาพืด
– วัดอิสาณ
ตำบลคำผง (Kham Phong)
– วัดนาแก่น
– วัดสาลีวรรณาราม
ตำบลโนน (Non)
– วัดป่าบ้านโบก
– วัดมณีวรรณ
– วัดศรีโนนก่อ
– วัดสุวรรณวารี
– วัดหนองไม้งาม
– วัดอิสาณ
ตำบลระเวียง (Ra wiang)
– วัดแจ้งสว่าง
– วัดชัยมงคล
– วัดธรรมวงศา
– วัดโนนน้อย
– วัดโพธิ์ทองหนองหว้า
– วัดศรีสว่าง
– วัดศรีสะอาด
– วัดอัมพวัน
ตำบลหนองเทพ (Nong Thep)
– วัดแจ้ง
– วัดเทพรัตนาราม (วัดบ้านหนองเทพ)
– วัดบ้านหนองผาง
– วัดประชาอุทิศ
– วัดป่าลำดวน
– วัดป่าสองห้อง
– วัดโพธิ์ทอง
– วัดมัชฌิมาวาส
– วัดศรีสุดาวรรณ
– วัดสว่างโนนสะเดา
– วัดสามัคคีธรรมาราม
– วัดสุริโย