จังหวัดหนองคาย (Nong Khai Province)

รายชื่อวัดในจังหวัดหนองคาย แยกตามอำเภอ และตำบล

1. # อำเภอเมืองหนองคาย (Amphoe Mueang Nong Khai)

ตำบลในเมือง (Nai Mueang)
– วัดชัยพร
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดนาฬิกวนาวาส
– วัดประดิษฐ์ธรรมคุณ
– วัดโพธิ์ชัย (วัดโพธิชัย)
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดมีชัยท่า
– วัดยอดแก้ว
– วัดลำดวน
– วัดศรีคุณเมือง
– วัดศรีชมชื่น
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีเมือง
– วัดศรีษะเกษ
– วัดศรีสุมังคล์
– วัดสระแก้ว
– วัดสิริมหากัจจายน์
– วัดหายโศก
– วัดอุดมมหาวัน
ตำบลมีชัย (Mi Chai)
– วัดจอมมณี
– วัดจันทรสามัคคี
– วัดมีชัยทุ่ง
– วัดเหล่ามีชัย
ตำบลโพธิ์ชัย (Pho Chai)
– วัดคำแค
– วัดดอนมนต์
– วัดเนินพระเนาวนาราม
– วัดโนนวังสิม
– วัดมงคลศิลาคุณ
– วัดรัตนวาปี
– วัดวนาภิรมย์
– วัดอรุณรังษี
ตำบลกวนวัน (Kuan Wan)
– วัดปทุมวนาราม (วัดหนองบัว)
– วัดประชาอุปถัมภ์
– วัดพระไชยเชษฐาธิราช
– วัดเพียลือ
– วัดราษฎร์บำรุง
– วัดศรีอุบลเขต
– วัดศาสนกิจบริหาร
– วัดสุธรรมนิมิต
– วัดหนองเคร่า
ตำบลเวียงคุก (Wiang Khuk)
– วัดกุศลนารี
– วัดเทพพลประดิษฐาราม
– วัดป่าดอนช้างเผือก
– วัดป่าโรงบ่ม
– วัดโพนโป่ง
– วัดยอดแก้ว
– วัดศรีมงคลธรรมาราม
– วัดสมประศักดิ์
– วัดสาวสุวรรณาราม
ตำบลวัดธาตุ (Wat That)
– วัดเขตอุดม
– วัดบำเพ็ญวิหารธรรม
– วัดป่าชัยมงคล
– วัดป่าศรีวิลัย
– วัดป่าอุดมพร
– วัดโพนงาม
– วัดรุ่งอรุณวนาราม
– วัดศรีบัวบาง
– วัดสร้างประทาย
– วัดสหธรรมิกาวาส
ตำบลหาดคำ (Hat Kham)
– วัดกัปปาสิกวัน
– วัดเจริญสมณกิจ
– วัดดอนสวรรค์
– วัดบ้านบอน
– วัดป่าโพธิปัญญาราม
– วัดวาฬุกรมณีท่า
– วัดวาฬุกรมณีทุ่ง
– วัดสามัคคี
– วัดสายทอง
– วัดอนุวันประดิษฐ์
– วัดอุปถัมภ์
ตำบลหินโงม (Hin Ngom)
– วัดชัยราษฎร์เจริญสงฆ์
– วัดเตยนิมิต
– วัดเทพจันทรังษี
– วัดศรีสมพร
– วัดศาลาคำ
– วัดศิลาธิคุณ
– วัดสหมิตรอุปถัมภ์
ตำบลบ้านเดื่อ (Ban Duea)
– วัดธรรมสามัคคี
– วัดบ้านเดื่อใต้
– วัดป่าอุดมคงคานิมิต
– วัดพุทธไสยาสน์
– วัดมหาประชา
– วัดมัชฌิมประดิษฐ์
– วัดศรีวราพร
– วัดศิริวาลุกาลัย
– วัดสนทนาธรรมาราม
– วัดอุดมผลาผล
– วัดอุทุมพร
ตำบลค่ายบกหวาน (Khai Bok Wan)
– วัดโชคอำนวยพร
– วัดดงพระเจ้าพรหมวิหาร
– วัดตนเย็นนา
– วัดเทพนิมิตวนาราม
– วัดบุญเรืองสุวรรณณาราม
– วัดป่าดอนแท่นทราย
– วัดป่าหนองสองห้อง
– วัดป่าอินทชัย
– วัดพระประดิษฐ์
– วัดโพธิสมภาร
– วัดวรเขตวนาราม
– วัดศรีบัวบาน
– วัดศิลาเขตอุดม
– วัดศิลาโบราณ
– วัดอรัญญิกาวาส
ตำบลโพนสว่าง (Phon Sa wang)
ตำบลสองห้อง (Song Hong)
– วัดเกาะแก้ว
– วัดบ่อน้ำสถิตย์
– วัดมงคลศรีเจริญ
– วัดมงคลสมณกิจ
– วัดรุ่งเรืองธรรม
– วัดวาปีเกษตร
– วัดอุดมวันประดิษฐ์
ตำบลพระธาตุบังพวน (Phra That Bang Phuan)
– วัดดอนพวนธรรมวาส
– วัดนิมิตธรรม
– วัดป่าวังธรรม
– วัดพระธาตุบังพวน
– วัดพิเศษสังฆาลัย
– วัดโพธิ์ชัยพฤกษ์
– วัดโพธิ์ตาก
– วัดยางคำ
– วัดศรีรัตนานุกูล
– วัดศรีสว่างโคกคำ
– วัดศิริมงคล
– วัดสว่างพัฒนานุกูล
– วัดสามัคคีเจริญธรรม
– วัดสาลวรรณนิมิต
ตำบลหนองกอมเกาะ (Nong Kom Ko)
– วัดเกษตรศิริ
– วัดเขตนิมิต
– วัดตอหมุน
– วัดเทพวราราม
– วัดป่าวิเวกอุปถัมภ์
– วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง
– วัดศรีเจริญ
– วัดสายชลมณฑาราม
– วัดสุขสว่าง
– วัดสุริยวงศาวาส
– วัดหนองคายพัฒนาราม
ตำบลปะโค (Pa Kho)
– วัดกุกุรัตนาราม
– วัดโกเสยเขต
– วัดโคกป่าฝาง
– วัดชุมแพ
– วัดธาตุบุ
– วัดป่านามกุล
– วัดพระธาตุบุ
– วัดอุดมสรรพผล
ตำบลเมืองหมี (Mueang Mi)
– วัดโนนอุดมหนองแจ้ง
– วัดราษฎร์จำนงค์
– วัดวาปีประดิษฐ์
– วัดศรีชมชื่น
– วัดสุภกิจเจริญ
ตำบลสีกาย (Si Kai)
– วัดดงเวน
– วัดธรรมรัตนากร
– วัดพุทธนิคม
– วัดร่องเรือ
– วัดศรีวิไล
– วัดศรีสว่าง
– วัดศาสนูปถัมภ์
– วัดอุบลวนาราม

2. # อำเภอท่าบ่อ (Amphoe Tha Bo)

ตำบลท่าบ่อ (Tha Bo)
– วัดเกษตรผล
– วัดแก้วพิจิตร
– วัดท่าคกเรือ
– วัดธรรมคุณ
– วัดนาโพธิ์
– วัดสระแก้ว
– วัดสว่างธรรมาวาส
– วัดอรัญญวาสี
– วัดอัมพวัน
ตำบลน้ำโมง (Nam Mong)
– วัดโคกสว่าง
– วัดจันทราราม
– วัดถ้ำ
– วัดท่าเจริญ
– วัดท่าโพธิ์ธาราม
– วัดท่าสำราญ
– วัดโนนพระแก้ว
– วัดพระงามศรีมงคล
– วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีสุวรรณ
– วัดสุขาราม
ตำบลกองนาง (Kong Nang)
– วัดจำปาทอง
– วัดดอนหมี
– วัดธาตุปากมาง
– วัดปากท่อ
– วัดพระยืน
– วัดโพธิ์ศรีอนงคาราม
– วัดศรีชมชื่น
– วัดศรีเทพเลิงสดวนาราม
– วัดสระสุวรรณ
– วัดสักกวนาวาส
– วัดสุคนธาราม
– วัดหงษ์ทอง
– วัดหนองยางคำ
ตำบลโคกคอน (Khok Khon)
– วัดทุ่งสว่างอารมณ์
– วัดบ้านหนองผือ
– วัดป่าราษฎร์สามัคคี
– วัดศรีสะอาด
– วัดศิริอุปถัมภ์
– วัดสุจิณณาภิรมย์
ตำบลบ้านเดื่อ (Ban Duea)
– วัดเทวีวรญาติ
– วัดโนนสว่าง
– วัดบ้านจอก
– วัดป่าดงเย็น
– วัดโพธิ์ยอย
– วัดยางขาว
– วัดลำดวน
– วัดอนันตวราราม
ตำบลบ้านถ่อน (Ban Thon)
– วัดกัสสปมธุโลม
– วัดไทรคำ
– วัดบึงคชสาร
– วัดป่าทรงธรรม
– วัดป่าศรีชมภู
– วัดโพธิ์ศรี
ตำบลบ้านว่าน (Ban Wan)
– วัดเกาะแก้วขวัญเมือง
– วัดเจติยภูมิ
– วัดฉิมพลีวัน
– วัดตะเคียนทองเทพนิมิต
– วัดเทพมีชัย
– วัดไทรเงินธรรมวาส
– วัดบึงพลาราม
– วัดโพธิ์คำ
– วัดมัชฌิมสถิตย์
– วัดศรีวิไล
– วัดสร้อยพร้าว
– วัดเสวยสุขสำราญ
ตำบลนาข่า (Na Kha)
– วัดโคกกลาง
– วัดนาข่า
– วัดโนนศิลา
– วัดประภารังษี
– วัดป่าโพนตาล
– วัดผาสุการาม
– วัดสระวังทอง (วัดสะวังทอง)
– วัดหนองบัวทอง
ตำบลโพนสา (Phon Sa)
– วัดกุมภประดิษฐ์
– วัดแก้วบัวบาน
– วัดดอนโพธิ์
– วัดเทพมงคล
– วัดโพนสา
– วัดไพรสณฑ์สันติธรรม
– วัดศรีสุธรรม
– วัดศิลาเลข
ตำบลหนองนาง (Nong Nang)
– วัดลัฎฐิวัน
– วัดเวฬุวัน
– วัดศรีสว่าง
– วัดสุวาริการาม

3. # อำเภอโพนพิสัย (Amphoe Phon Phisai)

ตำบลจุมพล (Chum phon)
– วัดจอมทอง
– วัดจอมนาง
– วัดจุมพลเมือง
– วัดชัยมงคลยาราม (วัดชัยมงคล)
– วัดทุ่งธาตุ
– วัดไทย
– วัดนาตาล
– วัดนาเพียงน้อย
– วัดบ้านเดื่อ
– วัดบ้านอ่าง
– วัดป่าเทพวังทอง
– วัดป่านาเพียงใหม่
– วัดป่าเวินศรี
– วัดโปร่งเย็น
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดภิรมยาราม
– วัดมณีโคตร
– วัดยอดแก้ว
– วัดร่องถ่อน
– วัดศรีเกิด
– วัดศรีวิลัย
– วัดสร้างฤาษี (วัดป่าส่างฤาษี)
– วัดอุทุมพร
ตำบลวัดหลวง (Wat Luang)
– วัดคงกระพันชาตรี
– วัดโคกสุข
– วัดเจริญผล
– วัดเจริญศรีสมพร
– วัดดงม่วย
– วัดดอนธาตุ
– วัดโนนศิลา
– วัดปัจจันตบุรี
– วัดปากสวยใต้
– วัดป่าดงเย็น
– วัดป่าแสงธรรมมงคล
– วัดผดุงสุข
– วัดไผ่สีสุก (วัดบ้านไผ่)
– วัดโพธิ์งาม
– วัดศรีมงคล
– วัดโสภาพิมุข
– วัดหนองเรือคำ
– วัดหลวงพิสัยเจติยาราม
ตำบลกุดบง (Kut Bong)
– วัดกลุ่มพัฒนา
– วัดจอมเพชร
– วัดเทพาราม
– วัดเทวดาราม
– วัดนวติตถาราม
– วัดนิคมดงบัง
– วัดนิคมสามัคคี
– วัดโนนสว่าง
– วัดบ้านโนนฤาษี
– วัดประชาบาล
– วัดป่าโนนสะอาด
– วัดโพธิการาม
– วัดมัชฌิมาวาส
– วัดสิงห์ทองเจติยาราม
– วัดอรัญวาสี
– วัดอรุณรังษี
ตำบลชุมช้าง (Chum Chang)
– วัดข้องไก่
– วัดคุยลุมพุก
– วัดจอมตาล
– วัดท่าลี่ศรีสะอาด
– วัดประทุมเทพวนาราม
– วัดป่าทรายทอง
– วัดป่ารัตนาราม
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดโพนสัน
– วัดมัชฌิมวิจิตร
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดสมุหนาค
ตำบลทุ่งหลวง (Thung Luang)
– วัดชัยมงคล
– วัดเทพรังษี
– วัดนาตาลเหนือ
– วัดสังฆิกาวาส
– วัดสุขประชา
– วัดสุคันธวารี
ตำบลเหล่าต่างคำ (Lao Tang Kham)
– วัดโคกหัวภู
– วัดจินดามณี
– วัดเจริญผล
– วัดนาสมัย
– วัดป่าอุดมพร
– วัดสมสะอาด
– วัดสุขสำราญ
– วัดห้วยน้ำเย็น
ตำบลนาหนัง (Na Nang)
– วัดคำสว่าง
– วัดจำปาศักดิ์
– วัดเจริญศรี
– วัดชัยราม (วัดชยาราม)
– วัดชัยศรีเจริญ
– วัดทิพย์อัมพวัน
– วัดทีปาราม
– วัดประชากร
– วัดโพธิ์ศรีสมพร
– วัดศรีอุดมพร
ตำบลเซิม (Soem)
– วัดป่าอนุรักษ์พฤกษา
– วัดพระธาตุอุปมุง
– วัดเรืองศรี
– วัดสายทอง
– วัดสุขสำราญ
ตำบลบ้านโพธิ์ (Ban Pho)
– วัดคำจำปา
– วัดคำเจริญ
– วัดทรงศิริพัฒนาราม
– วัดไทรทอง
– วัดโพธิยาราม
– วัดเรืองศรี
ตำบลบ้านผือ (Ban Phue)
– วัดธงชัย
– วัดวุฒิกาวาส
– วัดเสริมสุข
ตำบลสร้างนางขาว (Sang Nang Khao)
– วัดโพธิมณฑาราม
– วัดราษฎร์นารี
– วัดอันธวัน
– วัดอาณัตติการาม

4. # อำเภอศรีเชียงใหม่ (Amphoe Si Chiang Mai)

ตำบลพานพร้าว (Phan Phrao)
– วัดกลาง
– วัดกัจจายนาราม
– วัดจอมทองอุดมราษฎร์
– วัดเจียมปรางค์
– วัดช้างเผือก
– วัดชุมพล
– วัดท่าทรายสะอาด
– วัดธาตุดำ
– วัดนวลพลสุขาวาส
– วัดนางเขียวค้อม
– วัดโนนสง่า
– วัดป่าโนนหิน
– วัดป่าหนองแวง
– วัดพระสถิตย์
– วัดศรีเชียงใหม่
– วัดสพานทอง
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดสุมงคลมังคลาราม
– วัดหาดปทุม
ตำบลบ้านหม้อ (Ban Mo)
– วัดท่าหางดอน
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดธรรมเจดีย์
– วัดบ้านหม้อ
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดสักการาม
– วัดอรัญญบรรพต
ตำบลพระพุทธบาท (Phra Phut tha bat)
– วัดเทสรังสี
– วัดพระพุทธบาท
– วัดลุมพินี
– วัดหินหมากเป้ง
ตำบลหนองปลาปาก (Nong Pla Pak)
– วัดจันทราวาส
– วัดจำปาทอง
– วัดเจริญธรรมมาราม
– วัดชัยมงคล
– วัดชิตานุสรณ์
– วัดไทยสามัคคี
– วัดโพธิ์ศรีวนาราม
– วัดศรีเทพดาราม
– วัดสว่างปุญโญอุปถัมภ์
– วัดห้วยหินลาด
– วัดอรัญญารุกขาราม

5. # อำเภอสังคม (Amphoe Sangkhom)

ตำบลสังคม (Sang khom)
– วัดโนนศรีสว่าง
– วัดป่าแก้งใหม่
– วัดฟ้าประทาน
– วัดลำภูบังบด
– วัดศรีชมชื่น
– วัดศรีสว่างอารมณ์
– วัดสระปทุม
– วัดหายโศก
– วัดอูบมุง
ตำบลแก้งไก่ (Kaeng Kai)
– วัดแก่งศิลา
– วัดดอยเจดีย์
– วัดนาสีห์นาถ
– วัดโนนเกษม
– วัดโนนสง่า
– วัดปัพพตาวาส
– วัดป่านาขาม
– วัดป่าหนองแสง
– วัดโสมอรุณ
ตำบลผาตั้ง (Pha Tang)
– วัดโคกสว่าง
– วัดถ้ำศรีมงคล
– วัดเทพธารทอง
– วัดไทยพัฒนา
– วัดบ้านดงต้อง
– วัดป่าซางวิเวก
– วัดผาตั้ง
– วัดผาตากเสื้อ
– วัดผาใหญ่วชิรวงศ์
– วัดพระพุทธบาทผาจ่อง
– วัดภูนกกระบา
– วัดภูผาดัก
– วัดลำภูพาน
– วัดห้วยไซงัว
– วัดอ่างปลาบึก
ตำบลบ้านม่วง (Ban Muang)
– วัดแก้วเสด็จชัยมงคล
– วัดตาดเสริม
– วัดถ้ำเขาคีรีบรรพต (วัดคีรีบรรพต)
– วัดท่าสองคอน
– วัดท่าหนองฉันท์
– วัดน้ำตกตาดน้อย
– วัดปากน้ำฮวย
– วัดโพนงาม
– วัดโพนหัน
ตำบลนางิ้ว (Na Ngio)
– วัดจอมแก้ว
– วัดน้ำตกเขาเต่า
– วัดโนนจำปา
– วัดโนนศรีสะอาด
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดราชสิงขรณ์
– วัดศรีสว่าง
– วัดศิริขันฑ์

6. # อำเภอสระใคร (Amphoe Sakhrai)

ตำบลสระใคร (Sa khrai)
– วัดเกษตรโกสัย
– วัดคงนาหาง
– วัดไชยาประดิษฐ
– วัดบำเพ็ญสังฆกิจ
– วัดป่ากัณฐกยาราม
– วัดป่าพร้าว
– วัดป่าวังบัวบาน
– วัดพนาสณฑ์
– วัดโพนงาม
– วัดมฤคทายวัน
– วัดเวฬุวันสันติธรรม
– วัดศรีสว่าง
– วัดสมณานุเคราะห์
– วัดสุวรรณสาลวัน
– วัดอุดมปัญญาราม
ตำบลคอกช้าง (Khok Chang)
– วัดดงตูม
– วัดนิเวสคชสาร
– วัดโนนเชียงคูณ
– วัดป่าดอนพระ
– วัดโพธิ์ศรีสมพร
– วัดศรีวิลัย
– วัดสมนากุล
– วัดสุวรรณาราม
– วัดอุดมวัน
ตำบลบ้านฝาง (Ban Fang)
– วัดบ้านค้อตะวันตก
– วัดป่าอัมพวัน
– วัดพุทธประทีป
– วัดโพธิ์ศรีสมพร
– วัดเวฬุวัน
– วัดศรีบัวบาน
– วัดศรีสง่า
– วัดศรีโสภณาราม
– วัดศิริโสภณาวัน
– วัดศิลาวิเวก
– วัดหลวงปู่ขาว
– วัดอุดมรุกขชาติ

7. # อำเภอเฝ้าไร่ (Amphoe Fao Rai)

ตำบลเฝ้าไร่ (Fao Rai)
– วัดนาคประดิษฐ์มีชัย
– วัดบุปผาราม
– วัดป่าธรรมคุณ
– วัดป่ามหาวัน
– วัดเฝ้าไร่วนาราม
– วัดศรีอุดมพร
ตำบลนาดี (Na Di)
– วัดจันทรังษีวราราม
– วัดโนนต้อง
– วัดมีชัยวนาราม
– วัดวนาราม
ตำบลหนองหลวง (Nong Luang)
– วัดกุดแคน
– วัดคำดีศรีบูชากุล
– วัดจันทรังษี
– วัดโนนสมบูรณ์
– วัดป่าธรรมวนาราม
– วัดป่าใหม่วังไฮ
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดศรีมงคล
– วัดสมศรีสะอาด
– วัดสมหมายวนาราม
ตำบลวังหลวง (Wang Luang)
– วัดไทรทองวนาราม
– วัดศรีสว่างวนาราม
– วัดสุขสำราญวนาราม
– วัดหนองวัวชุม
ตำบลอุดมพร (U dom Phon)
– วัดคำโคนสว่าง
– วัดโคกอุดม
– วัดโนนสะอาด
– วัดสามัคคีธรรม

8. # อำเภอรัตนวาปี (Amphoe Rattanawapi)

ตำบลรัตนวาปี (Rat ta na wa pi)
– วัดเจริญชัย
– วัดเจริญมิตร
– วัดธาตุชัยศรี
– วัดบ้านโนนสวรรค์
– วัดมงคลนิมิต
– วัดมงคลนิมิตร
– วัดราษฎร์ดำริ
– วัดวารีพิมุข
– วัดศรีทอง
– วัดศรีสุข
– วัดอัมพติตถาราม
ตำบลนาทับไฮ (Na Thap Hai)
– วัดดงยางชุม
– วัดศิริมงคลชัยราม
– วัดเสตมงคล
– วัดหนองเค็ม
ตำบลบ้านต้อน (Ban Ton)
– วัดชัยศรี
– วัดดงเล้า
– วัดเปงจานคราราม
– วัดราษฎร์นุกูล
– วัดศรีสว่างอารมณ์
– วัดศรีสุพลโนนสว่าง
– วัดหนองลาด
ตำบลพระบาทนาสิงห์ (Phra Bat Na Sing)
– วัดกุดลึก
– วัดตาดทอง (วัดศิลาวาส)
– วัดนายาง
– วัดโนนสำราญ
– วัดโนนหงส์ทอง
– วัดป่าศรีอรุณ
– วัดโป่งสำราญ
– วัดพระบาทนาหงส์
– วัดสามัคคีชัย
– วัดสีหราช
ตำบลโพนแพง (Phon Phaeng)
– วัดทรงธรรม
– วัดเปงจานเหนือ
– วัดโพนคำ
– วัดโพนแสน
– วัดราชโพนเงิน
– วัดศรีชมชื่น
– วัดสิริมงคล
– วัดหนองคอน

9. # อำเภอโพธิ์ตาก (Amphoe Pho Tak)

ตำบลโพธิ์ตาก (Pho Tak)
– วัดเทพนิมิตวิทยาราม
– วัดธร
– วัดโพธิรุกขาราม
– วัดรุกขาภิรมณ์
– วัดอรัญญา
ตำบลโพนทอง (Phon Thong)
– วัดตาหมู
– วัดบ้านไร่
– วัดป่าภูกระแต
– วัดพุทธรังษี
– วัดโพนทอง
– วัดเวฬุวัน
– วัดศรีสังวร
– วัดสว่างอุทัย
– วัดอรัญญาสุนทราลัย
ตำบลด่านศรีสุข (Dan Si Suk)
– วัดดอนขนุน
– วัดป่าเจริญธรรม
– วัดป่าบ้านน้ำทอนใต้
– วัดป่าศูนย์กลาง