วัดคุณแม่จันทร์ 910 ถนน มอเตอร์เวย์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

วัดคุณแม่จันทร์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

วัดคุณแม่จันทร์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

วัดคุณแม่จันทร์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

วัดคุณแม่จันทร์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

วัดคุณแม่จันทร์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

วัดคุณแม่จันทร์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

วัดคุณแม่จันทร์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

วัดคุณแม่จันทร์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

วัดคุณแม่จันทร์ (Wat Khunmae Chan) 910 ถนน มอเตอร์เวย์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

วัดคุณแม่จันทร์ (Wat Khunmae Chan) 910 ถนน มอเตอร์เวย์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

วัดคุณแม่จันทร์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

วัดคุณแม่จันทร์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

วัดคุณแม่จันทร์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

วัดคุณแม่จันทร์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

วัดคุณแม่จันทร์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

วัดคุณแม่จันทร์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

วัดคุณแม่จันทร์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

วัดคุณแม่จันทร์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

วัดคุณแม่จันทร์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

วัดคุณแม่จันทร์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร