วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร 69 ถนนพระรามที่ 5 แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร